Nyelvtani összefoglaló

Back
Tartalom:

1. Szórend

A szórend az angol nyelv rendszerében központi helyet foglal el. Mivel az angol nyelvből fejlődése alatt eltűntek a képzők, ragok és végződéseik nehéz megmondani egy szóról, hogy az ige vagy főnév, vagy a főnév alanyt vagy tárgyat képvisel.

1.1. Szórend - Szófajok

Bármely főnév melléknévvé válhat, akkor, ha egy másik főnév előtt áll. Ez akkor is érvényes, ha több szavas kifejezésről van szó, az utolsó lesz a főnév. A következő szerkezet "gold London event" három főnévből áll: "gold", "London" és "event", de csak az utolsó szó van az angolban főnévként értelmezve, az előtte álló kettő melléknév.

1.2. Szórend - Mondatrészek

A helyes angol szórend a következő: Tárgy–Ige-Alany-Módhatározó-Helyhatározó-Időhatározó

Egy szerkezetnek természetesen nem kell tartalmaznia az összes elemet, lehet csupán pl. tárgy és ige vagy tárgy-ige-időhatározó.

A mondat abban az esetben a következő lesz: "Mary kissed her sister happily on her cheek when she came to the door."

Ha megváltoztatnánk a következő mondat szórendjét "The hunter killed a bear." erre "A bear killed the hunter.", a szegény vadász a medve vacsorájává válna. Ezért nem szabad elfelednünk, hogy először jön A CSELEKVŐ, majd a CSELEKVÉS végül pedig a CSELEKVÉS TÁRGYA, amit az idő és helyszín követ.

Ez a szilárd szórend csupán néhány speciális esetben változik meg, például akkor, ha "to be"és "to have"igék segítségével szeretnénk kérdést feltenni és "must, can, should, may" segédigék esetében.

2. Főnevek

Az angol főneveknél nem különböztetünk meg eseteket vagy nemeket. Az egykor gazdag toldalékoló rendszer maradványaként maradt meg az "-'s" , ami birtokviszonyt fejez ki. Ha azt mondjuk, hogy "David's car" ez azt jelenti, hogy a kocsi David tulajdona. Bár ezt nem használhatjuk minden főnévnél, általában személyek esetében szoktuk.

2.1. Többes szám

A többes szám az angolban nagyon egyszerű, mivel a legtöbb főnévből a szótőhöz -s végződés hozzáadásával tudunk többes számú alakot képezni, az alábbi módon:

 • "cat - cats"
 • "table - tables"
 • "supervisor - supervisors"
 • "idea - ideas"

Néhány főnévnél megváltozik a szótő, de kevés ilyen eset van:

 • "leaf - leaves"
 • "knife - knives"
 • "foot - feet"
 • "tooth - teeth"

2.2. Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek

Az angol nyelvben a főnevek egy csoportjának nincs többes számú alakja, vagy ha mégis, megváltozik a szó jelentése. Ezeket megszámlálhatatlan főneveknek hívjuk, és ez dönti el, hogy egy főnév többes száma ilyen: "much water", vagy éppen ilyen lesz: "many apples". Minden jó szótár jelzi a főneveknél, hogy az megszámlálható egy "c" -vel mint - "countable", vagy megszámlálhatatlan egy "u" -val, mint "uncountable".

A megszámlálhatatlanok általában a hűtőben levő ételek, valamint a folyékony és por állagú dolgok. Például:

 • water
 • flour
 • bread
 • milk
 • butter
 • cheese
 • sand

3. Melléknevek

Az angol mellékneveknek nincs semmilyen nyelvtani rendszerezése, mint nem, eset vagy szám. Azt mondjuk "one big boy" és "two big girls". A "big"-en semmi sem változik.

Amit azonban tehetünk az angol melléknevekkel az az, hogy fokozhatjuk őket.

 1. A germán eredetű mellékneveknél, amelyek általában egy- vagy kétszótagú szavak, középfokot az "-er", felsőfokot pedig az "-est" szótőhöz való hozzáadásával képzünk. A felsőfokú forma előtt mindig határozott névelő áll. Az "-e"<<végződés eltűnik. Az >>"-y" végződés megváltozik "-ie-"-re. A mássalhangzóra végződő egyszótagú mellékneveknél az utolsó betű megkettőződik, hogy megmaradjon a szótag kiejtése. Lásd az alábbi példákat:
 • cool - cooler - the coolest
 • fast - faster - the fastest
 • nice - nicer - the nicest
 • happy - happier - the happiest
 • lazy - lazier - the laziest
 • fat - fatter - the fattest
 • big - bigger - the biggest
 1. Latin eredetű mellékneveknél, melyek általában három vagy négy szótagból álló szavak, a középfokot és felsőfokot a "more" és a "most" szavak hozzáadásával képezzük. Ebbe a csoportba tartoznak az "-ed" vagy "-ing"-re végződő igei melléknevek.
 • interesting - more interesting - the most interesting
 • beautiful - more beautiful - the most beautiful
 • tired - more tired - the most tired
 1. Néhány rendhagyó melléknév:
 • good - better - the best
 • bad - worse - the worst
 1. És végül néhány melléknév, amelyet nem lehetséges fokozni, mivel értelmezhetetlen lenne jelentésükből fakadóan.
 • absolute
 • green
 • optimal

4. Névmások

4.1. Személyes névmások

A személyes névmások lehetnek:

egyes számúka

 • I
 • you
 • he, she, it

többes számban

 • we
 • you
 • they

Láthatjuk, hogy az angol nyelv nem tesz különbséget egyes és többes szám közt a második személyben. Továbbá többes számban a nemek közt sincs különbség. Valószínűleg ebből fakadóan nincs magázás sem az angolban, mint sok más európai nyelvben.

4.1.1 >>Some-, any-, no-, every-<<

A "Some, any, every" és a "no" létezhetnek mint önálló névmások, de gyakran előfordulnak összetett szavakban, általában a "-one, -body, -where, -thing" szavakkal párosítva. Használatuknak vannak bizonyos szabályaik. Ezen szabályok egyaránt vonatkoznak önálló és összetett formájukra is.

SOME- -ot általában pozitív értelemben használjuk. Szolgálhat bizonyos limitáló tényezőként is különböző lehetőségek közüli választásnál, az "ANY"-vel ellentétben.

 • Somebody wants to see you.
 • I left my glasses somewhere on my table.
 • This is something different.
 • Yes, we have to admit, our club has got some problems. (meaning: not many problems)

Az ANY- általában negatív mondatokban vagy kérdésekben foglal helyet. Továbbá pozitív mondatokban a végtelen (korlátlan) választás kifejezésére használjuk.

 • Do you have any suggestions?
 • Hallo! Is anybody here?
 • There is't any chance to win.
 • Anybody can enter the building, so it is hard to find the person.
 • You can say anything but he will not believe you.

A NO- a teljes tagadást és kizárást fejezi ki.

