ESSENTIAL SPANISH GRAMMAR

Back

Rzeczownik

Rzeczownik może być w rodzaju męskim lub żeńskim.

Przykłady:

 • Męski: niño, hombre, teléfono, profesor
 • Żeński: niña, mujer, casa, profesora

Tworzenie liczby mnogiej

Jeśli rzeczownik kończy się na samogłoskę, należy dodać ‘s’. Jeśli kończy się na spółgłoskę - ‘es

Przykłady:

 • Męski: niños, hombres, teléfonos, profesores
 • Żeński: niñas, mujeres, casas, profesoras

Przedimki

Przedimki okreslone rodzaju męskiego to:

Pojedyńczyel
Mnogilos

Przykłady:

Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
el niñolos niños
el hombrelos hombres
el teléfonolos teléfonos
el profesorlos profesores

Przedimki określone rodzaju żeńskiego to:

Pojedyńczyla
Mnogilas

Przykłady:

Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
la niñalas niñas
la mujerlas mujeres
la casalas casas
la profesoralas profesoras

Przedimki nieokreślone rodzaju męskiego to:

Pojedyńczyun
Mnogiunos

Przykłady:

un niñounos niños
un hombreunos hombres
un teléfonounos teléfonos
un profesorunos profesores

Przedimki nieokreślone rodzaju żeńskiego to:

Pojedyńczyuna
Mnogiunas

Przykłady:

Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
una niñaunas niñas
una mujerunas mujeres
una casaunas casas
una profesoraunas profesoras

Rodzaj rzeczownika

Rzeczowniki zakończone na ‘–o’ są prawie zawsze rodzaju męskiego: el niño; el teléfono; el periódico; el banco; el cambio; el dinero; el edificio un diccionario; un abrigo; un libro; un piso; un baño; un litro; un ejemplo

Wyjątki: la mano; la foto; la moto; la radio

Rzeczowniki zakończone na ‘–a’ są prawie zawsze rodzaju żeńskiego: la niña; la casa; la ventana; la puerta; la mesa; la luna; la boca una revista; una palabra; una sonrisa; una taza; una camisa; una carretera

Wyjątki: el día; el mapa; el idioma; el programa; rzeczownik zakończony na ‘-ema’ (eg: el problema; el tema; el sistema)

Rzeczowniki zakończone na ‘–dad’, ‘-tad’, ‘-ión’ są zawsze rodzaju żeńskiego: una ciudad; la libertad; la igualdad; la televisión; una conversación; una nación

Istnieje kilka rzeczowników rodzaju żeńskiego które zaczynają się na wzmocnione ‘a’ o ‘ha†które wymaga ( w rodzaju pojedyńczym) przedimka takiego jak ‘el’ lub ‘un’: el agua, el ala, el alma, un área, el hambre

Istnieje kilka rzeczowników rodzaju żeńskiego:

Zakończonych na ‘–ista’: un/una turista, el/la economista, el/la artista, un/una tenista

Zakończonych na ’–ante’: el/la cantante, un/una representante, el/la estudiante

Nie ma zasad dla rzeczowników zakończonych na ‘–e’ lub na consonant. el coche, la calle; el golpe, la gripe; el arroz, la voz; el fin, la crin

UWAGA 1: Współcześnie jest tendencja do tworzenia żeńskich rzeczowników które wczesniej miały męską formę (na przykład): el abogado –- la abogada, el médico -– la médica). Kolejną tendencją jest nie używanie męskiego rodzaju kiedy rodzaj jest nie znany W tym przypadku używa się innych wyrażeń. Na przykład: el/la pasajer/a, lub tworzenie słów w obu rodzajach (el pasajero o la pasajera).

Odnosząc się do grupy ludzi złożonych z kobiet i mężczyzn używa się rodzaju męskiego liczby mnogiej

Na przykład:

 • el padre y la madre – los padres
 • el rey y la reina – los reyes
 • la abuela y el abuelo --los abuelos
 • la tía y el tío – los tíos
 • dos niños y ocho niñas – diez niños

Współcześnie żadziej używa się rodzaju męskiego w liczbie mnogiej, zastępując go wyrażeniami takimi jak: los pasajeros y las pasajeras; los/las pasajeros/as; l@s pasajer@s

UWAGA 2:

 • A + EL zostaje skrócone do AL: Voy a el cine. = Voy al cine.
 • DE + EL zostaje skrócone do DEL: Voy de el hotel a el cine. =

Voy del hotel al cine.<<

ADJECTIVES

Przymiotnik zgadza się z rzeczownikiem co do płci i liczby. Najczęściej przymiotnik występuje po rzeczowniku. Przymiotniki zakończone na spółgłoskę ‘–ista’, lub na ‘e’ nie mają ani męskiej, ani żeńskiej formy. Zmieniają tylko liczbę. Zakończenie przymiotnika nie zmienia się.

Rodzaj męski liczba pojedyńcza:

 • un coche bonito
 • un niño simpático
 • el hombre rico
 • el ministro nuevo
 • un libro interesante
 • el autobús azul
 • un político nacionalista

Rozdzaj żeński liczba pojedyńcza:

 • una casa bonita
 • una niña simpática
 • la mujer rica
 • la ministra nueva
 • una clase interesante
 • la casa azul
 • una ministra pacifista

Przymiotniki ‘bueno’, ‘malo’, ‘grande’ mogą występować przed rzeczownikiem. W tym przypadku liczba pojedyńcza, ‘bueno’ i ‘malo’ zamienia się na ‘buen’ i ‘mal’ w rodzaju męskim i ‘grande’ zamienia się w ‘gran’ w rodzaju męskim i żeńskim.

