Część gramatyczna

Back

Zdanie główne

Niemieckie zdanie jest zdeterminowane przez pozycję koniugowanego czasownika: czyli formę czasownika z końcówkę osobową.

Przykłady:

 • ich gehe
 • du gehst

Zdanie główne to niezależne, kompletne zdanie. Koniugowany czasownik stoi zawsze na drugim miejscu.

Podmiot może stać na pierwszym lub na trzecim miejscu i przemieszcza się wokół koniugowanego czasownika.

Przykłady:

 • Die Firma liefert heute die Ware.
 • Heute liefert die Firma die Ware.

Pytania

Istnieją dwa rodzaje pytań:

 1. Pytania bez zaimków pytających (pytania na które oczekujemy odpowiedzi tak lub nie)
 2. Pytania z zaimkami pytającymi

Pytania bez zaimka pytającego== fragen-ohne-fragewort

W pytaniach bez zaimka pytającego koniugowany czasownik stoi na początku pytania.

Przykłady:

 • Spricht er mit Heidi?
 • Gehen die Studenten zum Kurs?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej odpowiada się zwykle Ja, ... W przypadku odpowiedzi przeczącej odpowiada się zwykle Nein, ...

Przykłady:

 • Spricht er mit Heidi?Ja, er spricht mit Heidi.
 • Gehen die Studenten zum Kurs?Nein, die Studenten gehen ins Kino.
 • Lesen Sie gerne Bücher?Ja, ich lese gerne Bücher.
 • Sieht Marianne gerne fern?Nein, Marianne sieht nicht gerne fern. Sie hört lieber Radio.

Dokładnej i bardziej zróżnicowanie można zapytać za pomocą słów: schon, erst, noch, nur itp.

Przykłady:

 • Bleibst du nur drei Tage hier?Ja, ich bleibe nur drei Tage hier.
 • Gehst du noch zum Supermarkt?Nein, ich gehe nicht mehr zum Supermarkt.

Pytania z zaimkiem pytającym

W przypadku pytań z zaimkiem pytającym rozpoczynamy zdanie od zaimka pytającego. Po nim następuje koiugowany czasownik i podmiot zdania.

Przykłady:

 • Wann kommt sie aus Berlin zurück?
 • Wo liegt der höchste Berg Europas?

Oto lista zaimków pytających prostych wraz z ich znaczeniem i jednym przykładem:

Wann

Pytanie o czas
Wann kommt ihr aus Ungarn zurück?

Warum

Pytanie o przyczynę
Warum schreiben sie uns keinen Brief?

Wie

Pytanie okoliczności (modalności)
Wie geht es Ihnen?

Wo, Wohin

Pytanie o miejsce
Wo findet der Kurs statt?, Wohin fahren wir morgen?

Wer, Was

Pytanie o podmiot
Wer steht vor der Tür?, Was läuft im Kino?

Wen, Was

Pytanie o dopełnienie bliższe w bierniku
Wen trifft er im Kaffeehaus?, Was sieht sie sich im Kino an?

Wem

Pytanie o dopełnienie dalsze w celowniku
Wem verdanken wir dieses Geschenk?

Wessen

Pytanie o przydawkę w dopełniaczu
Wessen Telefon muss repariert werden?

Czasownik modalny '>>können<<'

Czasownik modalny 'können' wyraża możliwość/ sposobność lub umiejętność. Podobnie jak inne czasowniki modalne, potrzebuje również 'können' czasownika pełnoznacznego (samodzielnego) w bezokoliczniku (bez 'zu'). W czasie teraźniejszym i przeszłym stoi czasownik modalny na drugim miejscu w zdaniu orzekającym.

Przykłady:

 • Morgen bekommen wir ein neues Telefon. Da können wir dich sicher anrufen.
 • Martha kann gut Fußball spielen.