 • >> We have nothing to hide.<<
 • >> Nobody can play after the referee whistles.<<
 • >> We have no idea about the price.<<

Az EVERY- a teljes befogadást fejezi ki.

 • Everybody can make a mistake.
 • He is so clever, has been everywhere, and seen everything.
 • We cannot go to work everyday, we need some days off.
 • Every single person has a right to live.

4.2. Birtokos névmások

A birtokos névmások a használatuktól függően különböznek.

Ha főnév mellett állnak, akkor a következő alakban használjuk őket:

egyes szám

 • my (car)
 • your (car)
 • his, her, its (car)

többes szám

 • our (car)
 • your (car)
 • their (car)

Ha főnév nélküli formában vannak, akkor (this car is mine) a követező alakban használjuk őket:

egyes szám

 • mine
 • yours
 • his, hers, its

többes szám

 • ours
 • yours
 • theirs

4.3. Kérdő névmások

A kérdő névmásokat az úgynevezett "WH-" kérdéseknél használjuk, ahol a "WH" az első két betűjét jelenti a kérdő névmásnak. A következő kérdő névmások vannak az angol nylevben:

 • who (személyre kérdez - ki)
 • what (tárgyra kérdez - mi)
 • which (személyre vagy tárgyra kérdez egy adott környezetből - melyik)
 • where (helyre kérdez - hol)
 • when (időre kérdez - mikor)
 • how (módra utal - hogyan)

Azokban a mondatokban ahol a WHO, WHAT vagy WHICH az alany, formálisan kijelentő (pozitív) mondatok, ezért nincs szükség segédige használatára.

 • He lives here.
 • She lives here.
 • John lives here.
 • WHO lives here?

A fenti három mondatban a szórend kijelentő (pozitív) formájú, de a "Who lives here?" kérdő mondat, mert tartalmazza a WHO kérdőszót.

Hasonlítsd össze:

 • Who did you see? ("you" az alany)
 • Who saw you? ("who" az alany)

4.4. Vonatkozó névmások

A vonatkozó névmások sok esetben megegyeznek a kérdő névmásokkal, használatuk azonban különböző. Míg a kérdő névmások kérdést, a vonatkozó névmások, vonatkozó kapcsolatot, utalást fejeznek ki. Több nyelv nem ismeri, nem használja a vonatkozó névmásokat. A vonatkozó névmás által kifejezett mellékmondat leírja a főmondatban levő személyt, állatot vagy tárgyat. Például:

 • általános szókapcsolat: A green shirt is lying on the bed. I like exactly that green shirt.
 • vonatkozó szókapcsolat: I like the green shirt which is lying on the bed.

A leggyakrabban használt vonatkozó névmások a who, which és that.

 • a who személyek esetében.
 • a which tárgyak és állatok esetében.
 • a THAT -t használtjuk személyek, állatok és tárgyak esetében is.

A who, which és that elhagyható, amennyiben a mellékmondatban a tárgy szerepét töltik be.

Például:

 • That's the book (which/that) I read last summer.
 • I spoke to a man (who/whom/that) I knew.

Megjegyzés: A modern angol nyelv a tárgyat kifejező "whom" névmást ritkán használja.

A what kérdő névmás sosem tölt be vonatkozó névmási szerepet. A what formája vonatkozó értelemben "the thing which", "that thing which" or "the things which" stb.

A WHOSE birtokos névmás helyettesítésére szolgál.

Például:

 • He's a composer whose music is famous everywhere.

A when, why és where névmásokat csak bizonyos szerkezetekben, bizonyos szavak után használjuk:

 • It was a time when our lives were in danger.
 • I know a place where everybody is happy.
 • The reason why they are leaving is unclear.

4.5. Névelők

Az angol nyelvben a névelőkkel nem különböztetünk meg nemeket (férfi, női, semleges), ezért mindig megegyeznek.

A határozatlan névelők a következők: "A", mássalhangzó előtt, például "a book" és "AN" magánhangzó előtt, például "an apple" vagy "an old book". A határozatlan névelőt nem használjuk többes számban és megszámlálhatatlan főnevek előtt, mivel másik jelentésük "one". Ha szükséges a "some" szót is használhatjuk.

A határozott névelő a "THE". Egyes és többes száma megegyezik.

Az "A" vagy "AN" névelőket akkor használjuk, ha először beszelünk valamiről.

Például:

 • I saw a man with a dog.

A "THE" névelőt akkor használjuk, ha ismét beszélünk ugyanazon dologról.

Például:

 • The man was blind but the dog wasn't.

A "THE" névelőt használjuk egyedi dolgok megnevezésekor.

Például:

 • The moon goes round the Earth.
 • The River Thames goes through London.

A "THE" névelőt felsőfokú melléknevekkel használjuk.

Például:

 • The River Danube is the longest river in Europe.

A "THE" névelőt akkor használjuk, ha valamilyen általános dologról beszélünk.

Például:

 • Do you like fish?
 • Do they use assistive technology?
 • Trees are green.

A "THE" névelőt használjuk, ha egy konkrét dologról beszélünk.

Például:

 • Do you like the fish in this restaurant?
 • Do they use the assistive technology that we installed?
 • The trees in my garden are beautiful.

5. Elöljárószók

Minden nyelv különböző. Némely nyelvben nincsenek elöljárószók, mint az angolban. Annak ellenére, hogy sok elöljárószót gyakran használunk, ugyanaz az elöljárószó, különböző szövegkörnyezetben teljesen eltérő értelmet kaphat. Úgy, ahogy a magyar "-ba" ragot sem lehet lefordítani egyértelműen angolra, úgy az angol "to" –nak sincs egyértelmű magyar megfelelője. Ezért hasznos az egyes elöljárószókat a hozzájuk tartozó frázisokkal megtanulni.

5.1. Helyet jelölő elöljárószók

Az at egy nagyon progresszív elöljárószava az angol nyelvnek, mely jelölhet helyet és cselekvést vagy szolgáltatást egy időben. A leggyakrabban különböző szolgáltatásokat, munkahelyeket, állomásokat, stb. jelölünk vele. Itt van néhány szemléltető példa:

 • at the supermarket
 • at the station
 • at the bus stop
 • at the hairdressers
 • at the cinema
 • at school
 • at home
 • at work

Az in egy adott helyen/dolgon belüli helymegjelölésre szolgál:

 • in the house
 • in the building
 • in my pocket
 • in the book
 • in Africa

Az on jelentheti az "on the surface" vagy "on the programme" vagy "on the net", ezért ismerünk:

 • on the table
 • on TV
 • on the radio
 • on the Internet

5.2. Időt jelölő elöljárószók

Az at -et óráknál és néhány speciális esetben használjuk:

 • at 5 p.m.
 • at night
 • at the weekend

Az on napok megjelölésére szolgál:

 • on Monday
 • on Jim's birthday
 • on 24th of January

Az in azt az időt jelöli, aminek el kell telnie míg be nem következik egy adott esemény,

 • I come back in 10 minutes.
 • In one year he will be a famous person.

bár néhány esetben az in jelenthet konkrét időpontot is:

 • in the morning
 • in the evening

6. Igék

Az igék cselekvést, történést vagy állapotot kifejező szavak. Felhasználásuk szerinte az angolban két fő csoportra oszthatjuk őket:

 • teljes értékű igék
 • modális és segédigék

6.0.1. Teljes értékű igék

A teljes értékű igéknek teljes, egyértelmű jelentésük van. Cselekvést, történést vagy állapotváltozást fejeznek ki. Például: "jump, read, think" vagy "give".