Przykłady:

 • un día bueno – un buen día
 • tiempo malo – mal tiempo
 • un problema grande – un gran problema
 • una parte grande – una gran parte

Liczba mnoga rzeczowników charakteryzuje się tą samą zasadą:

 • dodawanie ‘s’ gdy przymiotnik kończy się na ‘o’,‘a’, ‘e’
 • dodawanie ‘es’ gdy przymionik kończy się na spółgłoskę.

Rodzaj męski liczba mnoga:

 • unos coches bonitos
 • unos niños simpáticos
 • los hombres ricos
 • los ministros nuevos
 • unos libros interesantes
 • los autobuses azules

Rodzaj żeński liczba mnoga:

 • unas casas bonitas
 • unas niñas simpáticas
 • las mujeres ricas
 • las ministras nuevas
 • unas clases interesantes
 • las casas azules

Do przymiotników określających narodowość, dodaje się 'a' do rodzaju żeńskiego

Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
español-españolaespañoles-españolas
inglés-inglesaingleses-inglesas
francés-francesafranceses-francesas

Nie które nie zmieniają się z rodzajem: iraní, iraquí, belga, estadounidense, canadiense

Najlepiej kierować się zasadą:

Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
italiano-italianaitalianos-italianas
checo-checachecos-checas
noruego-norueganoruegos-noruegas
eslovaco-eslovacaeslovacos-eslovacas

Zaimki dzierżawcze

W języku hiszpańskim wszystkie zaimki dzierżawcze zgadzają się z rzeczownikam w liczbie. Te w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej zgadzają się także z rodzajem.

| Zaimek | Dzierżawczy w liczbie pojedyńczej| |Dzierżawczy w liczbie mnogiej | Yo | mi | mis | | | tu | tus | | Él, ella, usted | >>su | sus | | Nosotros / Nosotras | nuestro, nuestra | nuestros, nuestras | | Vosotros / Vosotras | vuestro, vuestra | vuestros, vuestras | | Ellos, ellas | ustedes, su | sus |

Przykłady:

 • mi hermano, mi hermana, mis hermanos, mis hermanas
 • tu amigo checo, tu amiga checa, tus amigos checos, tus amigas checas
 • nuestro piso, nuestra casa, nuestros profesores, nuestras profesoras
 • vuestro hotel, vuestra ciudad, vuestros pasaportes, vuestras maletas
 • su pueblo, su ciudad, sus libros, sus casas

UWAGA: ‘su’ / ‘sus’ mogą się odnosić do: él, ella, usted, ellos, ellas o ustedes

(Aby dowiedzieć się więcej o przyimkach popatrz na sekcje poniżej).

PRZYIMKI

Wiele przyimków jest stworzonych od przymiotnika. Dodaje się ‘–mente’ do przymiotnika rodzaju żeńskiego.

rápida –- rápidamente, precisa –- precisamente, segura –- seguramente

Jeśli przymiotnik nie ma formy żeńskiej dodaje się `–mente’. Do liczby pojedyńczej dodaje się:

 • fácil –- fácilmente
 • total -– totalmente
 • simple -– simplemente
 • real -– realmente

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

STOPIEŃ WYŻSZY

 1. Porównanie dwóch rzeczy które są różne.
 • Madrid es más grande que Salamanca. – Salamanca es menos grande que Madrid.
 • La ciudad es más ruidosa que el campo. – El campo es menos ruidoso que la ciudad.
 • Nosotros trabajamos más que vosotros. – Vosotros trabajáis menos que nosotros.
 • Mi hermano tiene más dinero que yo. – Yo tengo menos dinero que mi hermano.
 1. Gdy mówimy że dwie rzeczy są różne:

Z przymiotnikami i przysłówkami: ‘igual de ... que’, o ‘tan ... como

 • Paco es igual de alto que Juan.
 • Paco es tan alto como Juan.

Z czasownikami: ‘igual ... que’, and ‘tanto ... como

 • Mi hija se llama igual que mi madre.
 • Mi hijo come tanto como su padre.

STOPIEŃ NAJWYŻSZY

más’ i ‘menos’ są również używane aby podkreślić osobę lub rzecz do czegoś innego:

 • Pepe es el alumno más inteligente de la clase.
 • El Monte Everest es la montaña más alta del mundo.

Aby wyrazić stopień najwyższy bez porównywania używa się: ‘muy + przymiotnik ’ o ‘-ísimo / -ísima / -ísimos / -ísimas

 • muy guapo – guapísimo
 • muy grande – grandísimo
 • muy alta – altísima
 • muy delgados – delgadísimos
 • muy caras – carísimas

Bueno, malo, grande, pequeño, bien i mal są nieregularne:

 • más bueno / más bien = mejor
 • más malo / más mal = peor
 • más grande = mayor
 • más pequeño = menor

NUMERY

0cero11once30treinta81ochenta y uno
1uno12doce31treinta y uno90noventa
2dos13trece40cuarenta91noventa y uno
3tres14catorce41cuarenta y uno100cien
4cuatro15quince50cincuenta101ciento uno
5cinco16dieciséis51cincuenta y uno1.000mil
6seis17diecisiete60sesenta1.001mil uno
7siete18dieciocho61sesenta y uno2.000dos mil
8ocho19diecinueve70setenta1.000.000un millón
9nueve20veinte71setenta y uno
10diez21veintiuno80ochenta

Słowo cien jest używane tylko do liczby (na przykład ‘Cien euros’). W innych przypadkach używamy ciento: ciento uno, ciento dos, etc.

Używa się ‘y’ od trzydziestki: treinta y uno, cuarenta y uno, cincuenta y uno, sesenta y uno, setenta y uno, ochenta y uno, noventa y uno.

