Gramatická příručka

Zpět

PODSTATNÉ JMÉNO

Podstatná jména mohou být ženského nebo mužského rodu.

Příklad:

 • Mužský: bambino, uomo, telefono, maestro, cane
 • Ženský: bambina, donna, casa, maestra, cagna

MNOŽNÉ ČÍSLO

Podstatná jména zakončená na ‘-o’ a ‘–e’ tvoří množné číslo koncovkou ‘–i’. Pokud podstatné jméno končí na ‘-a’, tvoří množné číslo koncovkou ‘–e’.

Příklad:

 • Mužský: bambini, uomini, telefoni, maestri, cani
 • Ženský: bambine, donne, case, maestre, cagne

Výjimky: Některá podstatná jména mužského rodu mají množné číslo zakončené na ‘–a’.

Příklad:

 • il ditole dita
 • il ginocchiole ginocchia
 • il paiole paia
 • l’uovole uova

POZNÁMKA: Všechna podstatná jména, která jsou zakončena souhláskou nebo jsou cizího původu, jsou neměnná.

Příklad:

 • il caffèi caffè
 • il menùi menù
 • la fotole foto

Slova na ‘–ca’/‘-ga’ tvoří množné číslo koncovkami ‘–che’/‘-ghe’.

Příklad:

 • l’amica – le amiche
 • la stregale streghe

Slova na ‘-co’/‘-go’ tvoří množné číslo koncovkami ‘–chi’/‘-ghi’, pokud je přízvuk na předposlední slabice.

Příklad:

 • il tedescoi tedeschi
 • l’albergogli alberghi

Slova na ‘-cia’/‘-gia’ tvoří množné číslo koncovkami ‘–ce’/‘-ge’:

Příklad:

 • la manciale mance
 • la spiaggiale spiagge

Slova na ‘-io’ tvoří množné číslo koncovkou ‘–i’.

Příklad:

 • il negozioi negozi
 • il viaggioi viaggi

ČLENY

Určité členy rodu mužského jsou:

jednotné čísloil / lo / l’
množné čísloi / gli

Příklad:

 • il bambino, i bambini
 • l’uomo, gli uomini
 • il telefono, i telefoni
 • il maestro, i maestri

Určité členy rodu ženského jsou:

jednotné číslola / l’
množné číslole

Příklad:

 • la bambinale bambine
 • la donnale donne
 • la casale case
 • la maestrale maestre

POZNÁMKA: Určité členy il / la se mění na l’ před podstatným jménem, které začíná samohláskou.

Příklad:

 • l’amica
 • l’amico
 • l’ape
 • l’oca
 • l’arancio

POZNÁMKA: Il/l’ se mění na lo před podstatným jménem, které začíná na S + souhláska a písmeny Z, PS, GN, X.

Příklad:

 • lo studente
 • lo zoccolo
 • lo psicologo
 • lo gnocco
 • lo xilofono

DRUH PODSTATNÝCH JMEN

Podstatná jména zakončená na ‘–o’ jsou převážně rodu mužského: il cappello; il libro; il pesce; il nome; il bambino; l’uomo; il telefono; il giornale; il denaro; l’edificio; il maestro; il cappotto; l’esempio; l’amico

Výjimky: la mano; la foto; la moto; la radio; l’auto; la iro

Podstatná jména zakončená souhláskou jsou rodu mužského, zvláště pokud jsou cizího původu: il bar; il film; il camion; il computer; lo sport; il gas

Podstatná jména zakončená na ‘–ma’ jsou rodu mužského: il problema; il programma; il diploma; il tema; il cinema; il sistema; il clima

Podstatná jména zakončená na ‘–ore’; ‘-one’; ‘-ale’; ‘-ile’ jsou většinou rodu mužského: il fiore; il sapone; il giornale; il fucile

Názvy měsíců a dní, s výjimkou neděle, jsou rodu mužského.

Podstatná jména zakončená na ‘–a’ jsou převážně rodu ženského: la bambina; la casa; la sorella; la vicina; la rivista; la pelliccia; la frutta; la finestra; la porta; la taza; la forchetta; la strada; la ragazza; la metropolitana

Výjimky: il pilota; il poeta

Podstatná jména zakončená na ‘–tà’ a ‘–tù’ jsou rodu ženského: La libertà; la gioventù

Podstatná jména zakončená na ‘–i’; ‘-ione’; ‘-ie’; ‘-ice’ jsou rodu ženského: la crisi; l’analisi; la lezione; la serie; la lavatrice; la traduttrice

Podstatná jména zakončená na ‘–e’, ‘–ista’ a ‘-ante’ mohou být rodu mužského i ženského.

POZNÁMKA: Některé obecné názvy osob, které končí v mužském rodě na ‘–e’, tvoří ženský rod koncovkou ‘–essa’. Podstatná jména zakončená na ‘–tore’ tvoří ženský rod koncovkou ‘-trice’:

 • lo studentela studentessa
 • il dottorela dottoressa
 • il traduttorela traduttrice

Naopak v jiných případech existuje stejná forma pro mužský i pro ženský rod:

 • il collegala collega
 • il turistala turista
 • il francesela francese
 • il clientela cliente

Všeobecně se používá množné číslo mužského rodu, pokud mluvíme o dvojici nebo skupině osob, ve které jsou ženy i muži. Například:

 • il re e la reginai re
 • il nonno e la nonnai nonni
 • la zia e lo ziogli zii
 • due bambini e otto bambinedieci bambini

PŘÍDAVNÉ JMÉNO

Přídavné jméno se shoduje s podstatným jménem v rodě a v čísle. Stojí před nebo za podstatným jménem. Pokud je delší, stojí za podstatným jménem.

Tvar jednotného čísla mužského rodu:

 • un bambino simpatico
 • un uomo ricco
 • l’autobus blu
 • un libro vecchio
 • il ristorante nuovo
 • un político nazionalista

Tvar jednotného čísla ženského rodu:

 • una bambina simpatica
 • una donna ricca
 • una cartella nuova
 • la casa rossa
 • un’amica sincera
 • la città tranquilla

Tvar částečně neměnného jednotného čísla:

 • un libro interessante
 • una lezione coinvolgente
 • la colazione abbondante
 • la signora gentile

POZNÁMKA: Přídavná jména ‘bello’ a ‘quello’, která jsou před podstatným jménem, se řídí pravidly pro člen určitý.

Ale přídavné jméno ‘buono’ se řídí pravidly pro člen neurčitý.

 • le belle ragazze
 • quell’amica
 • un buono studente

Množné číslo se tvoří podle stejných pravidel, která platí pro podstatná jména:

Tvar množného čísla mužského rodu:

 • i bambini simpatici
 • gli uomini ricchi
 • gli autobus rossi
 • i libri vecchi
 • i ristoranti nuovi
 • dei politici nazionalisti

Tvar množného čísla ženského rodu:

 • delle bambine simpatiche
 • le donne ricche
 • delle cartelle nuove
 • le case rosse
 • delle amiche sincere
 • le città tranquille

Tvar částečně neměnného množného čísla:

 • dei libri interessanti
 • delle lezioni coinvolgenti
 • delle colazioni abbondanti
 • le signore gentili

Přídavná jména označující národnost se řídí přesnými pravidly. Některá se mění pouze v čísle, ale ne v rodě: inglese, francese, portoghese, libanese.