6.0.2. Segédigék

A segéd- és/vagy modális igék önmagukban nem fejeznek ki cselekvést vagy állapotot. A segédigék nyelvtani eszközként szolgálnak például kérdés vagy tagadás megfogalmazásához. A segédigék a következők: to be (folyamatos igeidőknél használatos), to have (befejezett jelen időnél használatos), to do (egyszerű igeidőknél használjuk). Emellett a sajátos nyelvtani szerepük mellett a segédigéknek saját jelentésük is van. A modális igék a cselekvés körülményeinek pontosítására szolgál. A modális igék a következők: must, may, can, shall és különböző formáik.

Itt van néhány példa a segéd- és modális igék használatára:

 • Tagadás a BE segítségével a múltban - He wasn't driving too fast!
 • Kérdés a HAVE segítségével a befejezett jelenben - Have you tried this one?
 • Tagadás a WILL segítségével a jövőben - She will not arrive in time.
 • Kérdés a CAN segítségével a jelenben - What can we do against it?

6.1. "to be" ige

A "to be" ige rendhagyó és három alakja van: am, is, are, az alábbi rendszer alapján:

egyes szám

 • I am
 • you are
 • he, she, it is

többes szám

 • we are
 • you are
 • they are

Például:

 • My friend is from London.
 • My friends are from London.

A rövid (vagy összevont) formái: I'm – he's – she's – it's – we're – you're – they're

Az összevont forma az 's segítségével főnevekkel is használható.

Például:

 • My friend's from London.

6.1.1. Kérdés képzése >>to be<< ige segítségével

Általában kijelentő mondat "be" segédigével való képzésekor az alany az első, amit a "be" segédige követ. Lásd a következő példákat:

 • I am from Prague.
 • Your friend is in London.
 • They are Italian.
 • Catherine is English.
 • Peter and his wife and children are happy.

Kérdések képzésekor a sorrend megváltozik, az alanyt megelőzi a segédige. Lásd a következő példákat:

 • Are you from Prague?
 • Is your friend from London?
 • Are they Italian?
 • Is Catherine English?
 • Are Peter and his wife and children happy?

6.1.2. Tagadás képzése >>to be<< ige segítségével

Tagadást a "not" szócska be ige utáni hozzáadásával képzünk:

 • I am not at work
 • He is not a teacher.
 • She is not English.
 • It is not my dog.
 • we are not ill.
 • You are not the right person
 • They are not happy.

Mindennapi beszédben az összevont formák a gyakrabbak:

 • I'm not at work
 • He isn't a teacher.
 • She isn't English.
 • It isn't my dog.
 • we aren't ill.
 • You aren't the right person
 • They aren't happy.

6.1.3 >>THERE IS<< és >>THERE ARE<< kifejezések

THERE IS (egyes szám) és THERE ARE (többes szám)

A there is összevont alakja a there's.

A there are -nak nincs összevont alakja.

Például:

 • There's a tree in the garden.
 • There are two trees in the garden.

Megjegyzés: Felsorolásnál az egyes, vagy többes szám használata az első elemnél dől el.

Például:

 • There's a book, a pen and a telephone on the table.
 • There are two books, a pen and a telephone on the table.

Tagadás:

Egyes szám: there is not vagy there isn't

Többes szám: there are not vagy there aren't

Például:

 • There isn't any bread on the table.
 • There aren't any rooms free.

Megjegyzés: A NOT + ANY kapcsolat helyett használható a kijelentő (pozitív) alak + NO.

Például:

 • There's no bread on the table.
 • There are no rooms free.

Kérdés:

Egyes szám: Is there ...?

Többes szám: Are there ...?

Például:

 • Is there any bread on the table?
 • Are there any rooms free?

6.2. A >>"have"<< ige

A "have" ige jelentése birtokolni valamit. Gyakran a befejezett igeidők segédszavaként funkcionál, állandósult kifejezések és speciális szerkezetek gyakran használt szava, ahol módosul a jelentése is, mint például:

 • have a baby
 • have a bath
 • have a shower
 • have fun
 • have a good trip
 • have an accident
 • have a look
 • have a break
 • have breakfast
 • have lunch
 • have dinner
 • have a drink
 • have a cup of tea
 • have a good time

Elsődleges jelentésében a "have" igének a tradicionális angol nyelvben két formája van. Vagy a "have got" kifejezést használjuk, vagy a egyszerű "have" formát. A két alak nyelvtanilag különbözik, jelentésük viszont azonos.

6.2.1. >>"Have got"<<

A "have" igét gyakran használjuk együtt a get ige harmadik formájával, ami a got.

A have got ige alakja az egyes szám harmadik személyben változik, ezért:

egyes szám

 • I have got
 • you have got
 • he, she, it has got

többes szám

 • we have got
 • you have got
 • they have got
6.2.1.1. "Tagadás képzése - >>have got<<"

Tagadást a "not" szócska have ige utáni illesztésével tudunk képezni, például:

 • They have not got any money.
 • He has not got the train ticket.
 • I have not got my homework.

Az összevont forma a gyakoribb, például:

 • They haven't got any money.
 • He hasn't got the train ticket.
 • I haven't got my homework.
6.2.1.2. "Kérdés képzése - >>have got<<"

A "have got" kifejezést tartalmazó kijelentő mondatokban az alany megelőzi a "have got" igés kifejezést. Lásd a következő példákat:

 • He has got some money.
 • They have got the train tickets.
 • I have got my homework.

Kérdést a have ige és az alany felcserélésével képzünk, a "have got" kifejezés szétválik, és az alany a két ige közé kerül, például:

 • Has he got some money?
 • Have they got the train tickets?
 • Have you got your homework?

6.2.2. Önálló >>"have"<< ige

A have ige egyes szám harmadik személyben vált alakot, lásd:

egyes szám

 • I have
 • you have
 • he, she, it has

többes szám

 • we have
 • you have
 • they have

Az önálló "have" nyelvtanilag ugyanúgy viselkedik, mint bármely más angol teljes értékű ige, ezért kijelentő mondatnál: "They have a dog." kérdő mondatnál: "Do they have a dog?" tagadásnál pedig ebben az esetben: "They don't have a dog."