Z wyjątkiem setek, numery nie mają rodzaju:

 • 200 doscientos hombres -– doscientas mujeres
 • 300 trescientos – trescientas
 • 400 cuatrocientos – cuatrocientas
 • 500 quinientos – quinientas
 • 600 seiscientos – seiscientas
 • 700 setecientos – setecientas
 • 800 ochocientos – ochocientas
 • 900 novecientos – novecientas

Liczebniki porządkowe:

1Âşprimeroprimeraprimerosprimeras
2ÂŞsegundosegundasegundossegundas
3ÂŞterceroterceratercerosterceras
4Âşcuartocuartacuartoscuartas
5Âşquintoquintaquintosquintas
6Âşsextosextasextossextas
7Âşséptimoséptimaséptimosséptimas
8Âşoctavooctavaoctavosoctavas
9Âşnovenonovenanovenosnovenas
10Âşdécimodécimadécimosdécimas

Od 11 używa się liczb głównych.

 • “Carlos V” se lee Carlos Quinto.
 • “Alfonso XIII” se lee Alfonso Trece.

Daty

Do dat używa się liczb głównych.

“¿Qué día es hoy?”
“Tres de abril.”

Data jest poprzedzona ‘el’, przedstawia miesiąc i rok przedimkiem ‘de’.

“Yo nací el 3 de marzo de 1968.”

Przedimek ‘el’ jest używany do dni tygodnia: “El viernes voy al oculista.”

Godziny

Do okreslenia czasu używa się liczby pojedyńczej: ‘¿Qué hora es?’ Odpowiada się jednak w liczbie mnogiej: ‘Son las dos.’ Oprócz pierwszej godziny: ‘Es la una.

Do pytania o czas używa się : “¿A qué hora......?” Odpowiedź w następuje w liczbie mnogiej: “A la / las.....”

Czas:

 • 1.00 – Es la una / Es la una en punto
 • 1.05 – Es la una y cinco
 • 2.10 – Son las dos y diez
 • 3.15 – Son las tres y cuarto
 • 4.20 – Son las cuatro y veinte
 • 5.25 – Son las cinco y veinticinco
 • 6.30 – Son las seis y media
 • 7.35 – Son las ocho menos veinticinco
 • 8.40 – Son las nueve menos veinte
 • 9.45 – Son las diez menos cuarto
 • 10.50 – Son las once menos diez
 • 11.55 – Son las doce menos cinco
 • 12.00 – Son las doce / Son las doce en punto

Aby wskazać czas używa się:

 • Las tres de la mañana (3:00)
 • Las cinco de la tarde (17:00)
 • Las diez y media de la noche (22:30)

Aby podkreślić pore dnia używa się przyimka ‘por’:

 • Por la mañana
 • Por la tarde
 • Por la noche

ZAIMEK

ZAIMKI OSOBOWE

Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
yonosotros / nosotras
vosotros / vosotras
él, ella, ustedellos, ellas, ustedes
Nie oficjalnie używa się ‘’ w liczbie pojedyńczej i

vosotros’ (rodzaj męski) i ‘vosotras’ (rodzaj żeński) w liczbie mnogiej.

Oficjalną formą jest ‘usted’ w liczbie pojedyńczej, i ‘ustedes’ w liczbie mnogiej. Obie formy są zazwyczaj skracane do Vd. i Vds., i są używane z czasownikiem w trzeciej osobie. Końcówka implikuje rodzaj.

¿Dónde vives?’ – ‘Vivo en Avilés y trabajo en Gijón.

Zaimki są używane do określenia opini i informacji, etc., aby ominąć niejasności:

 • ¿Cómo os llamáis? – Yo me llamo Raquel y ella se llama Elena.
 • ¿Qué estudiáis? – Yo estudio Medicina y él estudia farmacia.

ZAIMKI OSOBOWE PO PRZYIMKU

Pierwsza i druga osoba w liczbie pojedyńczej zmienia się. Reszta pozostaje bez zmian. Po przyimku (a, para, de, por etc.) używa się ‘’ and ‘’.

Zaimekyo,
Zaimek po przyimku,

Przykłady:

 • Esta carta es para tí.
 • El jefe habla muy bien de tí.

Ale:

 • Esta carta es para él / ella / Vd.
 • El jefe habla muy bien de nosotros nosotras / vosotros / vosotras /ellos / ellas / Vds.<<

kiedy przyimek ‘con’ jest użyty, stosuje się specjalną formę: conmigo y contigo.

Przykład:

 • ¿Quieres ir conmigo? - Sí, quiero ir contigo.

ZAIMKI OSOBOWE: DOPEŁNIENIE BLIŻSZE I DALSZE

Pierwsza i druga osoba pozostaje taka sama, zmienia się tylko trzecia.

PodmiotBliższeDalsze
yomeme
tete
éllelo
ellalela
ustedlelo
nosotros / asnosnos
vosotros / asosos
ellosleslos
ellasleslas
ustedesleslos

Przykłady dopełnienia dalszego:

 • ¿Quién es Alberto? – No sé. No lo conozco.
 • ¿Quién es María? – No sé. No la conozco.
 • ¿Quiénes son Alberto y María? – No sé. No los conozco.
 • ¿Dónde están mis libros? – No los encuentro.
 • ¿Dónde están mis gafas? – No las encuentro.

Przykłady dopełnienia bliższego:

 • ¿Me das un beso?
 • Claudio nos ha enviado una carta.
 • Os doy mi número de teléfono.
 • Les enviaré un email mañana.

== Umiejscowienie dopełnienia bliższego i dalszego====

 1. Na końcu bezokolicznika (albo przed czasownikiem ‘poder’,

querer’ po którym stawia się bezokolicznik)

 • No puedo hacerlo. – No lo puedo hacer.
 • El jefe quiere verte. – El jefe te quiere ver.
 1. Na końcu rzeczownika odsłownego (albo przed czasownikiem ‘estar

za którym umiejscawiamy rzeczownik odsłowny:

* Estoy pensándolo. Lo estoy pensando.

