Gramatyka

Back

Rzeczownik

Rzeczowniki mogą być rodzaju męskiego lub żeńskiego.

Przykłady:

 • męski: bambino, uomo, telefono, maestro, cane
 • żeński: bambina, donna, casa, maestra, cagna m

Tworze liczby mnogiej

Jeśli rzeczownik kończy się na ‘-o’ oraz ‘–e’, liczbę mnogą tworzy się przez dodanie ‘–i’. Jeśli rzeczownik kończy się na ‘-a’, liczbę mnogą tworzy się dodając ‘–e’.

Przykłady:

 • męski: bambini, uomini, telefoni, maestri, cani
 • żeński: bambine, donne, case, maestre, cagne

Wyjątki: Niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego mają w liczbie mnogiej końcówkę ‘–a’.

Przykłady:

 • il ditole dita
 • il ginocchiole ginocchia
 • il paiole paia
 • l’uovole uova

UWAGA: Wszystkie rzeczowniki, które kończą się na spółgłoskę lub są obcego pochodzenia, są niezmienne.

Przykłady:

 • il caffèi caffè
 • il menùi menù
 • la fotole foto

Rzeczowniki zakończone na ‘–ca’/‘-ga’ mają w liczbie mnogiej końcówkę ‘–che’/‘-ghe’.

Przykłady:

 • l’amica – le amiche
 • la stregale streghe

Rzeczowniki o końcówce ‘-co’/‘-go’ mają w liczbie mnogiej końcówkę ‘–chi’/‘-ghi’, jeżeli akcent pada na przedostatnią sylabę.

Przykłady:

 • il tedescoi tedeschi
 • l’albergogli alberghi

Rzeczowniki o końcówce ‘-cia’/‘-gia’ kończą się w liczbie mnogiej na ‘–ce’/‘-ge’:

Przykłady:

 • la manciale mance
 • la spiaggiale spiagge

Rzeczowniki o końcówce ‘-io’ mają w liczbie mnogiej końcówkę ‘–i’.

Przykłady:

 • il negozioi negozi
 • il viaggioi viaggi

Rodzajniki

Rodzajnikami określonymi rodzaju męskiego są:

liczba pojedynczail / lo / l’
liczba mnogai / gli

Przykłady:

 • il bambino, i bambini
 • l’uomo, gli uomini
 • il telefono, i telefoni
 • il maestro, i maestri

Rodzajnikami określonymi rodzaju żeńskiego są:

liczba pojedynczala / l’
liczba mnogale

Przykłady:

 • la bambinale bambine
 • la donnale donne
 • la casale case
 • la maestrale maestre

UWAGA: rodzajniki określone il / la zamieniają się na l’ przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski.

Przykłady:

 • l’amica
 • l’amico
 • l’ape
 • l’oca
 • l’arancio

UWAGA: il/l’ zamieniają się na lo przed rzeczownikami zaczynającymi się od S + SPÓŁGŁOSKA oraz Z, PS, GN, X.

Przykłady:

 • lo studente
 • lo zoccolo
 • lo psicologo
 • lo gnocco
 • lo xilofono

Rodzaj rzeczowników

Rzeczowniki kończące się na ‘–o’ są prawie zawsze rodzaju męskiego: il cappello; il libro; il pesce; il nome; il bambino; l’uomo; il telefono; il giornale; il denaro; l’edificio; il maestro; il cappotto; l’esempio; l’amico

Wyjątki: la mano; la foto; la moto; la radio; l’auto; la iro

Rzeczowniki kończące się na spółgłoskę są rodzaju męskiego, zwłaszcza jeśli są słowami obcego pochodzenia: il bar; il film; il camion; il computer; lo sport; il gas

Rzeczowniki kończące się na ‘–ma’ są rodzaju męskiego: il problema; il programma; il diploma; il tema; il cinema; il sistema; il clima

Zazwyczaj rodzaju męskiego są rzeczowniki kończące się na ‘–ore’; ‘-one’; ‘-ale’; ‘-ile’: il fiore; il sapone; il giornale; il fucile

Nazwy miesięcy oraz dni tygodnia są rodzaju męskiego, z wyjątkiem niedzieli.

Rzeczowniki kończące się na ‘–a’ są prawie zawsze rodzaju żeńskiego: la bambina; la casa; la sorella; la vicina; la rivista; la pelliccia; la frutta; la finestra; la porta; la taza; la forchetta; la strada; la ragazza; la metropolitana

Wyjątki: il pilota; il poeta

Rzeczowniki kończące się na ‘–tà’ oraz ‘–tù’ są rodzaju żeńskiego: La libertà; la gioventù

Rzeczowniki kończące się na ‘–i’; ‘-ione’; ‘-ie’; ‘-ice’ są rodzaju żeńskiedo: la crisi; l’analisi; la lezione; la serie; la lavatrice; la traduttrice

Rzeczowniki kończące się na ‘–e’, na ‘–ista’ oraz na ‘-ante’ mogą być zarówno rodzaju męskiego jak i rodzaju żeńskiego.

UWAGA: Niektóre nazwy osób, które kończą się w rodzaju męskim na ‘–e’, tworzą rodzaj żeński o końcówce ‘–essa’; rzeczowniki o końcówce ‘–tore’ tworzą rodzaj żeński o końcówce ‘-trice’:

 • lo studentela studentessa
 • il dottorela dottoressa
 • il traduttorela traduttrice

W innych przypadkach istnieje jedna i ta sama forma dla rodzaju męskiego i żeńskiego:

 • il collegala collega
 • il turistala turista
 • il francesela francese
 • il clientela cliente

Ogólnie, aby odnieść się do pary lub grupy osób, składającej się z mężczyzn i kobiet, jest tendencja do użycia formy w rodzaju męskim liczby mnogiej. Na przykład:

 • il re e la reginai re
 • il nonno e la nonnai nonni
 • la zia e lo ziogli zii
 • due bambini e otto bambinedieci bambini

PRZYMIOTNIK

Przymiotnik zgadza się w rodzaju i liczbie z rzeczownikiem. Przymiotnik może występować przed lub po rzeczowniku. Występuje po rzeczowniku, jeśli jest dłuższy niż rzeczownik.

Forma dla rodzaju męskiego liczby pojedynczej:

 • un bambino simpatico
 • un uomo ricco
 • l’autobus blu
 • un libro vecchio
 • il ristorante nuovo
 • un político nazionalista

Forma dla rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej:

 • una bambina simpatica
 • una donna ricca
 • una cartella nuova
 • la casa rossa
 • un’amica sincera
 • la città tranquilla

Forma częściowo niezmienna dla liczby pojedynczej:

 • un libro interessante
 • una lezione coinvolgente
 • la colazione abbondante
 • la signora gentile

UWAGA: przymiotniki ‘bello’ oraz ‘quello’ przed rzeczownikiem zachowują się według reguł rodzajników określonych.

Przymiotnik buono natomiast zachowuje się według reguły rodzajnika nieokreślonego.

 • le belle ragazze
 • quell’amica
 • un buono studente

W tworzeniu liczby mnogiej przymiotniki zachowują się według tych samych reguł co rzeczowniki:

Forma dla rodzaju męskiego liczby pojedynczej:

 • i bambini simpatici
 • gli uomini ricchi
 • gli autobus rossi
 • i libri vecchi
 • i ristoranti nuovi
 • dei politici nazionalisti

Forma dla rodzaju żeńskiego liczby mnogiej:

 • delle bambine simpatiche
 • le donne ricche
 • delle cartelle nuove
 • le case rosse
 • delle amiche sincere
 • le città tranquille

Forma częściowo niezmienna dla liczby mnogiej:

 • dei libri interessanti
 • delle lezioni coinvolgenti
 • delle colazioni abbondanti
 • le signore gentili

Przymiotniki narodowości trzymają się ścisłych reguł. Niektóre zmieniają się jedynie w liczbie, ale nie w rodzaju: inglese, francese, portoghese, libanese.