6.2.3. >>"Have something done"<<

A "have something done" kifejezés azt hangsúlyozza ki, hogy nem az alany az, aki a cselekvést végzi. Például az "I have my car repaired," azt jelenti, hogy ez az én autóm, elromlott, és valaki más (szerelő) megjavítja

A kifejezés először a "have" igét tartalmazza, majd a cselekvés tárgyát, végül magát a cselekvést az ige harmadik alakjával kifejezve. Lásd az alábbi példákat.

"Players have the dress washed in the laundry." (= valaki ki fogja mosni a mezeket helyettük) "We will have the room redecorated". (= valaki jön és átdíszíti a szobánkat) "We had the text translated professionally before we sent it." (= a fordító lefordította a szöveget mielőtt elküldtük) "Do you have your garden done or do you do it yourself?" (= van kertészed?)

6.3 Módbeli segédigék

A módbeli segédigéknek (can, could, must, may, might, shall, should, will, would) csupán egy alakjuk van.

Néhánynak létezik összevont alakja "shall" ('ll) "will"('ll) és "would" ('d).

Például:

 • I'll go tomorrow.
 • They'll be here later.
 • She'd come if she could.

A tagadást a "not" szócska hozzáadásával képzünk: "can not" kifejezést egy szóval írjuk: cannot

A többit külön, mint például could not, must not, stb.

Összevont alakok: can't – couldn't – mustn't – mightn't – shan't – shouldn't –won't – wouldn't

Kérdéseknél az ige a főnév vagy névmás elé kerül.

Például:

 • Can you speak English?
 • Will John and his wife and friends come?
 • May I come in?

6.3.1 A "can" ige

A "can" módbeli segédigének két jelentése van. Vagy azt fejezi ki hogy az alany képes végrehajtani a cselekvést, vagy azt, hogy az alanynak megengedett a cselekvés. A jelentések közti különbséget csak szövegösszefüggésben tudjuk megkülönböztetni.

A "can" igének nem változik az alakja, ahogy a többi móbeli segédigének sem. Lásd:

egyes szám

 • I can
 • you can
 • he, she, it can

többes szám

 • we can
 • you can
 • they can

Kérdést hasonlóan képzünk, mint a "be" ige esetében, a szórend változtatásával, vagyis:

 • Can he swim?
 • Can a child smoke a cigarette?

Tagadást a "-not" szócska igéhez való hozzáadásával képzünk, vagyis:

 • He cannot swim.
 • A child cannot smoke a cigarette.

Gyakoribb az összevont alak:

 • He can't swim.
 • A child can't smoke a cigarette.

6.3.2 Jövő idő, >>"will"<< ige

A "will" ige módbeli segédige, eredeti jelentése a "want" (pl."the engine will not start"), de mára az esetek nagyrészében jövő időt fejez ki. A "will" igének nem változik az alakja, csakúgy mint a többi módbeli segédigének sem. Ezért formái:

egyes szám

 • I will
 • you will
 • he, she, it will

többes szám

 • we will
 • you will
 • they will

Kérdés szerkesztése hasonlatos, mint a "be" igénél a szavak felcserélésével, vagyis:

 • Will he come on time?
 • Will they build a new motorway here?

Tagadást a "not" szócska igéhez való hozzáadásával képzünk:

 • He will not come on time, he will come late.
 • They will not build anything here.

Gyakrabban használjuk az összevont alakját, bár abban az esetben a szótő "i" hangja "o"-ra változik, aminek történelmi okai vannak, vagyis:

 • He won't come on time, he will come late.
 • They won't build anything here.

6.3.3 >> A "would"<< és a >>"would like"<< kifejezés

A would a a "will" ige feltételes és múlt idejű alakja. A would-ot elméleti lehetőségek kifejezésére használjuk, például:

"If I were a prince of Persia, I would live in a great palace."

Az "I would like" kifejezés az "I want" kifejezés formális, illedelmes formája. A "will" módbeli segédige feltételes "would" alakjából és a "like" ige főnévi igenevéből áll. Gyakran használatos éttermekben rendelésnél, üzletekben, és bármely más szituációban, ahol a kérdező formálisan szeretne kérni valamit.

Egyik igének sem változik az alakja különböző személyek alatt, ezért:

 • I would like a cup of tea.
 • He would like a cup of tea.
 • They would like a cup of tea.

6.3.4 >>"Must"and "have to"<<

A must módbeli segédige, ami kötelezettséget fejez ki. A can igéhez hasonlóan a must sem változtatja alakját:

egyes szám

 • I must
 • you must
 • he, she, it must

többes szám

 • we must
 • you must
 • they must

Kérdést egyszerű felcseréléssel képezünk:

 • >> Must we really get up at 5 a.m.?<<

A tagadás kissé megtévesztő lehet. Nyelvtanilag a must tagadása a "mustn't" (szétírva "must not"), de jelentésbeli tagadása a must igének a "needn't" ("need not"). "Must not" a tiltó tagadás. "Need not" a gyenge, engedékeny tagadás. Itt egy példa:

Fiú: "Must we really get up at 5, dad?" Apa: "No, you needn't, you can stay at home, if you like. But if you want to go with me for a trip, you must. But remember, we must not tell your mum, it is a surprise for her."

6.3.4.1 >>"have to"<<

A must igének nincs saját múlt vagy jövő idős alakja. Must mellé kell kapcsolnunk a "have to" kifejezést a különböző mondatszerkesztéshez. Így a jövő idő:

 • I will have to go out.
 • You will have to go out.
 • He will have to go out. etc.

míg a múlt idő:

 • I had to go out.
 • You had to go out.
 • He had to go out. etc.

valamint így tudjuk a befejezett jelen időt is létrehozni:

 • I have had to go out.
 • You have had to go out.
 • He has had to go out. etc.

Jelen időben a "have to" igének különböző a jelentése, mint a "must" igének. A must belső késztetésből indíttatott kötelezettséget jelent, míg a have to külső nyomás által kifejtett kötelezettséget, akár az akarata ellenére, pl.:

 • I must stop smoking. People who smoke smell terribly and die early.
 • I have to stop smoking. Doctor told me, but I do not want to.

6.3.4 >>"Should"<<

"Should" erkölcsi kötelezettséget fejez ki. Eredetileg a "shall" múltbeli és feltételes alakja. "Shall" ritkán használatos a modern angol nyelvben, néhány kifejezést leszámítva, mint pl.: "What shall I do now?"

Úgy, mint a többi módbeli segédige a should igének is csak egy alakja van.

egyes szám

 • I should
 • you should
 • he, she, it should

többes szám

 • we should
 • you should
 • they should

A tagadást a not szócska hozzáadásával képzünk:

 • You should not steal.

ami gyakran összevonódik:

 • You shouldn't steal.

Kérdést a szavak felcserélésével képzünk:

 • "Should I stay?"
 • "Should we help them?"

6.3.4. >>"May"<<

"May" lehetőséget ill. engedélyt fejez ki. Például:

 • May I open the window, madam?
 • May I ask you to help me?