Aby sformułować uprzejmą prośbę lub wezwanie, należy użyć 'können' lub 'könnte' w zdaniu pytającym. Wprawdzie prośba ta ma formę pytania o możliwość, jednak z kontekstu wynika, ze tak naprawde nie zostało zadane pytanie, ale została skierowana prośba. Stosowne jest też zazwyczaj dodanie słowa 'bitte' do zdania. Przykłady:

 • Können Sie mich mit Frau Steger verbinden, bitte?
 • Könnte ich mit Herrn Freiberger sprechen, bitte?

Czasownik modalny 'können' odmienia się w czasie teraźniejszym w następujący sposób:

 • liczba pojedyncza: ich kann, du kannst / Sie können, er/sie/es kann.

liczba mnoga: wir können, ihr könnt, sie können.

Czasownik modalny '>>müssen<<'

Czasownik modalny 'müssen " wyraża zewnętrzną konieczność lub powinność. Podobnie jak inne czasowniki modalne, również "müssen" potrzebuje czasownika pełnoznacznego (samodzielnego) w bezokoliczniku (bez 'zu'). W czasie teraźniejszym i przeszłym stoi czasownik modalny na drugim miejscu w zdaniu orzekającym.

Przykłady:

 • Ich muss heute das Seminar besuchen.
 • Wir müssen einen neuen Fernseher kaufen, unser alter ist kaputt.

Czasownik modalny 'können' odmienia się w czasie teraźniejszym w następujący sposób:

 • liczba pojedyncza: ich muss, du musst / Sie müssen, er/sie/es muss.
 • liczba mnoga: wir müssen, ihr müsst, sie müssen

Czas przeszły złożony Perfekt

Aby utworzyć czas przeszły złożony Perfekt , potrzebny jest czasownik posiłkowy i imiesłów czasu

przeszłego danego czasownika. Jako czasowniki posiłkowe slużą 'haben' oraz 'sein'.

Czas przeszły złożony Perfekt z '>>haben<<'

Z "haben" używa się następujących czasowników:

 • Wszystkie czasowniki wymagające dopełnienia w bierniku (np.: essen, fragen, öffnen).
 • Wszystkie czasowniki zwrotne (np.: sich beschäftigen, sich bemühen, sich rasieren).
 • Wszystkie czasowniki modalne (np.: dürfen, können, müssen)
 • Czasowniki nie wymagające dopełnienia w bierniku i nie wyrażające ruchu, a wyrażające trwanie jakiejś czynności lub jakiś stan (np.: sitzen, antworten, beginnen).

Czasownik 'haben' w czasie teraźniejszym odmienia się w następujący sposób:

 • liczba pojedyncza: ich habe, du hast / Sie haben, er/sie/es hat.
 • liczba mnoga: wir haben, ihr habt, sie haben.

Kilka przykładów:

 • Ich habe meine Trainerin gefragt.
 • Sie hat sich sehr bemüht.
 • Sie haben meine Frage nicht beantwortet.
 • Wir haben uns bei dieser Übung sehr bemüht.

Czas przeszły złożony Perfekt z '>>sein <<'

Z "sein" używa się następujących czasowników:

 • Wszystkie czasowniki nie wymagające dopełnienia w bierniku, a wyrażające ruch z miejsca lub do miejsca (np.: aufstehen, fahren, gehen).
 • Wszystkie czasowniki nieprzechodnie, które wskazują na zmianę stanu (np.: aufwachen, wachsen, vergehen).
 • Czasowniki sein oraz bleiben.

Czasownik 'sein' w czasie teraźniejszym odmienia się w następujący sposób:

 • liczba pojedyncza: ich bin, du bist / Sie sind, er/sie/es ist.
 • liczba mnoga: wir sind, ihr seid, sie sind.

Kilka przykładów:

 • Er ist diese Woche immer früh aufgestanden.
 • Die Blumen sind rasch gewachsen.
 • Die Studenten sind im Seminarraum geblieben.

Uprzejma prośba za pomocą trybu przypuszczającego Konjunktiv II

Do sformułowania uprzejmej prośby często używa się w języku niemieckim trybu przypuszczającego Konjunktiv II.

Przykłady:

 • Wären Sie so freundlich, mir zu helfen?
 • Könnten Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?
 • Würden Sie mir beim Aufüllen des Formulars helfen, bitte?
 • Ich hätte gerne eine Auskunft, bitte.