 • ingleseinglesi
 • libaneselibanesi
 • canadesecanadesi

Inne zachowują sie według reguły rodzaju:

 • tedesco / tedescatedeschi / tedesche
 • iracheno / irachenairacheni / irachene
 • spagnolo / spagnolaspagnoli / spagnole

PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE

Przymiotniki dzierżawcze w języku włoskim zgadzają się w rodzaju i liczbie z rzeczownikiem następującym po nich; jedynie ‘Loro’ jest nizmienny.

ZaimkiZaimek dzierżawczy liczby pojedynczejZaimek dzierżawczy liczby mnogiej
Iomio, miamiei, mie
Tutuo, tuatuoi, tue
Lui, lei, Leisuo, suasuoi, sue
Noinostro, nostranostri, nostre
Voivostro, vostravostri, vostre
Loroloroloro

Przykłady:

 • mio fratello, mia sorella, i miei fratelli, le mie sorelle
 • il tuo amico ceco, la tua amica ceca, i tuoi amici cechi, le tue amiche ceche
 • il nostro appartamento, la nostra casa, i nostri professori, le nostre professoresse
 • il vostro hotel, la vostra città, i vostri passaporti, le vostre valigie
 • il loro paese, la loro città, i loro libri, le loro case

Zwykle przymiotniki dzierżawcze są poprzedzone rodzajnikiem określonym.

 • La mia casa ha sette piani.

Ponadto rodzajnika określonego używa się:

 • przed ‘loro’: La loro casa è più grande della nostra.
 • kiedy po rzeczowniku następuje dopełnienie: Lui è il mio fratello minore.

UWAGA: Nie używa się rodzajnika określonego przed zaimkami dzierżawczymi:

 • kiedy zwracamy się bezpośrednio do kogoś: Mia cara, ti stai sbagliando!
 • z rzeczownikami pokrewieństwa w liczbie pojedynczej: Mia madre è molto giovane.
 • w wykrzyknieniu: Mamma mia!

(Aby uzyskać więcej informacji na temat zaimków, zobacz część poświęconą zaimkom)

PRZYSŁÓWKI

Wiele przysłówków tworzy się bezpośrednio od przymiotników. Do rodzaju żeńskiego przymiotnika dodaje się końcówkę ‘–mente’:

 • rapidarapidamente
 • precisaprecisamente
 • sicurasicuraramente

Jeśli przymiotnik nie ma formy dla rodzaju żeńskiego, wtedy usuwa się ‘–e’ i dodaje się ‘–mente’ do liczby pojedynczej.

 • facilefacilmente
 • regolareregolarmente
 • semplicesemplicemente
 • realerealmente

UWAGA: niektóre przysłówki są nieregularne:

 • buonobene
 • cattivomale
 • leggeroleggermente
 • violento - violentemente

STOPIEŃ WYŻSZY I NAJWYŻSZY

STOPIEŃ WYŻSZY

 1. Do porównywania dwóch różnych elementów dodaje się “più” lub “meno” przed przymiotnikiem.
 • Roma è più grande di Milano. -– Milano è meno grande di Roma.
 • La città è più inquinata della campagna. -– La campagna è meno inquinata della città.
 • Noi lavoriamo più di voi. –- Voi lavorate meno di noi.
 • Mio fratello è più ricco di me. –- Io sono meno ricco di mio fratello.

UWAGA:

“di” używa się:

 • przed liczbami: Voglio più di due figli.
 • più/meno + przymiotnik + di + rzeczownik: La seta è più costosa del cotone.
 • più/meno + przymiotnik + di + zaimek: Sono meno puntuale di te.

“Che” natomiast używa się z dwoma rzeczownikami, dwoma przymiotnikami, dwoma przysłówkami lub dwoma bezokolicznikami:

 • C’erano più uomini che donne.
 • L’opera era più triste che interessante.
 • È più importante vivere che lavorare.
 1. Aby wyrazić, że dwie rzeczy są jednakowe, używamy: ‘(tanto) ... quanto/come ...
 • Marco è (tanto) alto quanto/come Luigi.
 1. Z rzeczownikami, zaimkami i czasownikami w bezokoliczniku używa się: ‘(tanto) ... quanto’, oppure ‘(così) ... come
 • Il lago è (tanto) riposante quanto la montagna.
 • Leggere è (così) stimolante come andare al cinema.
 • Rossana è (tanto) alta quanto me.

STOPIEŃ NAJWYŻSZY

Più’ oraz ‘meno’ używa się również do odróżnienia osoby lub rzeczy w odniesieniu do danej grupy:

 • Patrizia è l’alunna più intelligente della classe.
 • L’Everest è la montagna più alta del mondo.

Aby wyrazić stopiń wyższy jakiejś cechy/własności, nie robiąc porównania, możemy użyć ‘molto + przymiotnik’ lub ‘-issimo’ / ‘-issima’ / ‘-issimi’ / ‘-issime

 • molto bellobellissimo
 • molto grandegrandissimo
 • molto altaaltissima
 • molto magrimagrissimi
 • molto carecarissime

Uwaga: Jeśli rzeczownik kończy się na ‘-co’ lub ‘-go’, przed ‘-issimo’ dodaje się ‘-h-

 • Anticoantichissimo
 • Lungolunghissimo

Buono’, ‘cattivo’, ‘grande’, ‘piccolo’, ‘bene’ oraz ‘male’ są nieregularne:

 • più buono = migliore
 • più cattivo = peggiore
 • più grande = maggiore
 • più piccolo = minore

LICZEBNIKI

0zero11undici30trenta81ottantuno
1uno12dodici31trentuno90novanta
2due13tredici40quaranta91novantuno
3tre14quattordici41quarantuno100cento
4quattro15quindici50cinquanta101centouno
5cinque16sedici51cinquantuno1.000mille
6sei17diciassette60sessanta1.001milleuno
7sette18diciotto61sessantuno2.000duemila
8otto19diciannove70settanta1.000.000un milione
9nove20venti71settantuno1.000.000.000un miliardo
10dieci21ventuno80ottanta

UWAGA: Liczebniki kończące się na ‘–uno’ oraz ‘–otto’ gubią samogłoskę końcową w dziesiątkach: ‘trentuno’, ‘ventotto’.

Liczebnikami porządkowymi są:

1primoprimaprimiprime
2secondosecondasecondiseconde
3terzoterzaterziterze
4quartoquartaquartiquarte
5quintoquintaquintiquinte
6sestosestasestiseste
7settimosettimasettimisettime
8ottavoottavaottaviottave
9nonononanoninone
10decimodecimadecimidecime
11undicesimoundicesimaundicesimiundicesime
12dodicesimododicesimadodicesimidodicesime
13tredicesimotredicesimatredicesimitredicesime
20ventesimoventesimaventesimiventesime
21ventunesimoventunesimaventunesimiventunesime
22ventiduesimoventiduesimaventiduesimiventiduesime
23ventitreesimoventitreesimaventitreesimiventitreesime
100centesimo
1.000millesimo
1.000.000milionesimo

UWAGA: aby wskazać przybliżoną ilość, gdy liczba jest niedokładna, używa się:

 • una decina = około dziesięciu; Verrano a pranzo una decina di persone.
 • una dozzina = około dwunastu; Compra una dozzina di uova.
 • una ventina, una trentina = około dwudziestu, około trzydziestu; Ha invitato una ventina di compagni di scuola.
 • un centinaio, un migliaio = około stu, około tysiąca; Al convegno verranno un centinaio di ospiti.

DATA

Aby wyrazić datę używa się liczebników głównych:

“Quanti ne abbiamo oggi?”
“Oggi ne abbiamo 21”

Wyjątek: pierwszy dzień miesiąca wyraża się liczebnikami porządkowymi.

 • Il 1o maggio è la Festa del Lavoro.

Aby odnieść się do konkretnej daty używamy rodzajnika ‘il’ i wprowadzamy miesiąc z przyimkiem ‘di’, oraz rok z przyimkiem ‘del’.