Manapság használata meglehetősen ritka, mivel gyakrabban használják a határozói "probably" alakját.

 • It may rain today, so I better take my umbrella with me.

(= Az eső valószínűleg esni fog....)

A may ige ragozása a következő:

egyes szám

 • I may
 • you may
 • he, she, it may

többes szám

 • we may
 • you may
 • they may

A may ige eredeti múlt idős és feltételes formája a might, amely mára szinte a may szinonimájává vált, kisebb valószínűséget kifejezve, mint a may. Ezért a példamondatunk így is kinézhet:

 • It might rain today, so I better take my umbrella with me.

(= Bizonyos esély van rá, hogy esni fog....)

6.3.5. A módbeli segédigék múlt ideje

A módbeli segédigék érdekes fejlődésen mentek át az angol nyelvben, néhány már átalakult múltbeli alakúvá jelent fejezve ki, mint a must vagy a should. Ezért a múltat másképp kell kifejeznünk.

Az esetek nagyrészében a módbeli segédigék múlt idejét más igés kifejezésekkel alkotjuk meg:

can,could - be allowed to, be able to

 • I wasn't allowed to leave the police station.
 • I wasn't able to run faster than him.
 • Were you able to see the first minutes of the match?

may, might - be allowed to

 • Guests to the exhibition were not allowed to touch the ancient paintings.
 • Were you allowed to go closer to the president?

must - have to

 • We had to wait until the anti-drug tests were done.
 • This didn't have to be such a long time.
 • Did you have to say that to the referee?

should - be supposed to

 • Were we supposed to help them?
 • She wasn't supposed to do anything else but wait.

Van lehetőség a befejezett jelen idő használatára is, amit akkor használunk, ha sajnálatunkat fejezzük ki valami miatt, hogy valami nem történt meg vagy nem úgy, mint kellett volna. Az ilyen mondat szerkezete: módbeli segédige+have+az ige harmadik alakja.

 • She could have told you about his anticipations. (= Sajnálatos, hogy nem szólt neked.)
 • We may have tried another way. (= Sajnálom, hogy nem próbáltuk meg.)
 • This must have been terrible pain. ( = Sajnálom, hogy ilyen sokat szenvedtél.)
 • I should have warned you before. (= Sajnálom, figyelmeztethettelek volna.)

6.4. A >>"do"<< segédige

A "do" segédige jelentése megegyezik a "make or carry out"-tal. Ennek ellenére az angol nyelvben gyakran használatos segédigeként, kérdő és tagadó formát létrehozásában.

Jelen idő

 • kijelentés: I often visit exhibitions.
 • kérdés: Do you often visit exhibitions?
 • tagadás: He does not visit exhibitions at all.

Múlt idő

 • kijelentés: I visited one last week.
 • kérdés: Did you visit your grandmother in the hospital?
 • tagadás: He did not visit her there.

Gyakoriak az összevont alakjai, mint például:

 • I do not like that, mum. - I don't like that, mum.
 • We did not know that before. - We didn't know that before.

6.4.1 Kérdés a >>"do"<< segítségével

A legtöbb teljes értékű angol igénél kérdést a do ige segítségével képezhetünk. Ennek a legfontosabb hozadéka, hogy a mondat szerkezete szinte változatlan marad. Megmarad a kijelentő mondat szerkezete:

 • SUBJECT - VERB - OBJECT - ADVERBIALS
 • David and Natalie - watch - TV - at home?

csak a DO ige kerül az egész mondat elé, például:

 • DO - SUBJECT - VERB - OBJECT - ADVERBIALS
 • Do - David and Natalie - watch - TV - at home?

Ha a mondat WH-s kérdőszóval kezdődik, a szerkezet ismét nem változik meg, csak a WH-s kérdőszó elé kerül a mondat többi részének, például:

 • WH - DO - SUBJECT - VERB - OBJECT - ADVERBIALS
 • Why - do -David and Natalie - watch - TV - at home?

Meg kell jegyezni, hogy a DO ige hordozza magán az összes nyelvtani ragot (múlt idő -ed, egyes szám harmadik személy jelen -s stb.) míg a teljes értékű ige főnévi igenév formában marad. Lásd a következő példákat:

 • He lik*es* jazz.
 • Do*es* he like jazz?
 • She work*ed* in the factory.
 • D*id* she work in the factory?

6.4.2. Tagadás képzése >>"do"<< segítségével

A legtöbb teljes értékű angol ige tagadását a do ige segítségével hozzuk létre. A do ige és a not tagadószó kerül a teljes értékű ige elé. Itt láthatunk néhány példát.

 • I like jazz.
 • I do not like jazz.

és a köznapi beszédben gyakran találkozunk összevont alakkal:

 • I don't like jazz.

továbbá ismét a do ige hordozza magán a nyelvtani ragokat, míg a teljes értékű ige (a mi esetünkben a like) főnévi igenév formában marad.

 • David like*s* classical music.
 • David do*es* not like classical music.

és a köznapi beszédben gyakran találkozunk összevont alakkal:

 • David does*n't* like classical music.

6.4.3. >>To make<< és >>"to do"<<

Fontos nyelvtani szerepe mellett a “do” igének fontos saját jelentése is van, méghozzá "véghezvinni", vagy "megcsinálni" (to make) valamit. A következő szabály segíthet különbséget tenni a kettő között.

Általában a TO MAKE valami létrehozását jelenti, a TO DO pedig elvégezni valami műveletet, de gyakran szükséges megtanulni az adott kifejezést. Itt láthatunk néhány példát:

MAKE

 • make a phone call
 • make an appointment
 • make arrangements
 • make a photocopy
 • make a cup of tea or coffee
 • make a change
 • make a mistake
 • make a noise
 • make a promise
 • make a plan
 • make money

DO

 • do a job
 • do the washing
 • do the washing up
 • do the dishes
 • do the shopping
 • do a favour
 • do an exercise
 • do the housework
 • do a course
 • do a lot of sport
 • do justice

6.5. Állandósult kifejezések

Az állandósult (vagy prepozíciós) kifejezések általában igéből és egy elöljárószóból állnak. Minden kifejezés a nyelvtani jelentésén túl, rendelkezik másodlagos, átvitt értelemmel is, amely gyakran nagyban különbözik az elsőtől. Itt láthatunk néhány példát.

 • look out (= óvatosnak lenni)
 • speak up (= hangosabban beszélni)
 • give up (= feladni)
 • go on (= folytatni)

gyakran több értelmezése is lehet egy kifejezésnek:

 • make up (= make-up-ot tenni az arcra, = újra barátkozni, = kigondolni valamit)

sok szótárban találunk állandósult kifejezéseket és sajnos az egyetlen lehetőség egyenként megtanulni őket.