Czasowniki pomocnicze haben oraz werden mają przegłos w trybie przypuszczającym Konjunktiv II.

haben

ich hätte, du hättest / Sie hätten, er/sie/es hätte; wir hätten, ihr hättet, sie hätten.

werden

ich würde, du würdest / Sie würden, er/sie/es würde; wir würden, ihr würdet, sie würden.

Zaimek osobowy

Deklinacja zaimka osobowego

Liczba pojedyncza:

mianownik l.poj.dopełniacz l.poj.celownik l.poj.biernik l.poj.
ichmeinermirmich
dudeinerdirdich
SieIhrerIhnenSie
erseinerihmihn
sieihrerihrsie
esseinerihmes

Liczba mnoga:

mianownik l.mn.dopełniacz l.mn.celownik l.mn.biernik l.mn.
wirunsererunsuns
ihreurereucheuch
sieihrerihnensie

Użycie zaimków osobowych

Zaimki osobowe ich, du / Sie, wir oraz ihr w mianowniku, celowniku i bierniku odnoszą się zawsze do osób.

Przykłady:

 • Wir haben euch gestern in der Stadt gesehen.
 • Wann sehen wir dich wieder?
 • Ich treffe Sie dann morgen im Büro. Auf Wiedersehen!

Zaimki osobowe er, sie, es oraz sie(l.mn.) odnosza się w mianowniku, celowniku i bierniku do osób lub rzeczy.

Przykłady:

 • Die Direktorin ist zuhause. Sie kommt erst morgen wieder.
 • Das Haus ist sehr alt. Wir kaufen es nicht.
 • Der Bankdirektor ist nicht im Büro. Sie können ihn jetzt nicht sprechen.

Form du oraz>>ihr<< używa się w zwracaniu się do dzieci, krewnych i przyjaciół. Sie jest formą grzecznościową i jest używana w odniesieniu się do dorosłych nieznajomych w liczbie pojedyńczej oraz mnogiej.

zaimek nieokreślony >>man<<

Deklinacja zaimka nieokreślonego >>man<<

 • Mianownik liczby pojedynczej: man
 • Dopełniacz liczby pojedynczej: –
 • Celownik liczby pojedynczej: einem
 • Biernik liczby pojedynczej: einen

Użycie zaimka nieokreślonego >>man<<

Zaimki nieokreślone wskazują na to, że osoby lub rzeczy są nieokreślone, nieznane lub bliżej nieznane, i są pisane z małej litery.

Zaimek nieokreślony man reprezentuje jakąś większość nieznanych osób lub jakiś nieokreślony ogół. Man występuje w liczbie pojedynczej.

Przykłady:

 • In der Zeitung liest man oft über wichtige Ereignisse.
 • Schriftsteller halten einem oft einen Spiegel vor.
 • Schlechte Filme ärgern einen oft sehr.

Liczebnik

LICZEBNIK GŁÓWNYLICZEBNIK PORZĄDKOWY
0null
1einserster /-e /-es
2zweizweiter /-e /-es
3dreidritter /-e /-es
4viervierter /-e /-es
5fünffünfter /-e /-es
6sechssechster /-e /-es
7siebensiebenter /-e /-es
8achtachter /-e /-es
9neunneunter /-e /-es
10zehnzehnter /-e /-es
11elfelfter /-e /-es
12zwölfzwölfter /-e /-es
13dreizehndreizehnter /-e /-es
14vierzehnvierzehnter /-e /-es
15fünfzehnfünfzehnter /-e /-es
16sechzehnsechzehnter /-e /-es
17siebzehnsiebzehnter /-e /-es
18achtzehnachtzehnter /-e /-es
19neunzehnneunzehnter /-e /-es
20zwanzigzwanzigster /-e /-es
21einundzwanzigeinundzwanzigster /-e /-es
22zweiundzwanzigzweiundzwanzigster /-e /-es
.........
30dreißigdreißigster /-e /-es
40vierzigvierzigster /-e /-es
50fünfzigfünfzigster /-e /-es
60sechzigsechzigster /-e /-es
70siebzigsiebzigster /-e /-es
80achtzigachtzigster /-e /-es
90neunzigneunzigster /-e /-es
100(ein)hundert(ein)hundertster /-e /-es
101(ein)hunderteins(ein)hunderterster /-e /-es
.........
1000(ein)tausend(ein)tausendster /-e /-es
1001(ein)tausendeins(ein)tausenderster /-e /-es
.........
1000000eine Millioneinmillionster /-e /-es