 1. Przed odmienionym rzeczownikiem ale przed negacją

* Las veré mañana. – No las veré mañana. * Te quiero. – No te quiero.

 1. Przed czasownikiem posiłkowym:

* ¿Dónde están mis libros? -– Los he puesto sobre la mesa. * ¿Has escrito a Tomás? -– Sí, le he enviado un email ayer.

 1. Na końcu czasownika w trybie rozkazującym:

* ¡Házlo ahora! * ¡Contéstame!

 1. Pomiędzy zaprzeczeniem a czasownikiem w formie rozkazującej:

* ¡No lo hagas ahora! * ¡No me contestes!

Kiedy w jednym zdaniu występuje dopełnienie bliższe i dalsze, dopełnienie bliższe zawsze występuje jako pierwsze. W tym przypadku ‘le’ i ‘les’ zmieniają się na ‘se’.

Przykłady:

 • ¿Te gusta este libro? Te lo regalo.
 • ¿Le gusta a Vd. este libro? Se lo regalo.
 • Este jersey es muy bonito. Me lo ha regalado mi mujer.
 • ¿Has dado el libro a Jaime? – Sí, se lo he dado.
 • Nos lo dirán mañana.

ZAIMKI ZWROTNE

Niektóre czasowniki są używane z zaimkami zwrotnymi. Do bezokoliczników dodajemy -se:

llamarse, levantarse, sentarse, ducharse Zaimki zwrotne umiejscawiamy zawsze

tam gdzie zaimek osobowy pełniący funkcje dopełnienia (patrz wyżej).

Podmiotzaimek osobowy pełniący funkcje dopełnienia
yome
te
el, ella, Vd.se
nosotros as<<nos
vosotros as<<os
ellos, ellas, Vds.se

Przykłady:

 • Me llamo Pepe.
 • ¿Cómo te llamas?
 • ¿Cómo se llama tu amigo?
 • ¿Dónde podemos sentarnos?
 • ¿Dónde nos podemos sentar?
 • ¿Tu hermana no se ha levantado todavía?
 • ¡Siéntate!
 • ¡Siéntese Vd.!
 • ¡No te vayas!
 • María y Pepe van a casarse en mayo.
 • María yzaimek osobowy pełniący funkcje dopełnienia Pepe se van a casar en mayo.

ZAIMKI DZIERŻAWCZE

Jeśli wypowiedź jest jasna i nie chcemy dwa razy powtarzać tego samego słowa, możemy użyć zaimka dzierżawczego. Zaimki dzierżawcze muszą się zgadzać z rodzajem i liczbą.

(el) mío(la) mía(los) míos(las) mías
(el) tuyo(la) tuya(los) tuyos(las) tuyas
(el) suyo(la) suya(los) suyos(las) suyas
(el) nuestro(la) nuestra(los) nuestros(las) nuestras
(el) vuestro(la) vuestra(los) vuestros(las) vuestras

Przykłady:

 • ¿De quién es esta casa? – Es mía.
 • Mi padre tiene más dinero que el tuyo.
 • ¿Es vuestro este dinero? – Sí, es nuestro.
 • ¿Estas cosas son vuestras? – No, no son nuestras. Son suyas.

Tak jak ‘suyo’ etc. może być nie jasne, wzamian możemy użyć: de él, de ella, de Vd., de ellos, de ellas, de Vds. Przykład:

 • ¿Estas cosas son vuestras? – No, no son nuestras. Son de ellos.
 • ¿Estos zapatos son tuyos? – No, son de él.

Te formy mogą być użyte po rzeczowniku. Często nazywane są silnymi zaimkami dzierżawczymi.

Przykłady:

 • un amigo mío
 • la profesora nuestra
 • unas amigas suyas
 • cuatro alumnos suyos

ZAIMKI WSKAZUJĄCE

Zaimki wskazujące zgadzają się co do rodzaju i liczby z rzeczownikiem. Wskazują czy coś jest daleko czy blisko.

Blisko:

Męskieste, estos
Żeńskiesta, estas

Daleko:

Męskiese, esos
Żeńskiesa, esas

W dalekiej odległości:

Męskiaquel, aquellos
żeńskiaquella, aquellas

Przykłady:

 • Este tren va a Madrid.
 • Estos libros son míos.
 • Esta habitación es muy bonita.
 • Estas gafas son mías.
 • Ese hombre se llama Paco.
 • Esa puerta no abre bien.

Zaimki wskazujące mają taką samą formę, ale mogą mieć inny akcent.

Przykłady:

 • ¿Qué color prefieres? ¿Ă‰ste o ése?
 • ¿Te gustan estas flores, o prefieres aquéllas?

Występują trzy stałe zaimki wskazujące i ‘neutral’ – ani męski ani żeński: ‘esto’ jest ekwiwalentem ‘esta cosa’, ‘eso’ oznacza ‘esa cosa’, ‘aquello’ jest równoważny ‘aquella cosa’.

Przykłady:

 • ¿Qué es esto? Esto es un teléfono.
 • No me gusta eso.
 • Eso es imposible.
 • Aquello es una iglesia.

Ser y Estar

Oba znaczą ‘to be’ po angielsku, ‘ĂŞtre’ po francusku, ‘sein’ po niemiecku, ‘a fi’ po rumuńsku.

Odmiana w czasie teraźniejszym:

SERESTAR
yosoyestoy
eresestás
élesestá
ellaesestá
Vd.esestá
nosotrossomosestamos
vosotrossoisestáis
ellossonestán
ellassonestán
Vds.sonestán

Czasownik ‘ser’ określa trwałe stany: tożsamość, zawod, narodowość, cechy charakteru.