 • ingleseinglesi
 • libaneselibanesi
 • canadesecanadesi

Jiná se řídí pravidly pro rod:

 • tedesco / tedescatedeschi / tedesche
 • iracheno / irachenairacheni / irachene
 • spagnolo / spagnolaspagnoli / spagnole

PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ

V italštině se přídavná jména přivlastňovací shodují s podstatným jménem, ke kterému se vztahují, v rodě a v čísle; pouze ‘Loro’ se nemění.

ZájmenaPřivlastňovací j.č.Přivlastňovací mn.č.
Iomio, miamiei, mie
Tutuo, tuatuoi, tue
Lui, lei, Leisuo, suasuoi, sue
Noinostro, nostranostri, nostre
Voivostro, vostravostri, vostre
Loroloroloro

Příklad:

 • mio fratello, mia sorella, i miei fratelli, le mie sorelle
 • il tuo amico ceco, la tua amica ceca, i tuoi amici cechi, le tue amiche ceche
 • il nostro appartamento, la nostra casa, i nostri professori, le nostre professoresse
 • il vostro hotel, la vostra città, i vostri passaporti, le vostre valigie
 • il loro paese, la loro città, i loro libri, le loro case

Obyčejně se před přídavná jména přivlastňovací připojuje člen určitý.

 • La mia casa ha sette piani.

Kromě toho se člen určitý používá vždy v těchto případech:

 • před ‘loro’: La loro casa è più grande della nostra.
 • pokud za jménem následuje doplněk: Lui è il mio fratello minore.

POZNÁMKA: Člen určitý se před přidavným jménem přivlastňovacím nepoužívá v těchto případech:

 • pokud se k někomu obracíme přímo: Mia cara, ti stai sbagliando!
 • před názvy rodinných příslušníků v jednotném čísle: Mia madre è molto giovane.
 • ve zvolání: Mamma mia!

(Další informace o zájmenech naleznete v sekci věnované zájmenům.)

PŘÍSLOVCE

Mnoho příslovcí se tvoří přímo z přídavného jména a to pouze přidáním ‘–mente’ k ženskému tvaru přídavného jména:

 • rapidarapidamente
 • precisaprecisamente
 • sicurasicuraramente

Pokud přídavné jméno nemá ženský tvar, nahradí se samohláska ‘–e’ jednotného neměnného tvaru příponou ‘–mente’.

 • facilefacilmente
 • regolareregolarmente
 • semplicesemplicemente
 • realerealmente

POZNÁMKA: Některá příslovce jsou nepravidelná:

 • buonobene
 • cattivomale
 • leggeroleggermente
 • violento - violentemente

KOMPARATIV A SUPERLATIV ABSOLUTNÍ

KOMPARATIV

 1. Dvě různé věci se porovnávají přidáním “più” nebo “meno” před přídavné jméno
 • Roma è più grande di Milano. -– Milano è meno grande di Roma.
 • La città è più inquinata della campagna. -– La campagna è meno inquinata della città.
 • Noi lavoriamo più di voi. –- Voi lavorate meno di noi.
 • Mio fratello è più ricco di me. –- Io sono meno ricco di mio fratello.

POZNÁMKA:

Předložka “di” se používá:

 • před čísly: Voglio più di due figli.
 • před più/meno + přídavné jméno + di + podstatné jméno: La seta è più costosa del cotone.
 • před più/meno + přídavné jméno + di + zájmeno: Sono meno puntuale di te.

Naopak “che” se používá se dvěma podstatnými jmény, dvěma přídavnými jmény, dvěma příslovci nebo dvěma infinitivy:

 • C’erano più uomini che donne.
 • L’opera era più triste che interessante.
 • È più importante vivere che lavorare.
 1. Pro vyjádření rovnosti dvou věcí používáme: ‘(tanto) ... quanto/come ...
 • Marco è (tanto) alto quanto/come Luigi.
 1. Mezi jmény, zájmeny a slovesy v infinitivu: ‘(tanto) ... quanto’, oppure ‘(così) ... come
 • Il lago è (tanto) riposante quanto la montagna.
 • Leggere è (così) stimolante come andare al cinema.
 • Rossana è (tanto) alta quanto me.

SUPERLATIV ABSOLUTNÍ

Più’ a ‘meno’ se používají i pro odlišení věcí nebo osob od nějaké skupiny:

 • Patrizia è l’alunna più intelligente della classe.
 • L’Everest è la montagna più alta del mondo.

Pro vyjádření nejvyššího stupeň kvality, bez porovnání s ostatními, se používá ‘molto + přídavné jméno’ nebo ‘-issimo’ / ‘-issima’ / ‘-issimi’ / ‘-issime’.

 • molto bellobellissimo
 • molto grandegrandissimo
 • molto altaaltissima
 • molto magrimagrissimi
 • molto carecarissime

Upozornění: Pokud je slovo zakončené na ‘-co’ nebo ‘-go’ přidává se před ‘-issimo’ písmeno ‘-h-’.

 • Anticoantichissimo
 • Lungolunghissimo

Buono’, ‘cattivo’, ‘grande’, ‘piccolo’, ‘bene’ a ‘male’ jsou nepravidelná:

 • più buono = migliore
 • più cattivo = peggiore
 • più grande = maggiore
 • più piccolo = minore

ČÍSLOVKY

0zero11undici30trenta81ottantuno
1uno12dodici31trentuno90novanta
2due13tredici40quaranta91novantuno
3tre14quattordici41quarantuno100cento
4quattro15quindici50cinquanta101centouno
5cinque16sedici51cinquantuno1.000mille
6sei17diciassette60sessanta1.001milleuno
7sette18diciotto61sessantuno2.000duemila
8otto19diciannove70settanta1.000.000un milione
9nove20venti71settantuno1.000.000.000un miliardo
10dieci21ventuno80ottanta

POZNÁMKA: Číslovky zakončené na ‘–uno’ a ‘–otto’ vypouštějí poslední samohlásku u desítek: ‘trentuno’, ‘ventotto’.

Číslovky řadové jsou:

1primoprimaprimiprime
2secondosecondasecondiseconde
3terzoterzaterziterze
4quartoquartaquartiquarte
5quintoquintaquintiquinte
6sestosestasestiseste
7settimosettimasettimisettime
8ottavoottavaottaviottave
9nonononanoninone
10decimodecimadecimidecime
11undicesimoundicesimaundicesimiundicesime
12dodicesimododicesimadodicesimidodicesime
13tredicesimotredicesimatredicesimitredicesime
20ventesimoventesimaventesimiventesime
21ventunesimoventunesimaventunesimiventunesime
22ventiduesimoventiduesimaventiduesimiventiduesime
23ventitreesimoventitreesimaventitreesimiventitreesime
100centesimo
1.000millesimo
1.000.000milionesimo

POZNÁMKA: Pro vyjádření blíže neurčeného množství se používá:

 • una decina = přibližně deset; Verrano a pranzo una decina di persone.
 • una dozzina = přibližně dvanáct; Compra una dozzina di uova.
 • una ventina, una trentina = přibližně dvacet, třicet; Ha invitato una ventina di compagni di scuola.
 • un centinaio, un migliaio = přibližně sto, tisíc; Al convegno verranno un centinaio di ospiti.

DATUM

Datum se vyjadřuje pomocí číslovek základních:

“Quanti ne abbiamo oggi?”
“Oggi ne abbiamo 21”

Výjimky: První den v měsíci se vyjadřuje číslovkou řadovou.

 • Il 1o maggio è la Festa del Lavoro.

Pokud hovoříme o konkrétním datu, přidáváme člen ‘il’. Před název měsíce přidáme předložku ‘di’ a před rok předložku ‘del’.