Uwagi:

 • W przypadku numerów telefonu cyfry są często łączone w liczby: 11356977 może być wyrżone jako elf fünfunddreißig neunundsechzig siebenundsiebzig.
 • W przypadku ułamków do liczebnika porządkowego (z wyjątkiem 1/2 – ein halb) doczepia się końcówkę -el:1/4 – ein Viertel; 1/8 – ein Achtel;
 • Lata do 2000 roku wyraża się często w postaci dwóch różnych numerów, np. 1492 –- vierzehn zweiundneunzig; 1941 – neunzehn einundvierzig ; 1941 – neunzehn einundvierzig itd. 1600, 1700 itd. wyraża się jako sechszehn hundert, siebzehn hundert itd. O roku 2000 mówimy zweitausend, a o roku 2001 usw. zweitausendeins itd.

Czas

W języku niemieckim można wyrażać czas zarówno według 12-godzinnego, jak i 24-godzinnego zegara. Przy tym korzysta się albo z ‘cyfrowego’ albo z ‘tradycyjnego’ sposobu.

4.00vier Uhrvier (Uhr)
4.05vier Uhr fünffünf (Minuten) nach vier
5.10fünf Uhr zehnzehn (Minuten) nach fünf
6.15sechs Uhr fünfzehnViertel nach sechs
7.20sieben Uhr zwanzigzwanzig (Minuten) nach sieben
8.25acht Uhr fünfundzwanzigfünfundzwanzig (Minuten) nach acht
9.30neun Uhr dreißighalb zehn
10.35zehn Uhr fünfunddreißigfünfundzwanzig vor elf
11.40elf Uhr vierzigzwanzig vor zwölf
12.45zwölf Uhr fünfundvierzigViertel vor eins
13.50dreizehn Uhr fünfzigzehn vor zwei
14.55vierzehn Uhr fünfundfünfzigfünf vor drei
15.00fünfzehn Uhrdrei (Uhr)

Przyimki

Przyimki z biernikiem

Następujące przyimki są używane z biernikiem:

bis

Die Präsentation muss bis nächtsen Mittwoch fertig sein.

durch

Er schaffte es durch die Hilfe seiner Freunde.

entlang

Sie fuhren die Landstraße entlang.

für

Dieses Seminar habe ich für euch alle zusammengestellt.

gegen

Der Unfalllenker fuhr gegen einen Baum.

ohne

Die Studenten arbeiten ohne Betreuung an dem Projekt.

um

Sie kämpften um Gerechtigkeit.

wider

Wider Erwarten war die Stimmung sehr gut.

Przyimki z celownikiem

Następujące przyimki są używane z celownikiem:

ab

Ab dem ersten Januar gilt die neue Währung.

aus

Sie liest aus dem Buch vor.

außer

Außer einer guten Note wollte er nichts.

bei

Sie diskutierten bei einem guten Glas Wein.

dank

Dank der Hilfe seiner Kollegen schaffte er die Prüfung.

entgegen

Entgegen den Erwartungen gewann das Team das Fußballspiel.

entsprechend

Sie erfüllten die Aufgabe entsprechend den Vorgaben.

gegenüber

Das Seminarzentrum ist gegenüber dem Bahnhof.

gemäß

Die Parlamente beschlossen die Gesetze gemäß den bilateralen Vereinbarungen.

mit

Er sprach mit dem gesamten Team.

nach

Nach der Veranstaltung fuhren die Teilnehmerinnen nach Hause.

nebst

Er kaufte das Anwesen nebst Seitengebäuden.

samt

Er verkaufte das Anwesen samt dazugehöriger Plantage.

seit

Seit vier Tagen habe ich nichts von ihnen gehört.

von

Die reifen Früchte fallen schon von den Bäumen.

zu

Wir gelangten zu folgender Überzeugung.

zufolge

Der Auskunft der Polizei zufolge sinkt die Kriminalität in Österreich.