Przykłady:

 • Tożsamość: Yo soy Beatriz. Esta es mi amiga Elena.
 • Pochodzenie: ¿Sois ingleses o irlandeses? – Somos americanos.
 • Zawód: Mis hermanos son ingenieros.
 • Cechy charakteru: Mi marido es ciego.
 • Materiał: Esta mesa es de madera.
 • Forma: Es rectangular.
 • Kolor: Es negra.
 • Marka: Es un Ford.
 • Godziny: Son las cinco.

Czasownik ‘estar’ określa stany przejściowe.

Przykłady - miejsca:

 • ¿Dónde está el jefe? -– Está tomando un café en el bar.
 • Estamos aquí de vacaciones.
 • La farmacia está muy cerca.
 • ¿Dónde están mis llaves?

Stany - przykłady:

 • Estoy muy cansada.
 • María siempre está de buen humor.
 • Shh, está dormido.
 • Luis es el que está sentado a la derecha.

Pytania

Pytania moga być tak zadane, że odpowiedź brzmi tak/nie. W mowie intonuje sie pytania, aby dać do zrozumienia rozmowcy że jest to forma pytajaca. Gdy piszemy używamy znaku pytania na poczatku i koncu zdania ¿ ...?

Przykłady:

 • ¿Vienes?
 • ¿Vamos a la playa mañana?

Może występować inwersja podmiotu lub czasownika:

 • ¿Ha llegado el jefe? ¿El jefe ha llegado?

Los interrogativos se escriben con acento, y van al principio de la pregunta:

dóndegdzie
cuándokiedy
cómojak
por quédlaczego
quéco
cuálktóry
cuáles (liczba mnoga)który
quiénkto
quienes (licza mnoga)kto
cuánto (rodzaj meski.)ile
cuánta (rodzaj damski)ile
cuántos (rodzaj meski licza mnoga.)ile
cuantas (rodzaj zenski liczba mnoga)ile

CZASOWNIKI

Czasowniki odmieniaja się w trzech koniugacjach w zależnosci od końcowki:

1: Czasowniki zakończone na ‘–ar’bvv6666666666666666666666666666666666666. Przykłady: estudiar, hablar, jugar, trabajar, cantar

2: Czasowniki zakończone na ‘–er’. Przykłady: aprender, comer, leer, correr, ver

3: Czasowniki zakończone na ‘–ir’. Przykłady: vivir, decidir, escribir, salir, pedir

Aby odmienić czasownik musimy zmienić końcowkę bezokolicznika (‘-ar’, ‘-er’, ‘–ir’) zgodnie z rodzajem i liczba. Nie trzeba używac zaimkow osobowych. Poza regularnymi czasownikami istnieją również nieregularne. Końcowki sa zawsze takie same. Przy czasownikach z formą zwrotną dodajemy zaimek ‘–se’ do bezokolicznika.

Przykłady: ducharse, peinarse, moverse, vestirse

Czas teraźniejszy

Czasowniki regularne -AR

Yo+ohablo, trabajo, estudio
+ashablas, trabajas, estudias
El, Ella, usted+ahabla, trabaja, estudia
Nosotros/as+amoshablamos, trabajamos, estudiamos
Vosotros/as+áishabláis, trabajáis, estudiáis
Ellos/as, Ustedes+anhablan, trabajan, estudian

Czasowniki regularne -ER

Yo+oaprendo, como, leo
+esaprendes, comes, lees
El, Ella, usted+eaprende, come, lee
Nosotros/as+emosaprendemos, comemos, leemos
Vosotros/as+éisaprendéis, coméis, leéis
Ellos/as, Ustedes+enaprenden, comen, leen

Czasowniki regularne -IR

Yo+oaprendo, como, leo
+esaprendes, comes, lees
El, Ella, usted+eaprende, come, lee
Nosotros/as+imosaprendemos, comemos, leemos
Vosotros/as+ísaprendéis, coméis, leéis
Ellos/as, Ustedes+enaprenden, comen, leen

Akcent pada zawsze na rdzeń yo, tú, él--ella, ellos--ellas, are used and at the end where--nosotras, ellos-ellas.

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

 1. Czasowniki ze zmienną samogloską: quiero, puedo, juego....

W wielu czasownikach samogloska zmienia się lub zostaje dodana. Wyjątek stanowią ‘nosotros’ i vosotros’. Te czasowniki moga należeć do każdej z trzech koniugacji, końcowki pozostają w zgodzie z odmiana.

‘e’ z tematu czasownika zmienia sie na ‘ie’.

Przykłady:

Quererquiero – quieres -– quiere -– queremos -– queréis -– quieren
Perderpierdo -– pierdes -– pierde -– perdemos -– perdéis –- pierden
Entenderentiendo -– entiendes -– entiende -– entendemos -– entendéis -– entienden

Inne popularne czasowniki odmieniane zgodnie z tą zasadą: tener (but ‘yo tengo’), sentar, cerrar, pensar, empezar, comenzar, sentir, preferir, venir (buto ‘yo vengo’)

‘o’ z tematu czasownika zmienia sie na to ‘ue’.