POZNÁMKA: Předložka ‘di’ se může vypustit, předložka ‘del’ nikdy.

 • Sono nata il 25 (di) agosto del 1978

Datum je možné napsat dvěma různými způsoby: Bergamo, 6/4/2008 = Bergamo, 6 aprile 2008.

HODINY

Kolik je hodin se ptáme: ‘Che ore sono?’, ‘Che ora è?’ a odpovídáme množným číslem: ‘Sono le due e mezzo’, ‘Sono le quattro e un quarto

Výjimka: Jednotné číslo používáme pouze ve spojední s jednou hodinou:

 • è l’una meno cinque
 • è l’una e un quarto

Upozornění: Před polednem a půlnocí se vynechává člen a sloveso je v jednotném čísle.

 • È mezzanotte, vado a dormire.
 • È mezzogiorno, vado a preparare il pranzo.
 • 1.00 – È l’una / È l’una in punto
 • 1.05 – È l’una e cinque
 • 2.10 – Sono le due e dieci
 • 3.15 – Sono le tre e un quarto
 • 4.20 – Sono le quattro e venti
 • 5.25 – Sono le cinque e venticinque
 • 6.30 – Sono le sei e mezza
 • 7.35 – Sono le otto meno venticinque
 • 8.40 – Sono le nove meno venti
 • 9.45 – Sono le dieci meno un quarto
 • 10.50 – Sono le undici meno dieci
 • 11.55 – Sono le dodici meno cinque
 • 12.00 – Sono le dodici / Sono le dodici in punto

Ke zjištění, kdy se nějaká věc odehraje, používáme: “A che ora...?”. Odpovídáme: “All’... / alle

Pro vyjádření okamžiku v průběhu dne používáme předložku ‘di’, i pokud není přesně určena hodina:

 • Le tre di mattina (3:00)
 • Le cinque di pomeriggio (17:00)
 • Le dieci e mezza di sera (22:30)
 • Di sera
 • Di notte

ZÁJMENA

ZÁJMENA OSOBNÍ PŘÍZVUČNÁ

jednotné čísloio, tu, lui / lei / Lei
množné číslonoi, voi, loro

Obracíme-li se k osobám důvěrným a neformálním způsobem, používáme ‘tu’ v jednotném čísle a ‘voi’ v množném čísle.

Zdvořilostní nebo formální tvary jsou ‘Lei’ v jednotném čísle a ‘Voi’ v množném čísle. Tyto dva tvary se používají se slovesem ve třetí osobě.

Zájmena osobní se většinou nepoužívají, protože tvar slovesa již vyjadřuje danou osobu.

 • Dove vivi?Vivo a Taormina.

Podstatné jméno je možné použít, pokud chceme dát důraz na osobu a zabránit dvojsmyslnosti.

 • Come vi chiamate?Io mi chiamo Alessandra e lei si chiama Cristina.
 • Che cosa studiate?Io studio odontoiatria e lei farmacia.

ZÁJMENA OSOBNÍ NEPŘÍZVUČNÁ - 3. A 4. PÁD

Existují dvě skupiny zájmen osobních, která mají funkci doplňku: tvary přízvučné s vlastním přízvukem a tvary nepřízvučné bez přízvuku.

Zájmena přízvučnáZájmeno přízvučné 4. pádZájmeno nepřízvučné 3. a 4. pád
iomemi
tuteti
luilui, lo, gli, ne, si
leilei, la, le, ne, si
LeiLeLa
noinoici
voi, Voivoi, Voivi, Vi
loroloro, li, le, ne, si

Po předložkách se vždy používají tvary osobních zájmen přízvučných.

 • C’è posta per te.
 • Il capo parla molto bene di te.
 • Posso venire al mare con te?

Zájmena osobní nepřízvučná 4. pád. Příklad:

 • Chi è Vittorio?No lo so. Non lo conosco.
 • Chi è Maria?No lo so. No la conosco.
 • Chi sono Vittorio e Maria?No lo so. No li conosco.
 • Dove sono i miei libri? Non li trovo.
 • Dove sono le mie scarpe? Non le trovo.

Zájmena osobní nepřízvučná 3. pád. Příklad:

 • Mi dai un bacio?
 • Claudio ci telefonerà stasera.
 • Vi do il mio numero di telefono.
 • Le manderò una mail domani.
 • Ti ho chiamato ieri, ma non eri a casa.

Zvratné zájmeno pro 3. osobu jednotného a množného čísla je ‘’, které se často posiluje výrazy ‘stesso’ / ‘stessa’ / ‘stessi’ / ‘stesse’.

POZNÁMKA: Tvar ‘se stesso’ nemá přízvuk na ‘se’.

Příklad:

 • Pensa solo a se stesso e non si interessa agli altri.

POSTAVENÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN NEPŘÍZVUČNÝCH

Přízvučné tvary mají vlastní přízvuk, proto se nepřipojují ke slovesu, naopak tvary nepřízvučné se připojují ke slovesu nebo stojí před ním, proto je můžeme najít v těchto spojeních:

 1. po infinitivu (nebo před slovesy typu ‘potere’, ‘volere’, za kterými následuje infinitiv):

POZNÁMKA: V tomto případě infinitiv ztrácí samohlásku.

 • Non posso farlo. Non lo posso fare.
 • Il capo vuole vederti. Il capo ti vuole vedere.
 1. po přechodníku - gerundio:
 • Parlandogli forse capirebbe.
 1. po příčestí:
 • Silvia ha accettato il contratto di lavoro propostole.
 1. po rozkazovacím způsobu:
 • Rispondimi!
 • Lasciami in pace, sto lavorando!
 1. po záporu a před významovým slovesem: Výjimka: ‘Loro’ stojí vždy před záporem.
 • Domani ci vedremo alle 15.00. Domani non ci vedremo alle 15.00.
 • Ti amo. Non ti amo.
 1. před pomocným slovesem ve tvarech složených:
 • Dove sono i miei libri? -– Li ho messi sul tavolo.
 • Hai scritto a Tommaso? –- Sí, gli ho mandato una mail ieri.

ZÁJMENA OSOBNÍ ZDVOJENÁ

Tvary přízvučné a nepřízvučné se mohou vyskytovat i ve dvojicích:

 1. I zájmen ‘mi’ / ‘ti’ / ‘si’ / ‘ci’ / ‘vi’ se mění na ‘–e’ před dalším zájmenem. Kromě toho, pokud máme ve větě nepřízvučné zájmeno 3. a 4. pádu, zájmeno 3. pádu stojí vždy před zájmenem 4. pádu.
 • Ti piace questo libro? Te lo regalo.
 • Ce lo diranno stasera.
 1. Zdvojená zájmena se píší samostatně, s výjimkou třetí osoby ‘glielo’.
 • Le piace questo maglione? Glielo regalo.
 • Devi restituire il libro a Renato. Gliel’ho già restituito, me l’aveva chiesto due settimane fa.

ZÁJMENA ZVRATNÁ

Některá slovesa se používají se zvratnými zájmeny. Tyto slovesa ztrácí ‘–e’ v infinitivu a přidávají koncovku ‘–si’, například: chiamarsi, alzarsi, sedersi, pettinarsi. Postavení zvratných zájmen je shodné s postavením osobních zájmen nepřízvučných (viz nahoře).

POZNÁMKA: V časech složených mají zvratná slovesa jako pomocné sloveso vždy ‘essere’ (shodu příčestí minulého se slovesem ‘essere’ naleznete v sekci věnované slovesům, způsob oznamovací, čas minulý).