Przyimki z biernikiem lub celownikiem

Następujące przyimki są używane z biernikiem lub celownikiem:

Przyimek łączy się z biernikiem, jeśli jest przedstawiony ruch do pewnego celu (pytanie wohin).

Przyimek łączy się z celownikiem, jeśli dany jest jakiś stały punkt, miejsce, płaszczyzna lub pomieszczenie. Na pytanie >> gdzie << odpowiada zawsze celownik.

an

Sie stellt die Leiter an die Mauer. (Akk.)
Wien liegt an der Donau. (Dat.)

auf

Sie gehen auf einen Berg. (Akk.)
Sie stehen auf einem Berg. (Dat.)

hinter

Wir stellen das Bild hinter den Kasten. (Akk.)
Das Bild steht hinter dem Kasten. (Dat.)

in

Morgen fahren wir in die Stadt. (Akk.)
Morgen sind wir in der Stadt. (Dat.)

neben

Legen Sie die Bücher bitte neben den Computer. (Akk.)
Die Bücher liegen neben dem Computer. (Dat.)

über

Bitte hängen Sie das Bild über die Bank. (Akk.)
Das Bild hängt über der Bank. (Dat.)

unter

Leg die Zeitung unter den Tisch, bitte. (Akk.)
Die Zeitung liegt unter dem Tisch. (Dat.)

vor

Wir schieben das Auto vor die Garage. (Akk.)
Das Auto steht vor der Garage. (Dat.)

zwischen

Setz dich bitte zwischen die beiden. (Akk.)
Sie sitzt zwischen den beiden. (Dat.)

Uwagi

Niekiedy można złączyć przyimki w jedno słowo z rodzajnikiem:

 • auf + das = aufs
 • durch + das = durchs
 • für + das = fürs
 • hinter + das = hinters
 • in + das = ins
 • über + das = übers
 • um + das = ums
 • unter + das = unters
 • vor + das = vors
 • bei + dem = beim
 • in + dem = im
 • an + dem = am
 • von + dem = vom
 • zu + dem = zum
 • zu + der = zur

Strona bierna

 1. Stronę bierną (Passiv) tworzy się przy pomocy czasownika posiłkowego werden oraz

imiesłowu czasu przeszłego (Partizip Perfekt) czasownika pełnoznacznego (samodzielnego).

 1. W Perfekt Passiv oraz Plusquamperfekt Passiv czasownikiem posiłkowym jest zawsze sein <<;

Po Partizip Perfekt czasownika pełnoznacznego (samodzielnego) naastępuje zawsze worden. (Formami podstawowymi czasownika werdenwerdenwurde --geworden. Jedynie w Pefekt Passiv oraz Plusquamperfekt Passiv występuje forma skrócona>>worden<<.

Użycie strony biernej

 1. W zdaniu w stronie czynnej ważny jest podmiot, czyli osoba działająca:

Der Trainer schließt nach dem Seminar die Tür ab.. W zdaniu w stronie biernej na pierwszym planie stoi wykonywana czynność. Osoba działająca (podmiot zdania w stronie czynnej) jest często nieistotna i bywa często pomijana: Nach dem Seminar wird die Tür abgeschlossen.