UWAGA: ‘di’ można pominąć, ‘del’ natomiast nie.

 • Sono nata il 25 (di) agosto del 1978

Datę można pisać na różne sposoby: Bergamo, 6/4/2008 = Bergamo, 6 aprile 2008.

GODZINA

Aby zapytać o godzinę mówimy: ‘Che ore sono?’, ‘Che ora è?’ Aby odpowiedzieć używamy liczby mnogiej: ‘sono le due e mezzo’, ‘sono le quattro e un quarto

Wyjątek: liczby pojedynczej używamy jedynie w przypadku godziny pierwszej:

 • è l’una meno cinque
 • è l’una e un quarto

Uwaga: w przypadku południa i północy nie używa się rodzajnika i czasownik jest w liczbie pojedynczej.

 • È mezzanotte, vado a dormire.
 • È mezzogiorno, vado a preparare il pranzo.
 • 1.00 – È l’una / È l’una in punto
 • 1.05 – È l’una e cinque
 • 2.10 – Sono le due e dieci
 • 3.15 – Sono le tre e un quarto
 • 4.20 – Sono le quattro e venti
 • 5.25 – Sono le cinque e venticinque
 • 6.30 – Sono le sei e mezza
 • 7.35 – Sono le otto meno venticinque
 • 8.40 – Sono le nove meno venti
 • 9.45 – Sono le dieci meno un quarto
 • 10.50 – Sono le undici meno dieci
 • 11.55 – Sono le dodici meno cinque
 • 12.00 – Sono le dodici / Sono le dodici in punto

Aby dowiedzieć się, kiedy coś się wydarzyło, pytamy: “A che ora...?” Aby odpowiedzieć, mówimy: “All’... / alle

Aby wskazać porę dnia używamy przyimka ‘di’, nawet gdy nie określa się dokładnie czasu:

 • Le tre di mattina (3:00)
 • Le cinque di pomeriggio (17:00)
 • Le dieci e mezza di sera (22:30)
 • Di sera
 • Di notte

ZAIMKI

ZAIMKI OSOBOWE AKCENTOWANE

liczba pojedynczaio, tu, lui / lei / Lei
liczba mnoganoi, voi, loro

Formami spoufalającymi lub nieformalnymi aby zwracać się do kogoś są ‘tu’ w liczbie pojedynczej oraz ‘voi’ w liczbie mnogiej.

Formami grzecznościowymi lub formalnymi są ‘Lei’ w liczbie pojedynczej oraz ‘Voi’ w liczbie mnogiej. Form tych używa się z czasownikiem w trzeciej osobie.

Zaimka osobowego akcentowanego zazwyczaj się nie używa. Końcówka czasownika wskazuje już osobę.

 • Dove vivi?Vivo a Taormina.

Zaimka osobowego akcentowanego można używać aby uniknąć dwuznaczności.

 • Come vi chiamate?Io mi chiamo Alessandra e lei si chiama Cristina.
 • Che cosa studiate?Io studio odontoiatria e lei farmacia.

ZAIMKI OSOBOWE NIEAKCENTOWANE -- DOPEŁNIENIA BLIŻSZEGO I DALSZEGO

Istnieją dwie grupy zaimków osobowych o funkcij dopełnienia: formy toniczne lub z akcentem własnym oraz formy atoniczne, bez akcentu.

Zaimek akcentowanyZaimek o funkcji dopełnienia Formy toniczneZaimek dopełnienia Formy atoniczne Dopełnienia bliższe i dalsze
iomemi
tuteti
luilui, lo, gli, ne, si
leilei, la, le, ne, si
LeiLeLa
noinoici
voi, Voivoi, Voivi, Vi
loroloro, li, le, ne, si

Po przyimkach używa się zawsze form tonicznych zaimków osobowych.

 • C’è posta per te.
 • Il capo parla molto bene di te.
 • Posso venire al mare con te?

Dopełnienia bliższe. Przykłady:

 • Chi è Vittorio?No lo so. Non lo conosco.
 • Chi è Maria?No lo so. No la conosco.
 • Chi sono Vittorio e Maria?No lo so. No li conosco.
 • Dove sono i miei libri? Non li trovo.
 • Dove sono le mie scarpe? Non le trovo.

Dopełnienia dalsze. Przykłady:

 • Mi dai un bacio?
 • Claudio ci telefonerà stasera.
 • Vi do il mio numero di telefono.
 • Le manderò una mail domani.
 • Ti ho chiamato ieri, ma non eri a casa.

Formą zwroną trzeciej osoby liczby pojedynczej i mnogiej jest ‘’, często wzmocnione przez ‘stesso’ / ‘stessa’ / ‘stessi’ / ‘stesse’.

UWAGA: w formie ‘se stesso’, nie ma akcentu nad se.

Przykład:

 • Pensa solo a se stesso e non si interessa agli altri.

MIEJSCE ZAIMKÓW DOPEŁNIENIA BLIŻSZEGO I DALSZEGO

Formy toniczne mają swój własny akcent, dlatego nie muszą wspierać się pobliskim czasownikiem, formy atoniczne natomiast muszą wspierć się czasownikiem, który je poprzedza lub następuje po nich, dlatego możemy znaleźć je:

 1. po bezokoliczniku (lub przed czasownikami takimi jak ‘potere’, ‘volere’ i następującym po nich bezokoliczniku).

UWAGA: w tym przypadku bezokolicznik traci samogłoskę końcową.

 • Non posso farlo. Non lo posso fare.
 • Il capo vuole vederti. Il capo ti vuole vedere.
 1. po gerundium:
 • Parlandogli forse capirebbe.
 1. po imiesłowie:
 • Silvia ha accettato il contratto di lavoro propostole.
 1. po trybie rozkazującym
 • Rispondimi!
 • Lasciami in pace, sto lavorando!
 1. Po negacji i przed koniugowanym czasownikiem. Wyjątek: ‘loro’ występuje zawsze

przed negacją.

 • Domani ci vedremo alle 15.00. Domani non ci vedremo alle 15.00.
 • Ti amo. Non ti amo.
 1. Przed czasownikiem posiłkowym w czasach złożonych:
 • Dove sono i miei libri? -– Li ho messi sul tavolo.
 • Hai scritto a Tommaso? –- Sí, gli ho mandato una mail ieri.

ZAIMKI OSOBOWE PODWÓJNE

Formy toniczne oraz formy atoniczne mogą występować również parami:

 1. 'i' wysępujące w ‘mi’ / ‘ti’ / ‘si’ / ‘ci’ / ‘vi’ zmienia się na ‘–e’, przed innym

zaimkiem. Poza tym, kiedy mamy w zdaniu zaimek w celowniku (pronome indiretto) oraz zaimek w bierniku (pronome diretto) jednocześnie, najpierw występuje zaimek w celowniku (pronome indiretto).

 • Ti piace questo libro? Te lo regalo.
 • Ce lo diranno stasera.
 1. Wszystkie zaimki podwójne pisze się rozdzielnie, oprócz trzeciej osoby, ‘glielo’.
 • Le piace questo maglione? Glielo regalo.
 • Devi restituire il libro a Renato. Gliel’ho già restituito, me l’aveva chiesto due settimane fa.

ZAIMKI ZWROTNE

Niektóre czasowniki są używane z zaimkami zwrotnymi. W tych czasownikach należy usunąć końcowe ‘–e’ z bezokolicznika i dodać ‘–si’, na przykład: chiamarsi, alzarsi, sedersi, pettinarsi. Miejsce zaimka zwrotnego jest takie samo jak zaimków osobowych atonicznych (zobacz wyżej).

UWAGA: w czasach złożonych czasowniki zwrotne występują zawsze z czasownikiem posiłkowym ‘essere’ (o zgodności imiesłowu participio passato z czasownikiem ‘essere’ zobacz część poświęconą czasownikom trybu oznajmującego czasu przeszłego passato prossimo).

Przykład:

 • Si sono svegliati tardissimo.