Příklad:

 • Si sono svegliati tardissimo.

Zvratná zájmena jsou:

PodmětZájmeno zvratné
iomi
tuti
lui, lei, Leisi
noici
voivi
lorosi

Příklad:

 • Mi chiamo Francesco.
 • Come ti chiami?
 • Come si chiama il tuo amico?
 • Dove possiamo sederci?
 • Dove ci possiamo sedere?
 • Non si è ancora alzata tua sorella?
 • Siediti!
 • Si sieda!
 • Non andartene!
 • Maria e Giuseppe si sposeranno a maggio.

ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ

Pokud je známo, o čem se hovoří a nechceme podstatné jméno zopakovat, můžeme použít zájmeno přivlastňovací. Přivlastňovací zájmena se shodují s podstatným jménem, které nahrazují, v rodě a čísle, s výjimkou “loro”.

 • (il) mio – (la) mia – (i) miei --(le) mie
 • (il) tuo – (la) tua – (i) tuoi – (le) tue
 • (il) suo – (la) sua – (i) suoi – (le) sue
 • (il) nostro – (la) nostra – (i) nostri – (le) nostre
 • (il) vostro – (la) vostra – (i) vostri – (le) vostre
 • (il) loro – (la) loro – (i) loro – (le) loro

Příklad:

 • Di chi è questa casa?È mia.
 • Mio padre è più ricco del tuo.
 • È vostro questo cane?Sí, è nostro.
 • Sono vostre queste cose?No, non sono nostre. Sono loro.

ZDVOŘILOSTNÍ FORMA

K ostatním osobám se obracíme dvěma různými způsoby:

 • tu (druhá osoba jednotného čísla) pro osoby, se kterými jsme v příbuzeneckém vztahu nebo ve vztahu přátelském.
 • Lei (třetí osoba jednotného čísla s velkým písmenem) pro osoby, se kterými nemáme důvěrný vztah a v ostatní formálních situacích.

Zájmena pro Lei jsou ‘La’ / ‘Le’.

 • Signor Direttore, La prego di scusare l’interruzione, ma è urgente.

POZNÁMKA: ‘Lei’ je tvar ženského rodu, ale pokud se obracíme k muži, není zde shoda v rodě. Obracíme-li se k více osobám, používáme ‘voi’ (druhá osoba množného čísla).

PŘÍDAVNÁ JMÉNA A ZÁJMENA UKAZOVACÍ

Přídavná jména a zájmena ukazovací se shodují s podstatným jménem v rodě a v čísle. Používají se k vyjádření vzdálenosti od toho, kdo hovoří.

Blízko:

Mužský (před souhláskou)questo, questi
Mužský (před samohláskou)quest’
Ženský (před souhláskou)questa, queste
Ženský (před samohláskou)quest’

Příklad:

 • Questo bambino è mio figlio.
 • Quest’albero è molto alto.
 • Questi libri sono miei.
 • Questa stanza è molto bella.
 • Quest’albicocca è marcia.
 • Queste alunne sono nuove.

Daleko:

Mužský (před souhláskou)quel, quei
Mužský (před samohláskou)quell’, quegli
Mužský (před s+souhláska; z; ps; gn; x)quello, quegli
Ženský (před souhláskou)quella, quelle
Ženský (před samohláskou)quell’, quelle

Příklad:

 • Quell’albero è molto alto.
 • Quello psicologo è un incompetente.
 • Quegli agenti di polizia l’avevano già arrestato.
 • Quelle cigliegie sono acerbe.
 • Quelle api producono moltissimo miele.

POZNÁMKA: Questa + sera/notte/mattina se zkracuje na sta: stasera, stanotte, stamattina.

Nicméně ‘questo’ a ‘quello’ se mohou též použít i jako zájmena ukazovací neměnná a neutrální:

Questo’ odpovídá ‘questa cosa
Quello’ odpovídá ‘quella cosa

Příklad:

 • Cos’è questo? – Questo è un telefono.
 • Questo non mi piace.
 • Questo è assolutamente impossibile.

>>ESSERE<< A >>STARE<<

Tyto dvě slovesa jsou shodná s:

 • to be’ v angličtině
 • être’ ve francouzštině
 • sein’ v němčině
 • a fi’ v rumunštině

Časování sloves v čase přítomném je následující:

ESSERESTARE
iosonosto
tuseistai
luièsta
leièsta
Leièsta
noisiamostiamo
voisietestate
lorosonostanno
Lorosonostanno

Sloveso ‘essere’ označuje věci stálé a trvalé: totožnost, zaměstnání, národnost, nějakou trvalou vlastnost.

Příklad:

 • Totožnost: Io sono Elena. Questa è la mia amica Beatrice.
 • Fyzický vzhled: È molto alto.
 • Původ: Siete inglesi o irlandesi? –- Siamo americani.
 • Místo: Bolzano è vicino a Trento.
 • Zaměstnání: I miei fratelli sono ingegneri.
 • Vlastnosti: Mio marito è cieco.
 • Materiál: Questo tavolo è di legno.
 • Tvar: È rettangolare.
 • Barva: È verde.
 • Značka: È una FIAT.
 • Datum, hodina: Sono le cinque.

Sloveso ‘stare’ označuje dočasnou situaci nebo stav.

Příklad:

 1. Poloha, ve stejném významu slovesa ‘rimanere’:
 • Quando lavoro sto seduto tutto il giorno.
 • Stai qui! Non andare via.
 • Vieni a vedere la partita stasera o stai in casa?
 1. Fyzický stav:
 • Come stai oggi? Sto molto meglio, grazie!
 • Shh, stà dormendo.
 • Ha mangiato un tiramisù scaduto e adesso sta male.

Pro označení nálady někoho se používá sloveso ‘essere’.

Příklad:

 • Sono molto triste.
 • Sono felicissima!
 • Sono stanco.

POZNÁMKA: ‘Stare’ se používá i s per + infinitiv a to ve významu být ‘v okamžiku něčeho’: Sto per arrabbiarmi...Sparecchia la tavola! Il film sta per finire.

VĚTY TÁZACÍ

V případě, že na otázky můžeme odpovědět ‘ano’ a ‘ne’, tak tyto otázky nemají přesnou stavbu. Abychom je odlišili od kladných otázek, intonace stoupá na konci věty.

Příklad:

 • Venite?
 • Usciamo a cena per il tuo compleanno?

Je možné položit otázku i obrácením podmětu a slovesa. Obě věty mají stejný význam:

 • È arrivato il capo?
 • Il capo è arrivato?

Tázací zájmena otázku uvádějí a proto se dávají na začátek věty.

CHE (co)Che cosa hai fatto questo fine settimana?

Slovo ‘cosa’ v otázkách ztrácí svůj význam a používá se jako zájmeno ‘che’. Che (cosa) fai domani? = Cosa fai domani? Slouží k tomu, aby otázka nevyzněla nevhodně. Před slovesy essere a avere se používá zkrácený tvar cos’: Che cos’hai detto?

CHI (kdo)Chi è venuto a trovarti?
COME (jak)Come stai?
DOVE (kde)Dove vai? Vado dove mi pare.
QUANTO j.č. mužský r. (kolik)Quanto tempo vi fermate qui?
QUANTI mn.č. mužský r. (kolik)Quanti figli hai?
QUANTA j.č. ženský r. (kolik)Quanta frutta mangi alla settimana?
QUANTE mn.č. ženský r. (kolik)Quante figlie hai?
QUANDO (kdy)Quando sei andato al mare l’ultima volta?
PERCHÉ (proč)Perché non mi hai chiamato ieri sera?