 1. Inicjator działań jest często nieznany. Wtedy używa się strony czynnej z man lub strony

biernej, przy czym zaimek nieokreślony man zostaje wtedy pominięty: Man baut hier ein neues Haus. (strona czynna) Hier wird ein neues Haus gebaut. (strona bierna)

Koniugacja

Czas teraźniejszyCzas przeszłyczas przeszły dokonany
ich werde gebetenich wurde gebetenich bin gebeten worden
du wirst gebetendu wurdest gebetendu bist gebeten worden
Sie werden gebetenSie wurden gebetenSie sind gebeten worden
er/sie/es wird gebetener/sie/es wurde gebetener/sie/es ist gebeten worden
wir werden gebetenwir wurden gebetenwir sind gebeten worden
ihr werdet gebetenihr wurdet gebetenihr seid gebeten worden
sie werden gebetensie wurden gebetensie sind gebeten worden

Tworzenie strony biernej

Dopełnienie bliższe w bierniku w stronie czynnej zamienia się w podmiot zdania (w mianowniku) w stronie biernej. Podmiot strony czynnej (oprócz man) może przejść na stronę bierną z von + celownik.

Przykłady:

Strona czynna: Familie Meier verkauft das Haus vor dem Umzug.

Strona bierna:

 • Das Haus wird vor dem Umzug verkauft. (bez podmiotu zdania strony czynnej)
 • Das Haus wird von Familie Meier vor dem Umzug verkauft. (z podmiotem zdania strony czynnej)

Strona czynna: Die Stadt errichtete dieses Denkmal im Jahre 2000.

Strona bierna:

 • Dieses Denkmal wurde im Jahre 2000 errichtet. (bez podmiotu zdania strony

czynnej)

 • Dieses Denkmal wurde von der Stadt im Jahre 2000 errichtet. (z podmiotem zdania strony

czynnej)

Strona bierna:

 • Die Patientin ist vor der Operation untersucht worden. (bez podmiotu zdania strony

czynnejej)

 • Die Patientin ist vom Arzt vor der Operation untersucht worden. (z podmiotem zdania

strony czynnej)

zdanie względne

Zdania względne są zdaniami podrzędnymi, które są zależne od rzeczownika, i które stanowią część wypowiedzi, bez której zdanie mogloby być niezrozumiałe..

Przykład:

 • Menschen, die eine gute Ausbildung haben, finden leichter einen Arbeitsplatz.

Zdania względne są zazwyczaj umieszczone bezpośrednio za rzeczownikiem do którego się odnoszą. Są one włączane do istniejącego zdania lub do niego dodane, przy czym kolejność słów w istniejącym zdaniu się nie zmienia.

Możliwe jest jednak również umieszczenie czasowników, przysłówków, itp. między rzeczownik i zdanie względne.

Przykłady:

 • Wir müssen den Plan, der morgen vorgelegt werden soll, vorbereiten.
 • Wir müssen den Plan vorbereiten, der morgen vorgelegt werden soll.

Zaimek względny

 • Mianownik liczby pojedynczej: der/welcher, die/welche, das/welches
 • Biernik liczby pojedynczej: den/welchen, die/welche, das/welches
 • Celownik liczby pojedynczej:dem/welchem, der/welcher, dem/welchem
 • Mianownik liczby mnogiej: die/welche (rodzaj męski, żeński i nijaki)
 • Biernik liczby mnogiej: die/welche (rodzaj męski, żeński i nijaki)
 • Celownik liczby mnogiej: denen/welchen (rodzaj męski, żeński i nijaki)
Zaimek względny podporządkowuje się rodzajowi (męski / żeński / nijaki) i liczbie

(pojedyncza / mnoga) rzeczownika, od którego zależy.

Przypadek (mianownik / biernik / celownik) zaimka względnego podporządkowuje się strukturze zdania względnego.

Przykłady:

 • Die Bewohner können den Lärm, der ihnen den Schlaf raubt, nicht mehr aushalten.

W powyższym zdaniu 'den Lärm' znajduje się w bierniku liczby pojedynczej rodzaju męskiego i co za tym idzie zaimek względny 'der' jest w mianowniku liczby pojedynczej rodzaju męskiego.

 • Heute hat die Trainerin, die alle sehr schätzen, ihren letzten Arbeitstag.

W powyższym zdaniu znajduje się 'die Trainerin' w mianowniku liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego i co za tym idzie, zaimek względny 'die' jest w w bierniku liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego.