Zaimkami zwrotnymi są:

PodmiotZaimek zwrotny
iomi
tuti
lui, lei, Leisi
noici
voivi
lorosi

Przykłady:

 • Mi chiamo Francesco.
 • Come ti chiami?
 • Come si chiama il tuo amico?
 • Dove possiamo sederci?
 • Dove ci possiamo sedere?
 • Non si è ancora alzata tua sorella?
 • Siediti!
 • Si sieda!
 • Non andartene!
 • Maria e Giuseppe si sposeranno a maggio.

ZAIMKI DZIERŻAWCZE

Jeśli wie się dokładnie, o czym się mówi, i nie chce powtarzać rzeczownika, można użyć zaimka dzierżawczego. Zaimki dzierżawcze zgadzają się w rodzaju i liczbie z rzeczownikiem który zastępują, oprócz “loro”.

 • (il) mio – (la) mia – (i) miei --(le) mie
 • (il) tuo – (la) tua – (i) tuoi – (le) tue
 • (il) suo – (la) sua – (i) suoi – (le) sue
 • (il) nostro – (la) nostra – (i) nostri – (le) nostre
 • (il) vostro – (la) vostra – (i) vostri – (le) vostre
 • (il) loro – (la) loro – (i) loro – (le) loro

Przykłady:

 • Di chi è questa casa?È mia.
 • Mio padre è più ricco del tuo.
 • È vostro questo cane?Sí, è nostro.
 • Sono vostre queste cose?No, non sono nostre. Sono loro.

FORMA GRZECZNOŚCIOWA

Możemy zwracać się do kogoś w dwóch różnych formach:

 • tu (druga osoba liczby pojedynczej) do osób, z którymi się ma relacje pokrewieństwa lub przyjaźni.
 • Lei (trzecia osoba liczby pojedynczej, pisana dużą literą) do osób, z którymi nie ma się poufałości oraz we wszystkich sytuacjach formalnych.

Zaimkami dla 'Lei' są ‘La’ / ‘Le’.

 • Signor Direttore, La prego di scusare l’interruzione, ma è urgente.

UWAGA: ‘Lei’ jest formą żeńską, ale kiedy odnosi się do męższyzny, nie uzgadnia się rodzaju. Formą grzecznościową służącą do zwracania się do kilku osób jest ‘voi’ (druga osoba liczby mnogiej).

ZAIMKI WSKAZUJĄCE

Przymiotniki i zaimki wskazujące zgadzają się w rodzaju i liczbie z rzeczownikiem. Wskazują na to, czy coś jest blisko lub daleko od tego, kto mówi.

Blisko:

męski (przed spółgłoską)questo, questi
męski (przed samogłoską)quest’
żeński (przed spółgłoską)questa, queste
żeński (przed samogłoską)quest’

Przykłady:

 • Questo bambino è mio figlio.
 • Quest’albero è molto alto.
 • Questi libri sono miei.
 • Questa stanza è molto bella.
 • Quest’albicocca è marcia.
 • Queste alunne sono nuove.

Daleko:

męski (przed spółgłoską)quel, quei
męski (przed samogłoską)quell’, quegli
męski (przed s+spółgłoska; z; ps; gn; xquello, quegli
żeński (przed spółgłoską)quella, quelle
żeński (przed samogłoską)quell’, quelle

Przykłady:

 • Quell’albero è molto alto.
 • Quello psicologo è un incompetente.
 • Quegli agenti di polizia l’avevano già arrestato.
 • Quelle cigliegie sono acerbe.
 • Quelle api producono moltissimo miele.

UWAGA: questa + sera/notte/mattina skraca się do: stasera, stanotte, stamattina.

Poza tym ‘questo’ oraz ‘quello’ mogą być używane jako zaimki wskazujące niezmienne i nijakie:

Questo’ equivale a ‘questa cosa
Quello’ equivale a ‘quella cosa

Przykłady:

 • Cos’è questo? – Questo è un telefono.
 • Questo non mi piace.
 • Questo è assolutamente impossibile.

>>ESSERE<< ORAZ >>STARE<<

Te dwa czasowniki odpowiadają czasownikowi:

 • to be’ w angielskim
 • être’ we francuskim
 • sein’ w niemieckim
 • a fi’ w rumuńskim

koniugacje w czasie teraźniejszym:

ESSERESTARE
iosonosto
tuseistai
luièsta
leièsta
Leièsta
noisiamostiamo
voisietestate
lorosonostanno
Lorosonostanno

Czasownik ‘essere’ wskazuje na coś trwałego: tożsamość, zawód, narodowość, stałą charakterystyczną cechę.

Przykłady:

 • Tożsamość: Io sono Elena. Questa è la mia amica Beatrice.
 • Aspekt fizyczny: È molto alto.
 • Pochodzenie: Siete inglesi o irlandesi? –- Siamo americani.
 • Położenie: Bolzano è vicino a Trento.
 • Zawód: I miei fratelli sono ingegneri.
 • Charakterystyczne cechy: Mio marito è cieco.
 • Materiał: Questo tavolo è di legno.
 • Forma: È rettangolare.
 • Kolor: È verde.
 • Marka: È una FIAT.
 • Data, godzina: Sono le cinque.

Czasownik ‘stare’ wskazuje na sytuację stanu tymczasowego, przejściowego.

Przykłady:

 1. Położenie; w tym samym znaczeniu co czasownik ‘rimanere’:
 • Quando lavoro sto seduto tutto il giorno.
 • Stai qui! Non andare via.
 • Vieni a vedere la partita stasera o stai in casa?
 1. Stan fizyczny:
 • Come stai oggi? Sto molto meglio, grazie!
 • Shh, stà dormendo.
 • Ha mangiato un tiramisù scaduto e adesso sta male.

Aby mówić o stanie psychicznym kogoś, używa się czasownika ‘essere’.

Przykłady:

 • Sono molto triste.
 • Sono felicissima!
 • Sono stanco.

UWAGA: ‘stare’ używa się również z 'per' + bezokolicznik, w znaczeniu bycia ‘w trakcie robienia czegoś’: Sto per arrabbiarmi...Sparecchia la tavola! Il film sta per finire.

ZDANIA PYTAJĄCE

Pytania, na które można odpowiedzić po prostu ‘tak’ lub ‘nie’, nie mają ścisłej struktury. Aby odróżnić je od zdań twierdzących, intonacja wznosi się w końcowej części zdania.

Przykłady:

 • Venite?
 • Usciamo a cena per il tuo compleanno?

Można też postawić pytanie robiąc inwersję rzeczownika i czasownika. Obie wersje mają to samo znaczenie:

 • È arrivato il capo?
 • Il capo è arrivato?

Zaimki pytające wprowadzają pytanie, dlatego stoją na początku zdania.

CHE (what)Che cosa hai fatto questo fine settimana?

Słowo ‘cosa’ w pytaniach traci swoje znaczenie i używa się go jako zaimka ‘che’. Che (cosa) fai domani? = Cosa fai domani? Służy aby nadać pytaniu mniej zuchwały ton. Przed czasownikami być i mieć używa się formy skróconej cos’: Che cos’hai detto?

CHI (kto)Chi è venuto a trovarti?
COME (jak)Come stai?
DOVE (gdzie)Dove vai? Vado dove mi pare.
QUANTO rodzaj męski liczby pojedynczej (how much)Quanto tempo vi fermate qui?
QUANTI rodzaj męski liczby mnogiej (how many)Quanti figli hai?
QUANTA rodzaj żeński liczby pojedynczej (how much)Quanta frutta mangi alla settimana?
QUANTE rodzaj żeński liczby mnogiej (how many)Quante figlie hai?
QUANDO (kiedy)Quando sei andato al mare l’ultima volta?
PERCHÉ (dlaczego)Perché non mi hai chiamato ieri sera?

W języku mówionym często ‘perché’ jest zastępowane przez ‘come mai’: Perché non me l’hai detto? = Come mai non me l’hai detto?