V hovorové řeči se často ‘perché’ nahrazuje spojením ‘come mai’: Perché non me l’hai detto? = Come mai non me l’hai detto?

QUALE (jaký)Qual è il tuo cappotto?
QUALI mn.č. m. a ž. rod (jaké)Quali sono le tue scarpe? Quali sono i tuoi programmi preferiti?

SLOVESA

Slovesa se dělí na tři třídy podle jejich zakončení:

 1. Slovesa zakončená na ‘–are’ I. třída
 • Příklad: studiare, parlare, giocare, lavorare, cantare
 1. Slovesa zakončená na ‘–ere’ II. třída
 • Příklad: chiedere, correre, vedere, vivere, scrivere
 1. Slovesa zakončená na ‘–ire’ III. třída
 • Příklad skupina A: partire, coprire, aprire, sentire, dormire
 • Příklad skupina B: capire, costruire, preferire, spedire, pulire

(Podrobnosti týkající se druhého příkladu naleznete v části Zvláštnosti sloves III. třídy.)

Slovesa se časují nahrazením koncovky infinitivu (‘-are’, ‘-ere’, ‘-ire’) příslušnou koncovkou a to v závislosti na čase a rodě. V italštině není vždy nutné uvádět osobní zájmena, protože již podle koncovka slovesa je zřejmé, o jakou osobu se jedná. Existují slovesa pravidelná a nepravidelná.

Zvratná slovesa připojují zvratné ‘–si’ k infinitivu bez samohlásky.

Příklad:
 • pettinarepettinarsi

* muoveremuoversi * vestirevestirsi.

PŘÍTOMNÝ ČAS

Io+ostudio, parlo, lavoro
Tu+istudi, parli, lavori
Lui/lei/Lei+astudia, parla, lavora
Noi+iamostudiamo, parliamo, lavoriamo
Voi+atestudiate, parlate, lavorate
Loro+anostudiano, parlano, lavorano
Io+ochiedo, scrivo, vedo
Tu+ichiedi, scrivi, vedi
Lui/lei/Lei+echiede, scrive, vede
Noi+iamochiediamo, scriviamo, vediamo
Voi+etechiedete, scrivete, vedete
Loro+onochiedono, scrivono, vedono

PRAVIDELNÁ SLOVESA -IRE

Io+oapro, parto, dormo
Tu+iapri, parti, dormi
Lui/lei/Lei+eapre, parte, dorme
Noi+iamoapriamo, partiamo, dormiamo
Voi+iteaprite, partite, dormite
Loro+onoaprono, partono, dormono

V případě “Io, tu, lui/lei/Lei” a “loro” je přízvuk vždy na kořeni slova, zatímco s “noi” a “voi” je přízvuk na konci slova.

Zvláštnosti sloves I. třídy:

 1. Slovesa zakončená na ‘–care’ (cascare) a ‘–gare’ (litigare) přidávají písmeno “h” před koncovky “e, i”.
 • Přítomný čas: io casco, tu caschi etc; io litigo, tu litighi etc.
 • Budoucí čas: io cascherò, tu cascherai etc; io litigherò, tu litigherai etc.
 1. Slovesa zakončená na ‘–ciare’ (lanciare) a ‘–giare’ (arrangiare) vypouštějí konečné písmeno “i” před koncovkami “e, i”.
 • Přítomný čas: io lancio, tu lanci etc;
 • Budoucí čas: io lancerò, tu lancerai etc.

Zvláštnosti sloves II. třídy:

 1. Slovesa zakončená na ‘–gnere’ mohou vypustit nebo ponechat písmeno ‘–i některých koncovek v přítomném čase (my) a v konjuktivu (vy).
 • Přítomný čas: noi spegniamo = noi spegnamo
 • Konjunktiv přítomný: voi spegniate = voi spegnate
 1. V passatu remotu jsou tvary ‘–ei’, ‘’, ‘-erono’ často nahrazovány tvary ‘–etti’, ‘-ette’, ‘–erono’.
 • Io: temei=temetti
 • Tu: temesti
 • Lui/lei/Lei: temè=temette
 • Noi: tememmo
 • Voi: temeste
 • Loro: temerono=temettero

Zvláštnosti sloves III. třídy:

Většina sloves v přítomném čase a v konjuktivu přítomném osob “Io, tu, lui/lei/Lei” a “loro” a v rozkazovacím způsobu osob “tu, lui/lei/Lei” a “loro” vkládají ‘–isc-’.

Příklad:

PŘÍTOMNÝ ČASKONJUKTIV PŘÍTOMNÝ
Iofiniscoche io finisca
Tufinisciche tu finisca
Lui/lei/Leifinisceche lui/lei/Lei finisca
Noifiniamoche noi finiamo
Voifiniteche voi finiate
Lorofinisconoche loro finiscano

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB: finisci tu! finisca lui/lei/Lei! finiamo noi! finite voi! finiscano loro!

SLOVESA NEPRAVIDELNÁ

 1. Nejpoužívanějšími nepravidelnými slovesy I. třídy jsou:
ANDARESTAREFARE
IoVadoStoFaccio
TuVaiStaiFai
Lei, lei, luiVaStaFa
NoiAndiamoStiamoFacciamo
VoiAndateStateFate
LoroVannoStannoFanno
 1. Nejpoužívanějšími nepravidelnými slovesy II. třídy jsou:
POTEREVOLEREDOVERESAPEREPIACEREBERE
IoPossoVoglioDevoSoPiaccioBevo
TuPuoiVuoiDeviSaiPiaciBevi
Lei, lei, luiPuòVuoleDeveSaPiaceBeve
NoiPossiamoVogliamoDobbiamoSappiamoPiaciamoBeviamo
VoiPoteteVoleteDoveteSapetePiaceteBevete
LoroPossonoVoglionoDevonoSannoPiaccionoBevono
 1. Nejpoužívanějšími nepravidelnými slovesy III. třídy jsou:
DIREUSCIRE
IoDicoEsco
TuDiciEsci
Lei, lei, luiDiceEsce
NoiDiciamoUsciamo
VoiDiteUscite
LoroDiconoEscono

Slovesa tenere, porre, trarre, venire, rimanere, salire, valere přídávají v osobách “Io” a “loro” písmeno ‘–g-’:

TENEREPORRETRARREVENIRE
IoTengoPongoTraggoVengo
TuTieniPoniTraiVieni
Lei, lei, luiTienePoneTraeViene
NoiTeniamoPoniamoTraiamoVeniamo
VoiTenetePoneteTraeteVenite
LoroTengonoPongonoTraggonoVengono

POUŽITÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU

Přítomný čas se používá k popisu činností, které se běžně odehrávají v přítomnosti nebo v určitém čase. Kromě toho se používají i k vyjádření budoucnosti skutečností, u kterých jsme si jisti tím, že se stanou.

Příklad:

 • Viviamo a Torino ma lavoriamo a Milano.
 • Martedì prossimo non vengo a lezione. Vado a Napoli.
 • La prossima settimana parto per le vacanze.

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ (STARE + GERUNDIO)

Pro činnosti, které se odehrávají ve stejné chvíli, kdy hovoříme, používáme přítomný čas slovesa ‘stare’ + gerundio. Gerundio se tvoří přidáním koncovek ‘–ando’ (pro slovesa zakončená na ‘–are’) a ‘-endo’ (pro slovesa zakončená na ‘–ere’, ‘-ire’).