Przykłady:

Poderpuedo -– puedes -– puede -– podemos -– podéis -– pueden
Dormirduermo -– duermes -– duerme -– dormimos -– dormís -– duermen
Encontrarencuentro -– encuentras -– encuentra -– encontramos -– encontráis -– encuentran

Inne popularne czasowniki odmieniane zgodnie z tą zasadą: volar -– recordar -– costar -– morir – doler

Czasownik ‘jugar’ również jest odmieniany zgodnie z tą zasadą. ‘u’ zmienia sie na ‘ue’: Jugar: juego -– juegas -– juega – jugamos -– jugáis – juegan

 1. Czasowniki ze zmienną samogloską:

Istnieje okolo 30 czasownikow konczących sie na ‘...ir’ w których samogloska ‘e’ przy temacie zamienia się na ‘i’ Przykłady:

Pedirpido – pides – pide – pedimos – pedís – piden

Inne popularne czasowniki odmieniane zgodnie z tą zasadą: decir (pierwsza osoba ‘digo’), servir, medir, vestir, repetir, reír, impedir, seguir, conseguir, sonreír

 1. Pierwasza osoba liczby pojedyńczej jest nieregularna. Ta grupa jest bardzo popularna. Reszta osob jest regularna.

Przyklady:

SABER: yo sé -– tú sabes -– él, ella, usted sabe – nosotros, nosotras sabemos -– vosotros, vosotras sabéis -– ellos, ellas, ustedes saben

HACER: yo hago -– tú haces -– él, ella, usted hace – nosotros, nosotras hacemos -– vosotros, vosotras hacéis -– ellos, ellas, ustedes hacen

Inne ważne czasowniki z tej grupy:

Caercaigo, caes ...
Dardoy, das ...
Decirdigo, dices ...
Estarestoy, estás ...
Ponerpongo, pones ...
Salirsalgo, sales ...
Tenertengo, tienes ...
Traertraigo, traes ...
Valervalgo, vales ...
Venirvengo, vienes ...

Wszystkie czasowniki zakończone na ‘-ecer’, ‘-ocer’, ‘-ucir’ również mają nieregularną pierwszą osobę liczby pojedyńczej , zakończone na ‘-zco’.

Agradeceragradezco, agradeces ...
Conducirconduzco, conduces ...
Conocerconozco, conoces ...
Introducirintroduzco, introduces ...
Parecerparezco, pareces ...
Traducirtraduzco, traduces ...

Jeśli czasownik posiada tą nieregularność , the corresponding compud rownież ja posiada:

 • Apareceraparezco
 • Atraeratraigo
 • Componercompongo
 • Desaparecerdesaparezco
 • Deshacerdeshago
 • Distraerdistraigo
 • Rehacerrehago
 • Suponersupongo
 1. Pierwsza osoba nieregularna i inne zmiany: Tener, venir, decir, oír, estar.

Kieruje sie innymi zasadami niz grupa powyżej:

Decirdigo -– dices –- dice –- decimos –- decís – dicen
Tenertengo – tienes – tiene – tenemos – tenéis – tienen
Venirvengo -– vienes –- viene –- venimos –- venís –- vienen

Jest to rownież charakterystyczne dla:

Oíroigo -– oyes -– oye -– oímos – oís -– oyen
Estarestoy -– estás -– está -– estamos -– estáis -– están
 1. Całkowicie nieregularne czasowniki: ir, ser, haber.
Iryo voy – tú vas – él, ella, usted va
nosotros, nosotras vamos –- vosotros, vosotras vais –- ellos, ellas, ustedes van
Seryo soy – tú eres – él, ella, usted es
nosotros, nosotras somos –- vosotros, vosotras sois -– ellos, ellas, ustedes son
Haberyo he – tú has – él, ella, usted ha
nosotros, nosotras hemos –- vosotros, vosotras habéis –- ellos, ellas, ustedes han

Haber’ również ma formę bezosobową ‘hay’ (tak jak w angielskim ‘there is’, ‘there are’ lub w francuskim ‘il y a’). Czasownik posiłkowy jest używany to form the compound.

Użycie czasu teraźniejszego oznajmującego

Używamy czasu teraźniejszego oznajmującego, gdy mówimy o teraźniejszości lub pewnej przyszłosci.

 • Vivimos en Toledo pero trabajamos en Madrid.
 • El próximo martes no vengo a clase. Voy a Barcelona.
 • La semana que viene marchamos de vacaciones.

CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY (ESTAR + GERUND)

Używamy go gdy mówimy o czasie teraźniejszm w obecnej chwili używajac ‘estar’ + gerund. Do rzeczownika odsłownego dodajemy ‘–ando’ (w przypadku czasowników zakończonych na ‘–ar’) lub ‘-iendo’ ( w przypadku czasowników zakończonych na‘–er’, ‘-ir’).

Przykłady:

 • Espera un momento. Estoy hablando por teléfono.
 • ¿Qué haces? –- Nada, estoy escuchando música.

CZAS PRZESZŁY DOKONANY

Jest tworzony za pomoca czasownika pomocniczego w czasie teraźniejszym ‘haber’ i głównego czasownika. Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym ‘haber’:

yo he – tú has – él, ella, usted ha
nosotros, nosotras hemos -– vosotros, vosotras habéis -– ellos, ellas, ustedes han

Dodaje się ‘–ado’ (odnośnie czasowników zakończonych na ‘–ar’) lub ‘–ido’ (odnośnie czasowników zakończonych na ‘–er’, ‘-ir’)

Przykłady:

 • cantar -– cantado
 • comer –- comido
 • estar –- estado
 • tener –- tenido
 • salir - salido

Nie które czasowniki nieregularne:

 • ser –- sido
 • abrir –- abierto
 • decir –- dicho
 • hacer -– hecho
 • escribir -– escrito
 • poner –- puesto
 • ver -– visto
 • romper –- roto
 • volver – vuelto

Czas przeszły prosty jest używany do określania stanów w przeszłosci zakończonych i odwolujących sie do teraźniejszości.

Przykłady:

 • Hola, Pepe. ¿Dónde has estado?
 • ¿Habéis terminado?
 • ¿Qué han hecho Pepe y María hoy?
 • ¿Has estado alguna vez en España?
 • Nunca he visitado Madrid.
 • ¿Has pagado la cuenta?

UWAGA: W niektórych częściach Hiszpanii na przykład w Madrycie, używa się tego czasu do określania każdego zdarzenia mającego miejsce w przeszlości:

 • ¿Cuándo han llegado? – Han llegado ayer.
 • ¿Has terminado tus estudios? – Sí, los he terminado el año pasado.