QUALE (który)Qual è il tuo cappotto?
QUALI rodzaj męski i żeński liczby mnogiej (którzy/które)Quali sono le tue scarpe? Quali sono i tuoi programmi preferiti?

CZASOWNIKI

Czasowniki są dzielone na trzy koniugacje, według ich końcówki:

 1. Czasowniki, które kończą się na ‘–are
 • Przykład: studiare, parlare, giocare, lavorare, cantare
 1. Czasowniki, które kończą się na ‘–ere
 • Przykład: chiedere, correre, vedere, vivere, scrivere
 1. Czasowniki, które kończą się na ‘–ire
 • Przykład grupy A: partire, coprire, aprire, sentire, dormire
 • Przykład grupy B: capire, costruire, preferire, spedire, pulire

(Zobacz drugi model o osobliwościach trzeciej koniugacji)

Aby koniugować czasownik, należy zastąpić końcówkę bezokolicznika (‘-are’, ‘-ere’, ‘-ire’) końcówkami odpowiednich czasów i osób. W języku włoskim zaimki akcentowane są nie zawsze konieczne, ponieważ po końcówce czasownika można domyślić się osoby. Istnieją czasowniki regularne i nieregularne.

Do czasowników zwrotnych dodaje się zaimek ‘–si’ do bezokolicznika bez samogłoski końcowej.

Przykład:
 • pettinarepettinarsi

* muoveremuoversi * vestirevestirsi.

= CZAS TERAŹNIEJSZY = indicativo-presente

Io+ostudio, parlo, lavoro
Tu+istudi, parli, lavori
Lui/lei/Lei+astudia, parla, lavora
Noi+iamostudiamo, parliamo, lavoriamo
Voi+atestudiate, parlate, lavorate
Loro+anostudiano, parlano, lavorano
Io+ochiedo, scrivo, vedo
Tu+ichiedi, scrivi, vedi
Lui/lei/Lei+echiede, scrive, vede
Noi+iamochiediamo, scriviamo, vediamo
Voi+etechiedete, scrivete, vedete
Loro+onochiedono, scrivono, vedono

CZASOWNIKI REGULARNE O KOŃCÓWCE -IRE

Io+oapro, parto, dormo
Tu+iapri, parti, dormi
Lui/lei/Lei+eapre, parte, dorme
Noi+iamoapriamo, partiamo, dormiamo
Voi+iteaprite, partite, dormite
Loro+onoaprono, partono, dormono

W przypadku “Io, tu, lui/lei/Lei” oraz “loro” akcent toniczny pada zawsze na rdzeń, podczas gdy w przypadku “noi” oraz “voi” akcent pada na końcówkę.

Osobliwości pierwszej koniugacji:

a)czasowniki kończące się na ‘–care’ (cascare) oraz ‘–gare’ (litigare) otrzymują “h” przed końcówką “e, i”.

 • Czas teraźniejszy: io casco, tu caschi etc; io litigo, tu litighi etc.
 • Czas przyszły: io cascherò, tu cascherai etc; io litigherò, tu litigherai etc.

b)czasowniki kończące się na ‘–ciare’ (lanciare) oraz ‘–giare’ (arrangiare) tracą “i” rdzenia przed końcówką “e, i”.

 • Czas teraźniejszy: io lancio, tu lanci itd;
 • Czas przyszły: io lancerò, tu lancerai itd.

Osobliwości drugiej koniugacji:

 1. czasowniki kończące się na ‘–gnere’ mogą stracić lub zachować ‘–i’ niektórych

końcówek trybu orzekającego (noi) oraz trybu łączącego (voi).

 • Tryb orzekający czasu teraźniejszego: noi spegniamo = noi spegnamo
 • Tryb łączący czasu teraźniejszego: voi spegniate = voi spegnate
 1. W czasie przeszłym passato remoto formy ‘–ei’, ‘’, ‘-erono’, są często zastępowane przez

formy ‘–etti’, ‘-ette’, ‘–erono’.

 • Io: temei=temetti
 • Tu: temesti
 • Lui/lei/Lei: temè=temette
 • Noi: tememmo
 • Voi: temeste
 • Loro: temerono=temettero

Osobliwości trzeciej koniugacji:

Do większości czasowników w trybie orzekającym czasu teraźniejszego oraz trybie łączącym czasu teraźniejszego w osobach “Io, tu, lui/lei/Lei” i “loro”, oraz w trybie rozkazującym w osobach “tu, lui/lei/Lei” oraz “loro”, wstawia się grupę liter ‘–isc-’.

Przykład:

| | TRYB OZNAJMUJĄCY CZASU TERAŹNIEJSZEGO |TRYB ŁĄCZĄCY CZASU TERAŹNIEJSZEGO | !!!!!!!!!!!!!!! |Io |finisco |che io finisca | |Tu |finisci |che tu finisca | |Lui/lei/Lei |finisce |che lui/lei/Lei finisca | |Noi |finiamo |che noi finiamo | |Voi |finite |che voi finiate | |Loro |finiscono |che loro finiscano |

Tryb rozkazujący: finisci tu! finisca lui/lei/Lei! finiamo noi! finite voi! finiscano loro!

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

 1. Najczęstsze czasowniki nieregularne pierwszej koniugacji:
ANDARESTAREFARE
IoVadoStoFaccio
TuVaiStaiFai
Lei, lei, luiVaStaFa
NoiAndiamoStiamoFacciamo
VoiAndateStateFate
LoroVannoStannoFanno
 1. Najczęstsze czasowniki nieregularne drugiej koniugacji:
POTEREVOLEREDOVERESAPEREPIACEREBERE
IoPossoVoglioDevoSoPiaccioBevo
TuPuoiVuoiDeviSaiPiaciBevi
Lei, lei, luiPuòVuoleDeveSaPiaceBeve
NoiPossiamoVogliamoDobbiamoSappiamoPiaciamoBeviamo
VoiPoteteVoleteDoveteSapetePiaceteBevete
LoroPossonoVoglionoDevonoSannoPiaccionoBevono
 1. Najczęstsze czasowniki nieregularne trzeciej koniugacji:
DIREUSCIRE
IoDicoEsco
TuDiciEsci
Lei, lei, luiDiceEsce
NoiDiciamoUsciamo
VoiDiteUscite
LoroDiconoEscono

Czasowniki tenere, porre, trarre, venire, rimanere, salire, valere otrzymują ‘–g-’ w osobach “Io” oraz “loro”:

TENEREPORRETRARREVENIRE
IoTengoPongoTraggoVengo
TuTieniPoniTraiVieni
Lei, lei, luiTienePoneTraeViene
NoiTeniamoPoniamoTraiamoVeniamo
VoiTenetePoneteTraeteVenite
LoroTengonoPongonoTraggonoVengono

UŻYCIE CZASU TERAŹNIEJSZEGO

Czasu teraźniejszego używamy do wyrażenia czynności, które mają miejsce zwykle w teraźniejszości lub w określonym momencie. Poza tym używa się go również aby mówić o przyszłości, jeśli chodzi o coś pewnego.

Przykłady:

 • Viviamo a Torino ma lavoriamo a Milano.
 • Martedì prossimo non vengo a lezione. Vado a Napoli.
 • La prossima settimana parto per le vacanze.

CZAS TERAŹNIEJSZY AKTUALNY (STARE + GERUNDIUM)

użyć czasu teraźniejszego czasownika ‘stare’ + gerundium. Gerundium tworzy się dodając do czasowników końcówkę ‘–ando’ (czasowniki o końcówce ‘–are’) lub ‘-endo’ (czasowniki o końcówce ‘–ere’, ‘-ire’).

Przykłady:

 • Adesso sto mangiando, ti richiamo più tardi.
 • Che cosa stai facendo? – Niente di particolare, sto guardando un film.

CZAS PRZESZŁY DOKONANY - PASSATO PROSSIMO

Tworzy się go ogólnie za pomocą czasu teraźniejszego czasownika ‘avere’ oraz imiesłowu czasownika głównego. W niektórych przypdkach używa się czasu teraźniejszego czasownika ‘essere’.