6.6. Felszólító mód

Az angol nyelvben könnyű felszólítást vagy utasítást adni, mert csak egyféle megszólítás létezik, a YOU. Az sem számít, hogy egy vagy több személyhez beszélünk, de még az se, hogy az adott egyén fiatal, vagy idős, barát, vagy ismeretlen. Ha utasítást adunk, egyszerűen használjuk a főnévi igenevet ("to" nélkül).

Például:

 • Sit down.
 • Come here.
 • Listen everybody.
 • Tell me your name.
 • Open the window.
 • Help me!

Ha udvariasabbak szeretnénk lenni, használjuk a "please" szó´t, vagy más szerkezetet, mint például "Will you sit, please?" vagy "Could you open the window, please?" vagy "Would you mind sitting down, please?" Tagadó felszólításnál egyszerűen tegyük a DON'T kifejezést a főnévi igenév elé ("to" nélkül).

Például:

 • Don't sit down.
 • Don't open the window.
 • Don't do that.
 • Don't worry!

6.7. Igeidők

Az angol nyelvben sok igeidőt ismerünk, különböző nyelvészek, különbözően tagolják őket, számuk is ezáltal különbözhet, de elmondhatjuk, hogy az angol nyelvben morfológiailag jelen és múlt idő létezik, mindkettőben egyszerű, befejezett, folyamatos és folyamatosan befejezett formában. A angol nyelvben jövő időt is ki tudunk fejezni a will ige segítségével, amely az előző időkhöz hasonlóan rendelkezhet egyszerű, befejezett, folyamatos és befejezett folyamatos formával.

6.7.1. Egyszerű jelen

Ez a leggyakoribb igeidő, amit akkor használunk, ha:

* általános igazságot szeretnénk kifejezni: Sun rises in the East.

 • a cselekvés szabályos időközönként ismétlődik, rutinszerű: I usually leave home at 8.

Az egyszerű jelen időnek csak egyes szám harmadik személyben (he, she, it) változik meg a végződése egy -s hozzáadásával. Az összes többi esetben a alap forma marad, például:

egyes szám

 • I drive
 • you drive
 • he, she, it drives

többes szám

 • we drive
 • you drive
 • they drive

6.7.2. Folymatos jelen

A folyamatos jelen időt akkor használjuk, ha:

 1. a beszéd pillanatában történik a cselekvés
 2. egyszeri eseményről van szó
 3. ki szeretnénk hangsúlyozni a cselekvés súlyát
 4. jövő időt fejezünk ki.

Például:

 1. I am just driving, can you call me later?
 2. Normally he works at this time of the day, but today he is seeing the doctor.
 3. I am working like a mule and I am making real big money!

A szerkezet a be segédige megfelelő alakjából és az ige -ing képzős formájából áll. Olyankor az -e végű igéknél az –e végződés eltűnik, a mássalhangzóra végződő igéknél pedig az utolsó mássalhangzó megkettőződik, megtartva az ige kiejtését (lásd a kiejtési szabályokat):

Példák az ige változásaira:

-e végződés:

 • drive - driving
 • leave - leaving
 • give - giving

megkettőzés:

 • stop - stopping
 • sit - sitting

Például:

 • He is driving at the moment, he can't speak.

Az összevont formák nagyon gyakoriak:

 • He's driving at the moment, he can't speak.
 • I'm working like a mule, and I'm making big money.
6.7.2.1. Jövőt kifejező folyamatos jelen

Akkor használjuk jövő idő kifejezésére, ha tervezett cselekvésről van szó, nagyon hasonló a "to be going to" kifejezéshez.

 • What time are you leaving tomorrow morning?
 • I am traveling to London next Friday.

(= milyen idő tájt tervezel elutazni?, Holnap tervezek utazni Londonba.

6.7.3 Befejezett jelen

Befejezett jelen időt gyakran egy téma, beszélgetés kezdetekor használunk. Továbbá kifejezsi a személyes meggyőződésünket, érzéseinket és nagyon gyakran használjuk, ha tapasztalatainkról, tapasztalatokról beszélünk. Utalhat a múltra és a jelenre is.

 1. Have you heard the famous singer ...
 2. What have you done!
 3. He's been to Egypt. (tudja, tapasztalta)

Általában a következő határozószókkal jár együtt: "ever, never, recently, since, for, two times, yet. <<"

Szerkezete:

 • "have" ige és "-ed" végződés a fő igénél: He has opened the door!
 • "have"ige és a rendhagyó fő ige harmadik alakja: He has gone.

6.7.4. Folyamatos befejezett jelen

A folyamatos befejezett jelen idő olyan cselekvést fejez ki:

 • aminek hatása van a jelenre
 • ami épp befejeződött

de az egyszerű befejezett jelen idővel ellentétben a folyamat (hosszán) van a hangsúly, amit a cselekvés igénybe vett, és a cselekvés intenzitásán vagy személyes érzelmi érintettségén. Ez az igeidő a "have been" segédigéből és az "-ing" végződésű fő igéből tevődik össze.

 • What have you been doing? Your dress is so dirty!
 • We've been playing basketball since half past two.

6.7.5. Egyszerű múlt

Az egyszerű múlt idő a múlt eseményeit mondja el, általában történet mesélésénél, vagy történések időrendi elmondásánál használjuk. Gyakran különböző részletek elbeszélésekor használjuk, pl. mikor, hol, ki által történt valami. Általában szükséges egy viszonyítási időpont megnevezése, ami eredhet a szövegkörnyezetből, de akár konkrértan is.

Például:

 1. He came to the room, opened a window, switched off the light and waited.
 2. What did you do last night?
 3. I visited him at work.

Tipikus idő (és hely) körülmények, amit az egyszerű múlt időnél használunk: ago, at ten, last night, late that afternoon, before two a clock, when he came to the room, (when she was) in the hospital, stb...

Az egyszerű múlt időt az "-ed" képző igéhez kapcsolásával képezzük.

Például:

visit - visited

vagy az ige második alakját használjuk rendhagyó igéknél:

 • sit - sat

Egyszerű múlt időnél minden számban és személyben azonos végződést kap az ige.

6.7.6. Folyamatos múlt

A folyamatos múlt időt a múltban történő huzamosabb ideig tartó cselekvések kifejezésére használjuk. Szerkezete a "be" ige "was,were" alakjából és a fő ige "-ing" képzős formájából áll.

 • I was listening to the radio when someone knocked on my door.

(= a radio be volt kapcsolva, és közben bekopogtak)

 • While she was running, she was listening to the mp3 player.

(két folyamatosan tartó múltbeli cselekvés/történés leírása)

6.7.7. Befejezett múlt

A befejezett múlt időt olyan múltbeli cselekvésnél használjuk, amely megelőzött egy másik szintén múltbeli cselekvést. Szerkezete a "had" segédigéből és a fő ige -ed képzős/harmadik alakos formájából áll.

 • He looked at the open door, which he had locked before he had left.