W innych częściach Hiszpanii czy w Ameryce Lacinskiej ten czas jest używany bardzo żadko, w zamian za to używa sie czasu przeszłego nieokreślonego.

CZAS PRZESZŁY NIEOKREŚLONY

Regularne koncówki:

Verbos en –arVerbos en –erVerbos en -ir
hablarcomervivir
Yohablécomíviví
hablastecomisteviviste
Él, ella, ustedhablócomióvivió
Nosotros / ashablamoscomimosvivimos
Vosotros / ashablasteiscomisteisvivisteis
Ellos/as ustedeshablaroncomieronvivieron

Nie które końcowki zakończone na ‘-ir’, jak pedir or sentir, zmieniaja sie ‘–e-’ na ‘–i-’ w trzeciej osobie liczby pojedyńczej i mnogiej. Czasowniki zakończone na ‘-ir’, jak as dormir, zmieniają ‘–o-’ na ‘–u-’ w trzeciej liczbie osoby pojedyńczej i mnogiej.

pedirsentirdormir
pedísentídormí
pedistesentistedormiste
pidiósintiódurmió
pedimossentimosdormimos
pedisteissentisteisdormisteis
pidieronsintierondurmieron

Czasowniki ‘ser’ i ‘ir’ sa nieregularne w czasie przeszłym i mają tą samą odmiane : fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron

Otros verbos tienen raíz irregular en Pretérito Indefinido:

Estarestuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
Tenertuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
Poderpude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
Ponerpuse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
Sabersupe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
Quererquise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
Hacerhice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
Venirvine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
Decirdije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron

Używamy tego czasu mówiąc o określonym czasie w przeszłości.

 • ¿Qué hiciste el domingo? – Fui al parque.
 • ¿Has hablado con el jefe? – Sí, hablé con él ayer.
 • ¿Cuándo descubrió Colón América? – Hizo su primer viaje en 1492.

CZAS PRZESZŁY NIEDOKONANY

Verbos en -arVerbos en -erVerbos en -ir
yoestudiabacomíavivía
estudiabascomíasvivías
el, ella, ustedestudiabacomíavivía
nosotros / asestudiábamoscomíamosvivíamos
vosotros / asestudiabaiscomíaisvivíais
ellos, ellas, ustedesestudiabancomíanvivían

Trzy nieregularne czasowniki:

serverir
Yoeraveíaiba
erasveíaiba
El, ella, ustederaveíaiba
Nosotros / aséramosveíamosíbamos
Vosotros / aseraisveíaisibais
Ellos, ellas, ustedeseranveíaniban

Czas przeszły niedokonany jest używany do określenia faktów w przeszłosci w czasie których nastąpiła jakaś inna czynność, lub do opisywania zwyczajów.

Przykłady:

 • ¿Qué hiciste el sábado? - Nada. Llovía, mi novio trabajaba, ponían una

película muy buena en la tele, así que me quedé toda la tarde en casa.<<

 • Cuando yo era joven me gustaba mucho jugar al fútbol.

CZAS PRZYSZŁY

Koncówki dodajemy do bezokolicznika używajac trzech podstawowych koniugacji.

OsobaTerminaciónestarserir
Yo-éestaréseréiré
-ásestarásserásirás
Él, ella, usted-áestaráseráirá
Nosotros / as-emosestaremosseremosiremos
Vosotros / as-éisestaréisseréisiréis
Ellos/as ustedesestaránseránirán

Some verbs have a root for the future irregular, but keep the same endings.

quererquerré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán
decirdiré, dirás etc.
hacerharé, harás etc.
haberhabré, habrás etc.
sabersabré, sabrás etc.
poderpodré, podrás etc.
ponerpondré, pondrás etc.
salirsaldré, saldrás etc.
tenertendré, tendrás etc.
venirvendré, vendrás etc.

Mówienie o przyszłości

Mówiąc o przyszłosci możemy użyć zarówno czasu przyszłego jak i innych form.

Czas przeszły“En enero iré a Roma”
Czas teraźniejszy oznajmujący‘ir’ + a + bezokolicznik“En enero voy a ir a Roma”
Czas teraźniejszy prosty“En enero voy a Roma”
 1. Używamy czasu przyszłego gdy odnosimy się do przyszłosci bez konieczności dokładnego określania czasu:
 • Mañana lloverá y bajarán las temperaturas.
 • Lo haré si puedo.
 • ¿Cuántos años tendrá? – No tengo ni idea.
 1. Jesli mówimy o planie, projekcie lub czyms nieuniknionym stosujemy konstrukcje ir +

bezokolicznik:

 • El próximo domingo voy a ir a Madrid.
 • Va a llover por la tarde.
 1. Używamy czasu gdy mówimy o decyzjach, ktore zostaly podjete lub zostają podejmowane teraz:
 • Esta semana lo llamo.
 • ¿Vienes a clase mañana?

TRYB WARUNKOWY

Tworzy sie go poprzez dodanie do bezokolicznika odpowienich końcowek. Końcówki sa takie same dla wszystkich czasowników.

OsobaKoncowkaestarserir
Yo-íaestaríaseríairía
-íasestaríasseríasirías
Él, ella, usted-íaestaríaseríairía
Nosotros / as-íamosestaríamosseríamosiríamos
Vosotros / as-íaisestaríaisseríaisiríais
Ellos as ustedes<<-íanestaríanseríanirían

Formy nieregularne sa takie same jak w czasie przyszłym: podría etc, tendría etc, querría etc.

Trybu warunkowego używamy do określenia planów lub pomysłów które chcielibysmy zrealizować:

 • Podríamos ir a la montaña este fin de semana.
 • ¿Te gustaría venir conmigo?