Czas teraźniejszy czasownika ‘avere’:

io ho – tu hai – lui/lei/Lei ha
noi abbiamo – voi avete – loro hanno

Czas teraźniejszy czasownika ‘essere’:

io sono – tu sei – lui/lei/Lei è
noi siamo – voi siete – loro sono

Imiesłów tworzy się za pomocą końcówki ‘–ato’ (czasowniki o końcówce ‘–are’), ‘–uto’ (czasowniki o końcówce ‘–ere’), ‘-ito’ (czasowniki o końcówce ‘-ire’).

Przykłady:

 • mangiare – mangiato
 • bere – bevuto
 • dormire – dormito

Niektóre czasowniki mają nieregularny imiesłów czasu przeszłego (participio passato):

Przykłady:

 • accendere – acceso
 • aprire – aperto
 • bere – bevuto
 • chiedere – chiesto
 • chiudere – chiuso
 • correggere – corretto
 • correre – corso
 • cuocere – cotto
 • decidere – deciso
 • dire – detto
 • dividere – diviso
 • essere – stato
 • fare – fatto
 • leggere – letto
 • mettere – messo
 • morire – morto
 • muovere – mosso
 • nascere – nato
 • nascondere – nascosto
 • offrire – offerto
 • perdere – perso
 • piacere – piaciuto
 • piangere – pianto
 • porre – posto
 • prendere – preso
 • ridere – riso
 • rimanere – rimasto
 • risolvere – risolto
 • rispondere – risposto
 • rompere – rotto
 • scegliere – scelto
 • scrivere – scritto
 • succedere – successo
 • togliere – tolto
 • tradurre – tradotto
 • uccidere – ucciso
 • vedere – visto (veduto)
 • venire – venuto
 • vincere – vinto
Do tworzenia Passato Prossimo używa się czasownika ‘essere’:
 1. z czasownikami nieprzechodnimi, czyli tymi, które nie mają dopełnienia bliższego.
 • Ieri sera siamo riusciti a vedere tutto il film.
 1. z czasownikami
 • stanu: stare rimanere ...
 • ruchu: andare, venire, tornare ...
 • zmiany stanu: diventare, nascere, morire ...
 1. z czasownikami zwrotnymi:
 • Mi sono alzato.
 • Si sono vestiti in fretta e sono scappati.
 1. Z następującymi częstymi czasownikami: bastare, piacere, sembrare, accadere, parere,

succedere, costare, mancare, dipendere, dispiacere, toccare, occorrere.

 • Sono bastati dieci minuti per tornare a casa.
 • Queste scarpe mi sono costate un occhio della testa!

UWAGA: imiesłów czasownika ‘essere’ zgadza się z podmiotem w rodzaju i liczbie, podczas gdy czasownika ‘avere’ nie.

Przykłady:

 • Siamo tornati dalle vacanze da poco e non abbiamo voglia di lavorare.
 • Gloria ha ordinato un gelato enorme.

Wyjątek: Czasownik ‘avere’ zgadza się zawsze z zaimkami ‘lo’, ‘la’, ‘l’’, ‘li’, ‘le’.

Przykłady:

 • È da tanto tempo che non vedi Silvia e Daniela?
 • No, perché? Le ho viste ieri.

Passato Prossimo używamy w odniesieniu do działań dopiero co zakończonych lub tych, które mają jeszcze jakiś związek z teraźniejszością.

Przykłady:

 • Ieri sera ho mangiato troppo e non sono riuscito a dormire tutta la notte!
 • Hai finito di fare i compiti?
 • Che cosa hai mangiato oggi?
 • Sei mai stato in Spagna?
 • Hai già pagato la bolletta del telefono?

UWAGA: Passato Prossimo używa się przede wszystkim w języku włoskim mówionym na północy Włoch, gdzie wskazuje on na jakiekolwiek działania przeszłe, zastępując Passato Remoto, który jest używany prawie tylko w piśmie. W południowych Włoszech używa się natomiast Passato Remoto, również do niedawno zakończonych działań.

CZAS PRZESZŁY ODLEGŁY - PASSATO REMOTO

Końcówkami regularnymi są:

Czasowniki o końcówce –areCzasowniki o końcówce< –ereCzasowniki o końcówce –ire (grupy a)Czasowniki o końcówce –ire (grupy b)
Ioparlaivendei/vendettisentiifinii
Tuparlastivendestisentistifinisti
Lei, lei, luiparlòvendé/vendettesentífiní
Noiparlammovendemmosentimmofinimmo
Voiparlastevendestesentistefiniste
Loroparlaronovenderono/vendetterosentironofinirono

Czasowniki ‘essere’ oraz ‘avere’ są nieregularne w Passato Remoto:

ESSEREAVERE
Iofuiebbi
Tufostiavesti
Lei, lei, luifuebbe
Noifummoavemmo
Voifosteaveste
Lorofuronoebbero

UWAGA: formy nieregularne dotyczą z reguły, tylko osób io, lui/lei, loro, podczas gdy pozostałe osoby zachowują rdzeń bezokolicznika.

Przykład:

 • ROMPERE: Io ruppi – Tu rompesti – Lei, lei, lui ruppe – Noi rompemmo – Voi rompeste – Loro ruppero

Najczęstsze czasowniki nieregularne:

 • bere: bevvi
 • cadere: caddi
 • chiedere: chiesi
 • conoscere: conobbi
 • correre: corsi
 • dare: diedi
 • decidere: decisi
 • fare: feci
 • mettere: misi
 • nascere: nacqui
 • perdere: persi
 • prendere: presi
 • rendere: resi
 • rispondere: risposi
 • rompere: ruppi
 • sapere: seppi
 • scrivere: scrissi
 • spegnere: spensi
 • stare: stetti
 • tenere: tenni
 • vedere: vidi
 • venire: venni
 • vivere: vissi
 • volere: volli

Passato Remoto używa się aby wskazać na czynność zakończoną w przeszłości, która nie ma kontynuacji w teraźniejszości.

Przykłady:

 • Alla fine degli anni sessanta l’uomo mise piede sulla luna.
 • Quando scoprì l’America Cristoforo Colombo? Nel 1492, quando fece il suo primo viaggio.

CZAS PRZESZŁY IMPERFETTO

Czasowniki o końcówce -areCzasowniki o końcówce -ereCzasowniki o końcówce -ire
Iostudiavobevevopartivo
Tustudiavibevevipartivi
Lei, lei, luistudiavabevevapartiva
Noistudiavamobevevamopartivamo
Voistudiavatebevevatepartivate
Lorostudiavanobevevanopartivano

Imperfetto czasownika ‘essere’ jest nieregularny:

ESSERE
Io ero
Tu eri
Lei, lei, lui era
Noi eravamo
Voi eravate
Loro erano

Imperfetto używa się:

 1. Aby wyrazić czynności współczesne podczas ich wykonywania, lub czynność,

która w trakcie realizacji została przerwana przez inną czynność.

 • Mentre la nonna guardava la televisione, il nonno leggeva il giornale.
 • Mentre facevo la doccia è squillato il telefono.
 1. Aby wyrazić czynności zwyczajowe lub powtarzające się w przeszłości.
 • Da piccola andavo spesso al cinema con mio padre.

CZAS PRZYSZŁY

Czasowniki regularne pierwszej koniugacji zmieniają w czasie przyszłym prostym ‘–a’ występujące w bezokoliczniku o końcówce ‘-are’ na ‘–e’.

CANTARECREDERESENTIREFINIRE
Iocanteròcrederòsentiròfinirò
Tucanteraicrederaisentiraifinirai
Lei, lei, luicanteràcrederàsentiràfinirà
Noicanteremocrederemosentiremofiniremo
Voicanteretecrederetesentiretefinirete
Lorocanterannocrederannosentirannofiniranno

UWAGA: Pierwsza i trzecia soba liczby pojedynczej posiadają zawsze akcent graficzny.