Příklad:

 • Adesso sto mangiando, ti richiamo più tardi.
 • Che cosa stai facendo? – Niente di particolare, sto guardando un film.

MINULÝ ČAS - PASSATO PROSSIMO

Tvoří se většinou pomocí přítomného času slovesa ‘avere’ a příčestí minulého slovesa významového. V některých případech se používá přítomný čas slovesa ‘essere’.

Přítomný čas slovesa ‘avere’:

io ho – tu hai – lui/lei/Lei ha
noi abbiamo – voi avete – loro hanno

Přítomný čas slovesa ‘essere’:

io sono – tu sei – lui/lei/Lei è
noi siamo – voi siete – loro sono

Příčestí minulé se tvoří pomocí koncovek ‘–ato’ (pro slovesa zakončená na ‘–are’), ‘–uto’ (pro slovesa zakončená na ‘–ere’) a ‘-ito’ (pro slovesa zakončená na ‘-ire’).

Příklad:

 • mangiare – mangiato
 • bere – bevuto
 • dormire – dormito

Některá slovesa mají příčestí minulé nepravidelné:

Příklad:

 • accendere – acceso
 • aprire – aperto
 • bere – bevuto
 • chiedere – chiesto
 • chiudere – chiuso
 • correggere – corretto
 • correre – corso
 • cuocere – cotto
 • decidere – deciso
 • dire – detto
 • dividere – diviso
 • essere – stato
 • fare – fatto
 • leggere – letto
 • mettere – messo
 • morire – morto
 • muovere – mosso
 • nascere – nato
 • nascondere – nascosto
 • offrire – offerto
 • perdere – perso
 • piacere – piaciuto
 • piangere – pianto
 • porre – posto
 • prendere – preso
 • ridere – riso
 • rimanere – rimasto
 • risolvere – risolto
 • rispondere – risposto
 • rompere – rotto
 • scegliere – scelto
 • scrivere – scritto
 • succedere – successo
 • togliere – tolto
 • tradurre – tradotto
 • uccidere – ucciso
 • vedere – visto (veduto)
 • venire – venuto
 • vincere – vinto
Passato prossimo se slovesem ‘essere’ se používá:
 1. se slovesy, která nemají u sebe předmět přímý:
 • Ieri sera siamo riusciti a vedere tutto il film.
 1. se slovesy, která vyjadřují:
 • stav: stare rimanere ...
 • pohyb: andare, venire, tornare ...
 • změnu stavu: diventare, nascere, morire ...
 1. se zvratnými slovesy:
 • Mi sono alzato.
 • Si sono vestiti in fretta e sono scappati.
 1. s následujícími slovesy: bastare, piacere, sembrare, accadere, parere,

succedere, costare, mancare, dipendere, dispiacere, toccare, occorrere:

 • Sono bastati dieci minuti per tornare a casa.
 • Queste scarpe mi sono costate un occhio della testa!

POZNÁMKA: Na rozdíl od slovesa ‘avere’, se příčestí minulé, u sloves s pomocným slovesem ‘essere’, shoduje s podmětem v rodě a v čísle.

Příklad:

 • Siamo tornati dalle vacanze da poco e non abbiamo voglia di lavorare.
 • Gloria ha ordinato un gelato enorme.

Výjimka: Sloveso ‘avere’ se vždy shoduje se zájmeny ‘lo’, ‘la’, ‘l’’, ‘li’, ‘le’.

Příklad:

 • È da tanto tempo che non vedi Silvia e Daniela?
 • No, perché? Le ho viste ieri.

Passato prossimo používáme k popisu událostí, které právě skončily, nebo mají spojitost s přítomností.

Příklad:

 • Ieri sera ho mangiato troppo e non sono riuscito a dormire tutta la notte!
 • Hai finito di fare i compiti?
 • Che cosa hai mangiato oggi?
 • Sei mai stato in Spagna?
 • Hai già pagato la bolletta del telefono?

POZNÁMKA: Passato prossimo se používá především v hovorové italštině severní Itálie, kde vyjadřuje jakoukoli minulost, čímž nahrazuje passato remoto, které se používá pouze v písemné formě. Naopak na jihu Itálie se passato remoto používá i pro skutečnosti, které právě skončily.

MINULÝ ČAS - PASSATO REMOTO

Pravidelné koncovky jsou:

Slovesa zakončená na –areSlovesa zakončená na –ereSlovesa zakončená na –ire (skupina a)Slovesa zakončená na –ire (skupina b)
Ioparlaivendei/vendettisentiifinii
Tuparlastivendestisentistifinisti
Lei, lei, luiparlòvendé/vendettesentífiní
Noiparlammovendemmosentimmofinimmo
Voiparlastevendestesentistefiniste
Loroparlaronovenderono/vendetterosentironofinirono

Slovesa ‘essere’ a ‘avere’ tvoří passato remoto nepravidelně:

ESSEREAVERE
Iofuiebbi
Tufostiavesti
Lei, lei, luifuebbe
Noifummoavemmo
Voifosteaveste
Lorofuronoebbero

POZNÁMKA: Nepravidelné tvary se týkají většinou pouze osoby io, lui/lei, loro, kdežto ostatní osoby zachovávají kořen infinitivu.

Příklad:

 • ROMPERE: Io ruppi – Tu rompesti – Lei, lei, lui ruppe – Noi rompemmo – Voi rompeste – Loro ruppero

Nejpoužívanější nepravidelná slovesa:

 • bere: bevvi
 • cadere: caddi
 • chiedere: chiesi
 • conoscere: conobbi
 • correre: corsi
 • dare: diedi
 • decidere: decisi
 • fare: feci
 • mettere: misi
 • nascere: nacqui
 • perdere: persi
 • prendere: presi
 • rendere: resi
 • rispondere: risposi
 • rompere: ruppi
 • sapere: seppi
 • scrivere: scrissi
 • spegnere: spensi
 • stare: stetti
 • tenere: tenni
 • vedere: vidi
 • venire: venni
 • vivere: vissi
 • volere: volli

Passato remoto se používá k popisu dějů, které se staly v minulosti a v přítomnosti nemají pokračování.

Příklad:

 • Alla fine degli anni sessanta l’uomo mise piede sulla luna.
 • Quando scoprì l’America Cristoforo Colombo? Nel 1492, quando fece il suo primo viaggio.

MINULÝ ČAS - IMPERFETTO

Slovesa zakončená na -areSlovesa zakončená na -ereSlovesa zakončená na -ire
Iostudiavobevevopartivo
Tustudiavibevevipartivi
Lei, lei, luistudiavabevevapartiva
Noistudiavamobevevamopartivamo
Voistudiavatebevevatepartivate
Lorostudiavanobevevanopartivano

Imperfetto slovesa ‘essere’ je nepravidelné:

ESSERE
Io ero
Tu eri
Lei, lei, lui era
Noi eravamo
Voi eravate
Loro erano

Imperfetto se používá:

 1. K vyjádření dějů, které probíhaly současně, nebo dějů, které byly přerušeny dějem jiným.
 • Mentre la nonna guardava la televisione, il nonno leggeva il giornale.
 • Mentre facevo la doccia è squillato il telefono.
 1. K vyjádření pravidelných nebo opakovaných dějů v minulosti.
 • Da piccola andavo spesso al cinema con mio padre.