Czas przeszły prosty Präteritum

Czasowniki słabe

Czas przeszły od czasowników słabych tworzy się regularnie i nie zmieniając samogłoski w ich formie podstawowej. Końcówki w czasie przeszłym Präteritum tworzy się za pomocą -te

Czas teraźniejszyCzas przeszły prosty Präteritum
ich frageich fragte
du fragstdu fragtest
Sie fragenSie fragten
er/sie/es fragter/sie/es fragte
wir fragenwir fragten
ihr fragtihr fragtet
sie fragensie fragten

Czasowniki mocne

. Czasowniki mocne oraz mieszane odmieniają sie nieregularnie. Tej grupy czasowników powinno nauczyć się na pamięć.

Czasowniki mocne w czasie przeszłym prostym Präteritum oraz w imiesłowach czasu przeszłego złożonego Perfekt zmieniają samogłoskę rdzenną: finden – fand – gefunden.

W niektórych czasownikach mocnych zmienia sie cały rdzeń: gehen – ging – gegangen

W pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego prostego Präteritum czasowniki mocne nie mają rzadnej końcówki: ich/er/sie/es trug, ich/er/sie/es ging

Czas przyszły Futur I

Czas przyszły Futur I tworzy się za pomocą czasownika werden oraz bezokolicznika czasownika pełnoznacznego (samodzielnego).

| Czas teraźniejszy | Czas przyszły Futur I | ich frage | ich werde fragen | | du fragst | du wirst fragen | | Sie fragen | Sie werden fragen | | er/sie/es fragt | er/sie/es wird fragen | | wir fragen | wir werden fragen | | ihr fragt | ihr werdet fragen | | sie fragen | sie werden fragen |

Zdania podrzędne przyczynowe

Spójniki przyczynowe weil oraz da są często używane równoznacznie.

Przykłady:

 • Weil die Wettervorhersage gut war, machten sie einen Ausflug in die Berge.
 • Da die Wettervorhersage gut war, machten sie einen Ausglug in die Berge.

Czasem jednak może dojść do różnicy znaczeń pomiędzy weil oraz da. Za pomocą weil jest wprowadzana w zdaniu podrzędnym jeszcze nieznana przyczyna stwierdzenia lub działania; Zdanie podrzędne z da uzasadnia i podkreśla, już dobrze znane stwierdzenie czy działanie. Przykłady:

 • Wir haben die Prüfung bestanden, weil wir viel gelernt haben.
 • Für diese Prüfung sollte man viel lernen, da sie als sehr schwierig gilt.

Stopniowanie przymiotników

Stopień wyższy i najwyższy

Komparativ (stopiń wyższy przymiotnika) jest formą porównującą i ukazującą różnice. Bezpośrednio po nim następuje als (nigdy wie). Stopień wyższy przymiotnika tworzy się poprzez dodanie -er do przymiotnika.

Superlativ jest stopniem najwyższym przymiotnika i jest używany zawsze z odpowiednim rodzajnikiem. Tworzy się go poprzez dodanie -er do przymiotnika.

Przykłady:

 • reichreicheram reichsten
 • schönschöneram schönsten
 • freundlichfreundlicheram freundlichsten

Osobliwości

 1. Niektóre przymiotniki tworzą stopień wyższy i najwyższy z przegłosem. Przykłady:

  • armärmeram ärmsten
  • langlängeram längsten
  • starkstärkeram stärksten
 2. Niektóre przymiotniki tworzą Superlativ niereguralnie. Przykłady:

  • hochhöheram höchsten
  • gutbesseram besten
  • vielmehram meisten
  • gernlieberam liebsten
  • nahnäheram nächsten
 3. Wiele przymiotników o końcówce -d, -t, -tz, -z, -sch, -ss oraz -ß<<tworzy Superlativ za pomocą dodatkowego ->>e. Przykłady::

  • mildmilderam mildesten
  • weitweiteram weitesten
  • hübschhübscheram hübschesten
  • heißheißeram heißesten
Wersja 2.0 (2011-12-07 01:30 CET)