ESSEREAVERE
Iosaròavrò
Tusaraiavrai
Lei, lei, luisaràavrà
Noisaremoavremo
Voisareteavrete
Lorosarannoavranno

Czasowniki nieregularne w czasie przyszłym mogą:

 • stracić samogłoskę bezokolicznika: andare > andrò; dovere > dovrò; potere > potrò; sapere > saprò; vivere > vivrò
 • stracić samogłoskę bezokolicznika oraz zmienić ‘l’ lub ‘n’ rdzenia na ‘rr’: rimanere > rimarrò; tenere > terrò; venire > verrò; volere > vorrò. UWAGA: bere > berrò
 • zachować ‘a’ bezokolicznika: dare > darò; fare > farò; stare > starò

UWAGA: do czasowników kończących się na ‘-care’ / ‘-gare’, dodaje się ‘-h-’ przed ‘–e’.

 • cercare – cercherò
 • spiegare – spiegherò

Czasowniki kończące się na ‘-ciare’ / ‘-giare’ tracą ‘-i-’.

 • Annunciare – annuncerò
 • mangiare – mangerò

Czasu przyszłego prostego używa się:

 1. Aby wskazać na czynności przyszłe zważając na teraźniejszość.
 • Fra due settimane tornerò a casa.
 1. Aby wyrazić niepewność, wątpliwość w odniesieniu do teraźniejszości.
 • Che cosa penseranno di me i tuoi genitori?
 1. Aby wyrazić przypuszczenie.
 • Sarai stanco, vai a letto!

UWAGA: często czas przyszły prosty jest zastępowany przez czas teraźniejszy, zachowujący jednak charakter przyszłości.

 • Quest’estate vado in vacanza in Turchia.

TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY

Tryb przypuszczający prosty tworzy się tak jak czas przyszły prosty, czyli dodając końcówki trybu przpuszczającego do rdzenia bezokolicznika czasownika. ‘–a’ z końcówki bezokolicznika zakończonego na ‘-are’ zmienia się na ‘–e’.

CANTARECREDERESENTIREFINIRE
Iocantereicredereisentireifinirei
Tucanteresticrederestisentirestifiniresti
Lei, lei, luicanterebbecrederebbesentirebbefinirebbe
Noicanteremmocrederemmosentiremmofiniremmo
Voicanterestecrederestesentirestefinireste
Lorocanterebberocrederebberosentirebberofinirebbero

Wykazują takie same nieregularności jak w czasie przyszłym: ‘andr-’, ‘rimarr-’, ‘berr-’; ‘dar-’.

 • Potremmo comprare una macchina nuova.

Trybu przypuszczającego używa się również:

 1. aby wyrazić prośbę lub pragnienie w sposób bardziej uprzejmy
 • Mi daresti il numero di tua sorella, per favore?
 • Vorrei tanto andare al mare!
 1. aby wyrazić wątpliwość
 • Non so se Giovanni verrebbe a cena da noi stasera, è tardi per avvisarlo.
 1. aby donieść wiadomość niepotwierdzoną
 • Il Primo Ministro inglese arriverebbe in Italia il mese prossimo.
 1. do wyrażenia czynności hipotetycznych z ‘se’ oraz Congiuntivo Imperfetto lub

Trapassato

 • Andrò in vacanza a Riccione se avrò abbastanza soldi.
 • Ora non avrei più la febbre se avessi preso qualche antibiotico.
 • Se avessi abbastanza soldi, andrei in vacanza alle Maldive.
 • Se avessi avuto abbastanza soldi, sarei andato in vacanza alle Maldive.
 • Se avessi preso qualche antibiotico, ora non avrei più la febbre.
 1. aby pytać o coś bardzo uprzejmie używając konstrukcji: Potrei/vorrei +

bezokolicznik

 • Potrei avere un kilo di pane, per favore?
 • Potresti dirmi che ore sono, per favore?
 • Vorrei un’acqua tonica con ghiaccio e limone, grazie.

STRONA BIERNA

Stronę bierną tworzy się zu pomocą czasownika posiłkowego ‘essere’ (w różnych możliwych czasach) oraz imiesłowu czasu przeszłego (participio passato). Przyimek ‘da’ wprowadza zawsze osobę, która wykonuje czynność, z którą zgadza się w rodzaju i liczbie (da + rodzajnik określony).

 • Riccardo Borsellino è stato condannato dal giudice a tre anni di carcere per rapina a mano armata.
 • Parma fu fondata dai Romani.
 • Oggi l’inglese è studiato nella maggior parte dei paesi.

UWAGA: stronę bierną można tworzyć również za pomocą czasownika ‘venire’(w różnych możliwych czasach) oraz imiesłowu czasu przeszłego (participio passato), w tym samym znaczeniu co z ‘essere’.

 • Oggi l’inglese viene studiato nella maggior parte dei paesi.

Strona bierna z czasownikiem ‘andare’(w różnych możliwych czasach) i imiesłowem czasu przeszłego (participio passato) ogólnie ma znaczenie czasownika ‘dovere’.

 • L’ultimo film di Bernardo Bertolucci va visto (= deve essere visto) appena

esce; dicono che sia un capolavoro.<<

 • Il divieto di fumare andrebbe esteso (= dovrebbe essere esteso) a tutti i locali pubblici anche all’estero.

Stronę bierną tworzy się tylko z czasownikami przechodnimi, czyli tymi, które mają dopełnienie bliższe (biernikowe).

 • Il bambino è stato morso da un cane.

Ponadto jest możliwe, zastąpić stronę bierną czasownikiem ‘essere’, ‘venire’ oraz ‘andare’ za pomocą ‘si’ + aktywna forma czasownika. Czasownik zgadza się z rzeczownikiem, do którego się odnosi.

 • A Firenze si insegna l’italiano a stranieri in molte scuole.
 • Sulle Alpi si trovano molti funghi.
 • In Italia si spendono molti soldi per costruire nuove autostrade.

UWAGA: czasownikiem posiłkowym w czasach złożonych jest zawsze ‘essere’, a imiesłów czasu przeszłego (participio passato) zgadza się w rodzaju i liczbie z rzeczownikiem, do którego się odnosi.

 • Si sono viste cose molto interessanti all’ultimo Festival di Venezia.

UWAGA: kiedy mamy bezosobowe ‘si’ + czasowniki zwrotne, partykuła ‘si’ czasownika zwrotnego zamienia się w ‘ci’.

 • In vacanza ci si alza sempre tardi.

TRYB ŁĄCZĄCY - CONGIUNTIVO PRESENTE

Aby utworzyć tryb łączący Congiuntivo Presente czasowników regularnych używa się samogłosek różniących każdej grupy.

Bezokolicznik na ‘–are’: Congiuntivo Presente ‘–i
Bezokolicznik na ‘–ere’ / ‘-ire’: Congiuntivo Presente ‘-a

PARLARE Czasowniki o końcówce –areBERE/DORMIRE Czasowniki o końcówce –ere oraz -ire
Ioparlivivadorma
Tuparlivivadorma
Lei, lei, luiparlivivadorma
Noiparliamoviviamodormiamo
Voiparliateviviatedormiate
Loroparlinovivanodormano

Czasowniki z nieregularną pierwszą osobą czasu teraźniejszego tworzą Congiuntivo Presente z tą samą niereguarnością.