BUDOUCÍ ČAS

Pravidelná slovesa I. třídy v budoucím čase mění samohlásku ‘–a’ infinitivu ‘-are’ na ‘–e’.
CANTARECREDERESENTIREFINIRE
Iocanteròcrederòsentiròfinirò
Tucanteraicrederaisentiraifinirai
Lei, lei, luicanteràcrederàsentiràfinirà
Noicanteremocrederemosentiremofiniremo
Voicanteretecrederetesentiretefinirete
Lorocanterannocrederannosentirannofiniranno

POZNÁMKA: První a třetí osoba jednotného čísla má psaný přízvuk.

ESSEREAVERE
Iosaròavrò
Tusaraiavrai
Lei, lei, luisaràavrà
Noisaremoavremo
Voisareteavrete
Lorosarannoavranno

Slovesa v budoucím čase mohou:

 • vypustit samohlásku infinitivu: andare > andrò; dovere > dovrò; potere > potrò; sapere > saprò; vivere > vivrò
 • vypustit samohlásku infinitivu a nahradit ‘l’ nebo ‘n’ kořene zdvojeným ‘rr’: rimanere > rimarrò; tenere > terrò; venire > verrò; volere > vorrò. POZNÁMKA: bere > berrò
 • zachovat samohlásku ‘a’ infinitivu: dare > darò; fare > farò; stare > starò

POZNÁMKA: U sloves zakončených na ‘-care’ / ‘-gare’ se přidává souhláska ‘-h-’ před ‘–e’.

 • cercare – cercherò
 • spiegare – spiegherò

Slovesa zakončená na ‘-ciare’ / ‘-giare’ vypouštějí ‘-i-’.

 • Annunciare – annuncerò
 • mangiare – mangerò

Budoucí čas se používá:

 1. K vyjádření dějů, které se odehrají v budoucnosti.
 • Fra due settimane tornerò a casa.
 1. K vyjádření nejistoty a pochybností v souvistosti s přítomností.
 • Che cosa penseranno di me i tuoi genitori?
 1. K vyjádření domněnky.
 • Sarai stanco, vai a letto!

POZNÁMKA: Často se budoucí čas nahrazuje přítomným časem a přece je vyjádření budoucnosti zachováno.

 • Quest’estate vado in vacanza in Turchia.

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

Podmiňovací způsob se tvoří stejně jako čas budoucí a to přidáním koncovek podmiňovacího způsobu ke kořeni infinitivu slovesa. Koncovky mění samohlásku ‘–a’ infinitivu ‘-are’ na ‘–e’.

CANTARECREDERESENTIREFINIRE
Iocantereicredereisentireifinirei
Tucanteresticrederestisentirestifiniresti
Lei, lei, luicanterebbecrederebbesentirebbefinirebbe
Noicanteremmocrederemmosentiremmofiniremmo
Voicanterestecrederestesentirestefinireste
Lorocanterebberocrederebberosentirebberofinirebbero

Má stejné nepravidelnosti jako čas budoucí: ‘andr-’, ‘rimarr-’, ‘berr-’; ‘dar-’.

 • Potremmo comprare una macchina nuova.

Podmiňovací způsob se také používá:

 1. ke zdvořílému vyjádření prosby nebo přání:
 • Mi daresti il numero di tua sorella, per favore?
 • Vorrei tanto andare al mare!
 1. k vyjádření pochybnosti:
 • Non so se Giovanni verrebbe a cena da noi stasera, è tardi per avvisarlo.
 1. k vyjádření nepotvrzené informace:
 • Il Primo Ministro inglese arriverebbe in Italia il mese prossimo.
 1. k vyjádření nejistých dějů pomocí ‘se<’ + congiuntivo imperfetto nebo

trapassato:

 • Andrò in vacanza a Riccione se avrò abbastanza soldi.
 • Ora non avrei più la febbre se avessi preso qualche antibiotico.
 • Se avessi abbastanza soldi, andrei in vacanza alle Maldive.
 • Se avessi avuto abbastanza soldi, sarei andato in vacanza alle Maldive.
 • Se avessi preso qualche antibiotico, ora non avrei più la febbre.
 1. k velice zdvořilému vyjádření žádosti pomocí spojení: Potrei/vorrei + infinitiv:
 • Potrei avere un kilo di pane, per favore?
 • Potresti dirmi che ore sono, per favore?
 • Vorrei un’acqua tonica con ghiaccio e limone, grazie.

TRPNÝ ROD

Trpný rod se tvoří pomocí pomocného slovesa ‘essere’ (v různých časech) a příčestí minulého. Předložka ‘da’ vždy předchází osobě, která činnost vykonává a se kterou se shoduje v rodě a v čísle (da + člen určitý).

 • Riccardo Borsellino è stato condannato dal giudice a tre anni di carcere per rapina a mano armata.
 • Parma fu fondata dai Romani.
 • Oggi l’inglese è studiato nella maggior parte dei paesi.

POZNÁMKA: Může se i tvořit se slovesem ‘venire’ (v různých časech) a příčestím minulým a má stejný význam slovesa ‘essere’.

 • Oggi l’inglese viene studiato nella maggior parte dei paesi.

Trpný rod se slovesem (v různých časech) a příčestím minulým má stejný význam slovesa ‘dovere’.

 • L’ultimo film di Bernardo Bertolucci va visto (= deve essere visto) appena

esce; dicono che sia un capolavoro.<<

 • Il divieto di fumare andrebbe esteso (= dovrebbe essere esteso) a tutti i locali pubblici anche all’estero.

Trpný rod se tvoří pouze se slovesy, které mají předmět přímý.

 • Il bambino è stato morso da un cane.

Kromě toho je možné nahradit trpný rod slovesy ‘essere’, ‘venire’ a ‘andare’ zvratným ‘si’ + slovesem v činném rodě. Sloveso se shoduje se slovem, ke kterému se vztahuje.

 • A Firenze si insegna l’italiano a stranieri in molte scuole.
 • Sulle Alpi si trovano molti funghi.
 • In Italia si spendono molti soldi per costruire nuove autostrade.

POZNÁMKA: Ve složených časech je pomocné sloveso vždy ‘essere’ a příčestí minulé se shoduje se slovem, ke kterému se vztahuje, v rodě a v čísle.

 • Si sono viste cose molto interessanti all’ultimo Festival di Venezia.

POZNÁMKA: V případě neosobního ‘si’ + sloveso zvratné, zvratná částice ‘si’ se mění na ‘ci’.

 • In vacanza ci si alza sempre tardi.

KONJUKTIV PŘÍTOMNÝ - CONGIUNTIVO PRESENTE

(= subjunctive v jiných jazycích)

Congiuntivo presente pravidelných sloves se tvoří pomocí příslušných samohlásek pro každou třídu.

Infinitiv ‘–are’: Congiuntivo Presente ‘–i
Infinitiv ‘–ere’ / ‘-ire’: Congiuntivo Presente ‘-a

PARLARE Slovesa zakončená na –areBERE/DORMIRE Slovesa zakončená na –ere e -ire
Ioparlivivadorma
Tuparlivivadorma
Lei, lei, luiparlivivadorma
Noiparliamoviviamodormiamo
Voiparliateviviatedormiate
Loroparlinovivanodormano

Slovesa s nepravidelnou první osobou v přítomném čase, dodržují stejnou nepravidelnost v celém congiuntivu presente.