(= 1. Bezárta az ajtót, 2. Elhagyta a házat, 3. Valaki más kinyitotta az ajtót 4. Nézte az ajtót)

Ezt az igeidőt leggyakrabban a függő beszédnél lévő múltbeli események érzékeltetésére használjuk.

6.7.8. Folyamatos befejezett múlt

A folyamatos befejezett múlt időt olyan esetekben használjuk, ha INTENZÍV vagy HOSSZANTARTÓ múltbéli eseményeket szeretnénk kihangsúlyozni, melyek megelőztek más múltbéli eseményt/cselekvést. Szerkezete a had been szókapcsolat és a fő ige -ing képzős alakjából áll.

 • He was looking at the door, which he had been trying to open for almost two hours without a success.

6.7.9. Jövő idő a "will" segítségével

A will segítségével használt jövő időt, akkor használjuk, ha:

 • hirtelen (ad-hoc) reakcióként reagálunk (When? On Friday? OK, so I will change my schedule.)
 • ígérünk valamit (I will give you the money back after the weekend.)
 • ha előrejelzünk/jósolunk (He will never make a good sportsman!)

6.7.10. Jövő idő a >>"to be going to"<< segítségével

A to be going to által kifejezett jövő időt akkor használjuk, ha:

 • tervezett cselekvésről van szó (We are going to take part at the World championship this year.)
 • nagyon valószínű jövőbeli eseményről van szó (He is riding 50m ahead of the peloton. He is going to win this race.)

Kérdést a be ige mondat elejére való helyezésével képzünk:

 • Are they going to take part at the World Championship?
 • Is he going to win the race?

Tagadást úgy képzünk, ha a be ige után a not szócskát helyezzük:

 • We are not going to take part at the World championship this year.
 • He isn't going to win this race.

Megjegyzés: A beszélt angol nyelvben a folyamatos jelen idő gyakran használatos a to be going to helyett a tervezett jövőbeli cselekvés, történés kifejezésére.

 • We are going to Egypt in November.

6.8. “Visszhangkérdések” – rövid válaszok

Az angol nyelvben ritka, hogy egy kérdésre rövid Yes vagy No választ adunk. Gyakran tesszük hozzá a kérdésben használt igét és az alanyt. Például, pozitív válasznál:

 • Do you like tennis?
 • Yes, I do!

Ha a válasz negatív, gyakran használunk összevont alakot:

 • Do you like driving?
 • No, I don't

Nem csak a "DO" igét használjuk ilyenkor. A válaszban mindig a kérdés elején levő igét helyezzük.

 • ARE you prepared for the match?
 • Yes, we ARE.
 • No, we AREN'T.
 • WILL you arrive late?
 • Yes, I WILL.
 • No, I WON'T.
 • CAN you guess what chance we have?
 • Yes, I CAN.
 • No, I CAN'T

6.9. Feltételes mondatok (IF mondatok)

Az angol nyelvben ismerünk bizonyos szerkezetű mondatokat, amelyek az IF szó használatát különböző körülményekhez kötik. Ezen körülmények feltételeként három alapvető IF mondatot ismerünk,

 • 1st conditional – biztos jövőbeli esemény
 • 2nd conditional – bizonytalan/irreális jövőbeli esemény
 • 3rd conditional – bizonytalan/irreális múltbeli esemény

6.9.1 First conditional

Biztos jövőbeli esemény. Akkor használjuk, ha a jövőről töprengünk. Az ige az IF után jelen időben van, de jövőre utal.

 • If I study at Oxford, I will have a great chance to find a job.
 • If it rains, the track will be wet.

6.9.2 Second conditional

Bizonytalan/irreális jövőbeli esemény. Akkor használjuk ezt a szerkezetet, ha olyan dologról akarunk beszélni, hogy mi történne a jövőben, ha a jelen körülmények különbözőek lennének. Az ige az IF után múlt időben van, de a jelenre utal.

 • If I were you, I would start exercising now.
 • If they gave me the chance, I could show them.

6.9.3 Third conditional

Irreális múltbeli esemény. Akkor használjuk ezt a szerkezetet, ha arról elmélkedünk, hogy a már megtörtént esemény, hogy történhetett volna másképp, ha mások az előzmények. Az IF utáni igének befejezett múlt időben kell lennie.

 • If they had secured the entry, the fans would not have broken inside.

Mivel nagyon hosszú szerkezetről van szó, a mellékmondatok megcserélésével lerövidíthetjük:

 • Had they secured the entry, the fans would not have broken inside.

6.10. Függő beszéd

A függő beszédet mások szó szerinti idézésekor használjuk. Függő beszédben idézőjeleket használunk (“ ”).

Például:

 • Jack said “I'm English”.

A függő beszédet akkor használjuk, ha idézzük mások szavait. Ebben az esetben nem szükséges az idézőjelek használata. Mindig használható a THAT kötőszó a "say", "tell", stb. igék után, ha túl hosszú és bonyolult a mondat, abban az esetben elhagyható.

Például:

 • Jack said (that) he was English.

Megjegyzés: A "tell" ige után indirekt tárgyat kell használnunk. Ha konkrét tárgyat akarunk használni a "say" ige után, a "to" szócskát kell beillesztenünk.

Például:

 • Jack said (that) he was English.
 • Jack said to me (that) he was English.
 • Jack told me (that) he was English.

A szórend a függő beszédben megegyezik az egyenes beszéd szórendjével, de gyakran szükséges az ige alakjának/ragozásának a változtatása, a névmások, birtokjelek és idők helyes használata.

Examples:

 • Egyenes: Jack said: “I'm going to Italy with my boss next week.”
 • Függő: Jack said (that) he was going to Italy with his boss the following week.
 • Egyenes: Mary said to me: “I saw your sister yesterday.”
 • Függő: Mary told me (that) she had seen my sister the day before.

Ha a függő beszédben kérdést szeretnénk idézni az eredmény egy állítás, nem kérdés, ezért a kérdő szórend és a DO, DOES, DID segédigék nem használatosak. Ha az egyenes beszédben a kérdés nem a következő kérdőszavakkal kezdődik WHO, WHERE, WHAT, WHEN stb., akkor a függő/idézett beszédben a kérdés IF vagy WHETHER szóval kezdődik.

Például:

 • Egyenes: They asked me: “What's your name?”
 • Függő: They asked me what my name was.
 • Egyenes: She said: “Do you understand?”
 • Függő: She asked me if (whether) I understood.
 • Egyenes: “Where do you want to go?” he asked.
 • Függő: He asked me where I wanted to go.

6.11. Passzív

A passzívot általában hivatalos szövegeknél, bejelentéseknél használjuk, vagy más esetekben, ahol az alany nem lényeges.

 1. Smoking will be prohibited at the bus stops.
 2. Passengers are requested to avoid use of drugs on board.
 3. Packet of unknown origin was found in the park last night.