Pierwsza koniugacja:
ANDAREDAREFARESTARE
Iovadadiafacciastia
Tuvadadiafacciastia
Lei, lei, luivadadiafacciastia
Noiandiamodiamofacciamostiamo
Voiandiatediatefacciatestiate
Lorovadanodianofaccianostiano

Druga koniugacja:

BEREDOVEREPIACEREPOTERESAPEREVOLERE
Iobevadebbapiacciapossasappiavoglia
Tubevadebbapiacciapossasappiavoglia
Lei, lei, luibevadebbapiacciapossasappiavoglia
Noibeviamodobbiamopiacciamopossiamosappiamovogliamo
Voibeviatedobbiatepiacciatepossiatesappiatevogliate
Lorobevanodebbanopiaccianopossanosappianovogliano

Trzecia koniugacja:

DIREUSCIRE
Iodicaesca
Tudicaesca
Lei, lei, luidicaesca
Noidiciamousciamo
Voidiciateusciate
Lorodicanoescano

Czasowniki nieregularne bardziej powszechne, z którymi tworzy się formy złożone:

TENEREPORRETRARREVENIRE
Iotengapongatraggavenga
Tutengapongatraggavenga
Lei, lei, luitengapongatraggavenga
Noiteniamoponiamotraiamoveniamo
Voiteniateponiatetraiateveniate
Lorotenganoponganotragganovengano
Essere’ oraz ‘avere’ mają własne nieregularności:
ESSEREsia – sia – sia – siamo – siate – siano
AVEREabbia – abbia – abbia – abbiamo – abbiate – abbiano

TRYB ROZKAZUJĄCY

TRYB ROZKAZUJĄCY AFIRMATYWNY

Z trybem rozkazującym afirmatywnym używa się ogólnie trzech osób.

 • Prendi! (Tu)
 • Prendiamo! (Noi)
 • Prendete! (Voi)

Tryb rozkazujący afirmatywny tworzy się tak jak tryb oznajmujący czasu teraźniejszego, oprócz drugiej osoby liczby pojedynczej czasowników pierwszej koniugacji, do której się dodaje ‘-a’.

TRYB OZNAJMUĄCY CZASU TERAŹNIEJSZEGOTu mangi.
TRYB ROZKAZUJĄCY AFIRMATYWNYMangia! (Tu)

Do tworzenia trybu rozkazującego afirmatywnego formy grzecznościowej Lei/Loro natomiast używa się trzeciej osoby liczby pojedynczej i mnogiej trybu łączącego congiuntivo presente, ale są to formy mało używane.

Przykłady:

 • (Lei) Lavori! Altrimenti dovremo licenziarla.
 • Si accomodi pure signora, l’avvocato arriverà tra poco.<<

Czasowniki nieregularne:

AVEREAbbi!Abbiamo!Abbiate!
ANDAREVa!Andiamo!Andate!
DIREDi’!Diciamo!Dite!
SAPERESappi!Sappiamo!Sappiate!
ESSERESii!Siamo!Siate!
DAREDa!Diamo!Date!
FAREFa!Facciamo!Fate!
STARESta’!Stiamo!State!

Zaimki atoniczne wraz z “ne” oraz “ci” dodaje się do drugiej osoby liczby pojedynczej i pierwszej oraz drugiej osoby liczby mnogiej czasownika.

Przykłady:

 • Ricordiamoci di chiudere la porta a chiave.
 • Passami l’acqua, per favore!
 • Parlagliene tu per primo!

W formie grzecznościowej (Lei/Loro) występują one przed czasownikiem.

Przykłady:

 • Lo guardi attentamente e mi dica se lo riconosce.

UWAGA: kiedy zaimki atoniczne wraz z “ne” oraz “ci” następują po drugiej osobie liczby pojedynczej niektórych czasowników nieregularnych, należy podwajać spółgłoskę.

Przykłady:

 • ANDARE + CIVACCI: Vacci piano con quel vino! (= non berne troppo)
 • DARE + LEDALLE: Dalle una mano a sollevare la valigia! (= aiutala)
 • FARE + MIFAMMI: Fammi un favore e spegni la luce!
 • STARE + CISTACCI: Stacci attento, è uno sport pericoloso! (= fai attenzione)
 • DIRE + MIDIMMI: Dimmi come ti chiami, non fare il capriccioso!

Wyjątek: z “gli” nie podwaja się “g”.

 • Dagli il mio numero di telefono e digli di chiamarmi al più presto!

TRYB ROZKAZUJĄCY NEGATYWNY

Tryb rozkazujący negatywny tworzy się umieszczając “non” przed czasownikiem w trybie rozkazującym afirmatywnym, ale tryb czasowników zmienia się zgodnie z osobami:

Drugą osobę liczby pojedynczej tworzy się z “non” przed bezokolicznikiem:

 • Non prendere le pastiglie prima dei pasti!
 • Non parlarmi adesso, devo risolvere questo problema.

Drugą osobę liczby mnogiej tworzy się tak, jak w trybie orzekającym czasu teraźniejszego:

 • Non prendete le pastiglie prima dei pasti!

Trzecią osobę liczby pojedynczej oraz mnogiej tworzy się za pomocą congiuntivo presente:

 • (Lui/Lei) Non prenda le pastiglie prima dei pasti!
 • (Loro) Non prendano le pastiglie prima dei pasti!

W trybie rozkazującym negatywnym zaimki mogą występować przed lub po czasowniku, oprócz drugiej osoby liczby pojedynczej (bezokolicznik + zaimki).

 • Non ditelo a mia madre!/ Non lo dite a mia madre!

Szczególne spostrzeżenia

BISOGNA + Bezokolicznik

bisogna + bezokolicznik używamy aby wyrazić, w sosób bezosobowy, obowiązek lub potrzebę zrobienia czegoś. Jest to takie samo wyrażenie jak: È NECESSARIO + BEZOKOLICZNIK.

Najpierw trzeba obrać ziemniaki a następnie trzeba je usmażyć. Najpierw jest konieczne obrać ziemniaki a następnie jest konieczne je usmażyć.

>>CI<< oraz >>NE<<

CI’ może mieć różne znaczenia. W zależności od kontekstu może:

 1. wskazywać miejsce w znaczeniu tu, tam.
 • Sei mai stato a Roma? Sì, ci sono stato due anni fa.
 1. wskazywać na argument czasowników, które rządzą przyimkami

“a...”, “su...” w znaczeniu “a questo, a ciò”; su questo, su ciò”; “a lui/lei/loro”, “su lui/lei/loro”.

 • Hai pensato al regalo per Roberta? Sì, ci ho pensato, ma non mi è venuto in mente niente.
 • Posso contare sulla tua presenza al congresso? Sì, ci puoi contare.

"NE" zastępuje dopełnienie lub całe zdanie, wprowadzone przez “di” lub “da”, w znaczeniu:

 1. di questo, di ciò:

  • Ti ricordi di Elsa? Sì, me ne ricordo bene.
 2. da questo, da ciò; da lui/lei/loro, di lui/lei/loro:

  • Chi mi aveva detto che tornerai presto in Italia? Ah, sì, me ne ha parlato Marta.
 3. da questo luogo:

  • Sono stato a Chieti. Ne sono appena tornato.

W czasach złożonych imiesłów zgadza się z rzeczownikiem zastępowanym przez "ne".

 • Quanti libri hai letto quest’estate? Ne ho letti cinque.
 • Quanti turisti arriveranno quest’estate in Italia? Non si sa, ma finora ne sono arrivati due milioni.

Ale imiesłów nie zgadza się z dopełnieniem wprowadzonym przez “di”.

 • Avete parlato di affari a cena? No, non ne abbiamo parlato.

"Ne" używa się równiż aby wskazać na część jakiejś ilości, grupy, ogółu oraz zastąpić rzeczownik.

 • Quante sigarette fumi al giorno? Non molte, ne fumo solo quindici.
 • Quanti film di Fellini hai visto? Non ne ho visto nessuno.

"Ne" używa się również w stałych wyrażeniach takich jak:

 • Non ne posso più, sono stanchissimo.
 • Ciao. Me ne vado.

>>C’È<< oraz >>CI SONO<<

Są używane w celu wskazania na istnienie, obecność kogoś lub czegoś.

FORMA TWIERDZĄCA DLA LICZBY POJEDYNCZEJ: CI + È = C’È.

 • Sul tetto c’è un gatto.

FORMA TWIERDZĄCA DLA LICZBY MNOGIEJ<<.

 • Sul tetto ci sono due gatti.
Wersja 2.0 (2011-12-07 01:26 CET)