I. třída:
ANDAREDAREFARESTARE
Iovadadiafacciastia
Tuvadadiafacciastia
Lei, lei, luivadadiafacciastia
Noiandiamodiamofacciamostiamo
Voiandiatediatefacciatestiate
Lorovadanodianofaccianostiano

II. třída:

BEREDOVEREPIACEREPOTERESAPEREVOLERE
Iobevadebbapiacciapossasappiavoglia
Tubevadebbapiacciapossasappiavoglia
Lei, lei, luibevadebbapiacciapossasappiavoglia
Noibeviamodobbiamopiacciamopossiamosappiamovogliamo
Voibeviatedobbiatepiacciatepossiatesappiatevogliate
Lorobevanodebbanopiaccianopossanosappianovogliano

III. třída:

DIREUSCIRE
Iodicaesca
Tudicaesca
Lei, lei, luidicaesca
Noidiciamousciamo
Voidiciateusciate
Lorodicanoescano

Nejpoužívanější nepravidelná slovesa, se kterými se tvoří časy složené, jsou:

TENEREPORRETRARREVENIRE
Iotengapongatraggavenga
Tutengapongatraggavenga
Lei, lei, luitengapongatraggavenga
Noiteniamoponiamotraiamoveniamo
Voiteniateponiatetraiateveniate
Lorotenganoponganotragganovengano
Essere’ a ‘avere’ mají vlastní nepravidelnost:
ESSEREsia – sia – sia – siamo – siate – siano
AVEREabbia – abbia – abbia – abbiamo – abbiate – abbiano

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB KLADNÝ

Rozkazovací způsob má obvykle 3 osoby.

 • Prendi! (Ty)
 • Prendiamo! (My)
 • Prendete! (Vy)

Rozkazovací způsob se tvoří pomocí přítomného času, kromě 2. osoby jednotného čísla sloves první třídy, která přidávají samohlásku ‘-a’.

PŘÍTOMNÝ ČASTu mangi.
ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB KLADNÝMangia! (Tu)

Naopak, pro rozkazovací způsob zdvořilostní formy Lei/Loro, používáme 3. osobu jednotného a množného čísla konjuktivu přítomného, ale tyto tvary jsou používány pouze zřídka.

Příklad:

 • (Lei) Lavori! Altrimenti dovremo licenziarla.
 • Si accomodi pure signora, l’avvocato arriverà tra poco.<<

Slovesa nepravidelná:

AVEREAbbi!Abbiamo!Abbiate!
ANDAREVa!Andiamo!Andate!
DIREDi’!Diciamo!Dite!
SAPERESappi!Sappiamo!Sappiate!
ESSERESii!Siamo!Siate!
DAREDa!Diamo!Date!
FAREFa!Facciamo!Fate!
STARESta’!Stiamo!State!

Nepřízvučná zájmena společně s “ne” a “ci” se připojují ke slovesu v 2. osobě j.č. a k 1. a 2. osobě mn. č.

Příklad:

 • Ricordiamoci di chiudere la porta a chiave.
 • Passami l’acqua, per favore!
 • Parlagliene tu per primo!

Ve zdvořilostní formě (Lei/Loro) se staví před sloveso.

Příklad:

 • Lo guardi attentamente e mi dica se lo riconosce.

POZNÁMKA: Pokud se nepřízvučná zájmena společně s “ne” a “ci” připojují ke slovesu v 2. osobě j.č. a k 1. a 2. osobě mn. č., je nutné zdvojit souhlásku zájmena.

Příklad:

 • ANDARE + CIVACCI: Vacci piano con quel vino! (= non berne troppo)
 • DARE + LEDALLE: Dalle una mano a sollevare la valigia! (= aiutala)
 • FARE + MIFAMMI: Fammi un favore e spegni la luce!
 • STARE + CISTACCI: Stacci attento, è uno sport pericoloso! (= fai attenzione)
 • DIRE + MIDIMMI: Dimmi come ti chiami, non fare il capriccioso!

Výjimka: S “gli” se souhláska “g” nezdvojuje.

 • Dagli il mio numero di telefono e digli di chiamarmi al più presto!

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB ZÁPORNÝ

Rozkazovací způsob záporný se tvoří přídáním částice “non” před rozkazovací způsob kladný, ale tvar slovesa se mění v závislosti na osobě:

 1. osoba jednotného čísla se tvoří pomocí “non” před infinitivem:
 • Non prendere le pastiglie prima dei pasti!
 • Non parlarmi adesso, devo risolvere questo problema.
 1. osoba množného čísla se tvoří pomocí přítomného času:
 • Non prendete le pastiglie prima dei pasti!
 1. osoba jednotného a množného čísla se tvoří pomocí konjuktivu přítomného:
 • (Lui/Lei) Non prenda le pastiglie prima dei pasti!
 • (Loro) Non prendano le pastiglie prima dei pasti!

Zájmena u rozkazovacího způsobu záporného se dávají před nebo za sloveso, kromě 2. osoby jednotného čísla (infinitiv + zájmeno).

 • Non ditelo a mia madre!/ Non lo dite a mia madre!

Poznámky

>>BISOGNA<< + INFINITIV

Bisogna + infinitiv se používá k vyjádření (ve tvaru neosobním) povinnosti nebo potřeby něco udělat. Má stejný význam jako: È NECESSARIO + INFINITIV.

Příklad:

 • Prima bisogna pelare le patate e poi bisogna friggerle. Nejdřív je třeba oloupat brambory a pak je třeba je smažit.

>>CI<< a >>NE<<

CI’ může mít různé významy v závislosti na kontextu, ve kterém se vyskytuje:

 1. Označuje místo ve významu tady, tam.
 • Sei mai stato a Roma? Sì, ci sono stato due anni fa.
 1. Označuje argument u sloves, která se váží se spojkami “a...”, “su...” s významem “a questo, a ciò”; su questo, su ciò”; “a lui/lei/loro”, “su lui/lei/loro”.
 • Hai pensato al regalo per Roberta? Sì, ci ho pensato, ma non mi è venuto in mente niente.
 • Posso contare sulla tua presenza al congresso? Sì, ci puoi contare.

NE’ nahrazuje doplněk nebo celou větu s předložkou “di” nebo “da” s významem:

 1. di questo, di ciò:

  • Ti ricordi di Elsa? Sì, me ne ricordo bene.
 2. da questo, da ciò; da lui/lei/loro, di lui/lei/loro:

  • Chi mi aveva detto che tornerai presto in Italia? Ah, sì, me ne ha parlato Marta.
 3. da questo luogo:

  • Sono stato a Chieti. Ne sono appena tornato.

Ve složených časech se příčestí shoduje se slovem, které je nahrazeno částicí ne.

 • Quanti libri hai letto quest’estate? Ne ho letti cinque.
 • Quanti turisti arriveranno quest’estate in Italia? Non si sa, ma finora ne sono arrivati due milioni.

Ale příčestí se neshoduje s doplňkem předcházejícím “di”.

 • Avete parlato di affari a cena? No, non ne abbiamo parlato.

Ne se používá i pro označení části množství nebo celku a nahrazuje podstatné jméno.

 • Quante sigarette fumi al giorno? Non molte, ne fumo solo quindici.
 • Quanti film di Fellini hai visto? Non ne ho visto nessuno.

Ne se používá i v ustálených spojeních:

 • Non ne posso più, sono stanchissimo.
 • Ciao. Me ne vado.

>>C’È<< e >>CI SONO<<

Se používají k vyjádření existence nebo přítomnosti něčeho nebo někoho.

KLADNÝ TVAR JEDNODUCHÝ: CI + È = C’È.

 • Sul tetto c’è un gatto.

KLADNÝ TVAR MNOŽNÝ: CI SONO.

 • Sul tetto ci sono due gatti.
Verze 2.0 (2011-12-07 01:26 CET)