A passzív mondatot így szerkesztjük:

 1. "be" ige és az -ed végződéses fő ige: These sheets are printed by the D-14xl machine.
 2. "be" ige és a fő ige harmadik alakja a rendhagyó igéknél: Many cars are made in East Asia.

6.12. Főnévi igenév

A főnévi igenév minden angol ige alapformája, to szócska kerül elé.

 • to be
 • to invest

Több ige megköveteli, hogy főnévi igenév kövesse a mondatban, például:

 • I am here to help you.
 • He has decided to go.

Főnévi igenév "to" szócska nélkül a módbeli segédigéknél és még néhány más esetben használatos.

 • help - Can you help me move the flag to the corner?
 • make (ebben az esetben: kényszeríteni valakit, valami elvégzésére) - The coach made his boys believe they can win.
 • let - Let him test the new track.

A főnévi igenév gyakran használatos egy mondatban az ok, vagy hatás elmagyarázására

 • We opened the door to see the new visitor
 • She came to ask us for an advice.
 • Everybody plays to win, not to lose.

6.13. Gerundium (ige –ING végződésű alakja)

A gerundium az ige "-ing" végződésű alakja, főnévi jelentéssel.

 • Seeing is believing.
 • Understanding how to hit the ball is essential.

6.13.1 >>Like, start, go<<

Az angol nyelvben több kifejezés előfodul, ahol a gerundiumnak kell következnie a mondatban, például:

 • I like driving fast.
 • He started training our club last year.
 • They hate playing tennis on grass.

Ezek legtöbbször a like/dislike szeretni, menni igék és állapotváltoztatásra utaló igék (stop/start/continue.).

6.14. Melléknévi igenév (particípium)

A melléknévi igenév az ige "-ing" végződésű alakja, mely melléknévvé alakul.

 • Playing professionals recommend these cleats.
 • The turning wheel is a symbol.

7. Kötőszavak

A kötőszavak olyan kifejezések, amelyek lehetővé teszik szavak szókapcsolatokká, mondatokká való kapcsolását és a értelmezik azok egymás iránti kapcsolatát. Ez lehet kapcsolatos, ellentétes, következtető, stb. A mindennapi beszédben a kötőszavak nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a beszélő ki tudja fejezni a mondatai közti kapcsolat milyenségét. Az alábbi példák mutatják ezt be:

Kötőszavak:

 • I like ice-hockey AND canoeing. (KAPCSOLATOS)
 • We can EITHER win OR lose. (VÁLASZTÓ)
 • She is rather big and heavy BUT she is definitely not slow. (MAGYARÁZÓ kapcsolat)

Összekötő mondatok:

 • We went out EVEN THOUGH the weather was terrible. (a körülmény nem befolyásolja a tevékenységet)
 • They underestimated the other players AND SO they lost the game (a vereség oka az alábecsülés)
 • I really appreciate your offer, HOWEVER I have reasons to refuse it. (a felajánlott érték nem elegendő az akadály leküzdésére)

8. Számnevek, Dátum és Idő

8.1. Számnevek

TŐSZÁMNEVEKSORSZÁMNEVEK
1onefirst
2twosecond
3threethird
4fourfourth
5fivefifth
6sixsixth
7sevenseventh
8eighteighth
9nineninth
10tententh
11eleveneleventh
12twelvetwelfth
13thirteenthirteenth
14fourteenfourteenth
15fifteenfifteenth
16sixteensixteenth
17seventeenseventeenth
18eighteeneighteenth
19nineteennineteenth
20twentytwentieth
21twenty-onetwenty-first
22twenty-twotwenty-second
… stb.
30thirtythirtieth
40fortyfortieth
50fiftyfiftieth
60sixtysixtieth
70seventyseventieth
80eightyeightieth
90ninetyninetieth
100one hundredone hundredth
101one hundred and oneone hundred and first
… stb.
1000one thousandone thousandth
1001one thousand and oneone thousand and first
… stb.
1237one thousand two hundred and thirty-sevenone thousand two hundred and thirty-seventh
… stb.
1000000one millionone millionth

Megjegyzés:

 • one hundred, one thousand, one million kifejezhetően úgy is, mint a hundred, a thousand, a million.
 • hundred, thousand és million állandó alakúak, például "two hundred euros", "three thousand cars", "six million inhabitants". Csak akkor kapják meg a többes számot jelölő "s" –t, ha főnévként állnak; például "hundreds of people", "thousands of cars", "millions of euros".
 • a NULLÁT kifejezhetjük úgy is, mint NOUGHT. Például: 0.05-t úgy is mondhatjuk, hogy "zero point zero five" vagy "nought point nought five".
 • a telefonszámoknál minden számjegyet minden számjegyet külön ejtünk ki és a O betű gyakran helyettesítheti a NULLÁT. Például: 349609: three four nine six oh nine.
 • futball eredményeknél NIL -t használnak NULLA helyett, például a 4-0 lehet four nil.
 • teniszben LOVE -ot használnak NULLA helyett: 6-0 lehet "six love".

8.2. Sorszámnevek és dátumok

A SRSZÁMNEVEK a 8.1-es rész táblázatában találhatóak. A sorszámnevek írásmódjában gyakran alkalmazzuk a következő formát: first – 1st, second – 2nd, third – 3rd, és az összes többi esetben "th", például:

 • fifteenth – 15th, ninety-sixth – 96th.

A SORSZÁMNEVEK használatosak különböző időtartamok kifejezésére is, mint a "half" vagy a "quarter", továbbá például "two thirds", "three fifths", és dátumoknál is, például 1st January – "the first of January" vagy January 1st – "January the first".

Az évszámokat a 2000-es évig két külön számként ejtjük ki. Például:

 • 1492 – fourteen ninety two
 • 1941 – nineteen forty-one.
 • 1600, 1700 stb. kiejtése a következő: sixteen hundred, nineteen hundred stb.,

De 2000-es év után azt mondjuk, hogy "two thousand" 2001, 2002, stb.-nél pedig azt, hogy "two thousand and one, two thousand and two" stb.

8.3. Idő és óra

Az angolul beszélő világban az emberek általában nem 24 órás időbeosztást használ, hanem az a.m. és p.m. formát részesítik előnyben. Az idő kifejezhető “tradicionális” vagy “digitalis” formában is:

4 a.m.It's four a.m.It's four o'clock.
4.05It's four oh five.It's five past four.
5.10It's five ten.It's ten past five.
6.15It's six fifteen.It's quarter past six.
7.20It's seven twenty.It's twenty past seven.
8.25It's eight twenty-five.It's twenty-five past eight.
9.30It's nine thirty.It's half past nine.
10.35It's ten thirty-five.It's twenty-five to eleven.
11.40It's eleven forty.It's twenty to twelve.
12.45It's twelve forty-five.It's quarter to one.
13.50It's one fifty p.m.It's ten to two.
14.55It's two fifty-five p.m.It's five to three.
15.00It's three p.m.It's three o'clock.
Verzió 2.0 (2013-01-03 13:43 CET)