Trybu warunkowego możemy używac pytając o coś grzecznie:

 • ¿Podrías venir un momento a mi despacho, por favor?
 • ¿Podría usted ayudarme?
 • ¿Te importaría hacerme un favor?
 • ¿Les importaría (a ustedes) cerrar la puerta, por favor?

Trybu warunkowego możemy używać z 'if':

 • Estudiaría más si tuviera más tiempo.
 • Compraríamos un ordenador nuevo si pudiéramos.
 • ¿Qué harías si te tocase la lotería?

WYRAŻANIE OBOWIĄZKU I POTRZEBY

>>TENER QUE<< + bezokolicznik

Używamy tener que + bezokolicznik, aby wyrazić obowiązek lub dać instrukcje:

 • Primero tienes que encender el ordenador y luego tienes que abrir el programa.
 • Mañana tengo que pagar la factura del teléfono.
>>HAY QUE<< + bezokolicznik
Używamy ‘hay que’ aby wyrazić obowiązek zrobienia czegoś bez wskazywania na konkretną osobe,

która ma wykonać polecenie. Jest rownoważne z ‘es necesario’:

 • Primero hay que encender el ordenador y luego hay que abrir el programa.
 • Lo primero que hay que hacer es enviarles un email.

STRONA BIERNA

Strona bierna jest raczej używana w jezyku pisanym i w mediach. Na przykład:

 • El ministro y su mujer fueron detenidos por la policía. Su mujer fue puesta en libertad.

Często zamiast strony biernej używamy passive, gdy odzwierciedla zainteresowania, czymś co zrobił ktoś inny. Strona bierna powstaje ‘se’ + trzecia osoba liczby pojedyńczej i mnogiej. Przykłady:

 • Este coche fue fabricado en Eslovaquia. -– Este coche se fabricó en Eslovaquia.
 • La factura será pagada mañana. -– La factura se pagará mañana.
 • La casa no ha sido vendida todavía. –- La casa no se ha vendido todavía.
 • Estos ordenadores son fabricados en China. – Estos ordenadores se fabrican en China.

TRYB ŁĄCZĄCY TERAŹNIEJSZY

Przy tworzeniu trybu łączącego teraźniejszego pozostawiamy samogłoskę z każdej grupy.

Początkowe ‘-ar’: tryb łączący teraźniejszy -e
Początkowe ‘-er/ -ir’: tryb łączący teraźniejszy -a

HABLARCOMERVIVIR
hablecomaviva
hablescomasvivas
hablecomaviva
hablemoscomamosvivamos
habléiscomáisviváis
hablencomanvivan

Nieregularne czasowniki ‘e’ > ‘ie’ i ‘o’ > ‘ue’ w trybie oznajmującym mają takie same nieregularności w łączącym teraźniejszym.

CZASOWNIKTRYB OZNAJMUJĄCYTRYB ŁĄCZĄCY
quererquieroquiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quieran
poderpuedopueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan

Czasowniki z nieregularną pierwszą osobą w trypie oznajmującym są tworzone z tą samą nieregularnością jak w trybie łączącym teraźniejszym. Przykłady:

1 osoba trybu oznajmującego: hago, tengo, salgo, conozco, pido Tryb łączący:

hagatengasalgaconozcapida
hagastengassalgasconozcaspidas
hagatengasalgaconozcapida
hagamostengamossalgamosconozcamospidamos
hagáistengáissalgáisconozcáispidáis
hagantengansalganconozcanpidan

Czasowniki ‘...e..-ir’ (‘sentir’) również zmieniają ‘e’ na a ‘i’ w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej. Czasowniki ‘...o...-ir’ (‘dormir’) zmieniają ‘–o-’ for a ‘–u-’.

 • sentir – sintamos – sintáis
 • dormir – durmamos – durmáis

Nie które czasowniki są nieregularne i ich odmiana nie podlega żadnej regule:

sabersepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan
irvaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan
haberhaya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan
vervea, veas, vea, veamos, veáis, vean
sersea, seas, sea, seamos, seáis, sean
estaresté, estés, esté, estemos, estéis, estén

TRYB ROZKAZUJACY

TRYB ROZKAZUJĄCY TWIERDZĄCY

Tryb rozkazujący twierdzący ma specjalną forme tylko dla drugiej osoby liczby pojedyńczej() i drugiej osoby liczby mnogiej (vosotros/as)

Ty: Tryb rozkazujący jest taki sam jak trzecia osoba liczby pojedyńczej w trybie oznajmującym.

 • Pasa, por favor.
 • Mira esto.

Występuje 8 wyjątków:

ponerpon
ser
decirdi
irve
hacerhaz
salirsal
tenerten
venirven

Vosotros / vosotras: Aby uzyskać formę rządania należy zmienić ‘-r’ w bezokoliczniku na ‘–d’. Przykłady: mirar –- mirad; salir –- salid. Bez wyjątków.

 • Pasad, por favor.
 • Venid aquí. Mirad esto.

Odnośnie usted, ustedes i nosotros/ as, używa się trybu łączącego teraźniejszego.

 • Pase, por favor.
 • Vengan ustedes aquí.
 • Mire usted esto. Hablemos con él.

We wszystkich formach trybu rozkazującego twierdzącego, zaimek jest za czasownikiem.

 • Tráiganla mañana, por favor.
 • Déjalo ahí encima.

When more that a pronoun, we firstindirect objects and then the cuts:

 • Tráemelo, por favor.
 • Cómprenselo. Es muy bueno.
Tryb rozkazujący - zaprzeczenie

Dla wszystkich form używamy trybu łączącego teraźniejszego.

 • No lleguéis tarde.
 • No fume, ni beba alcohol.
Zaimki znajdują się przed czasownikiem. Pamiętaj że jeśli nie ma ani dopełnienia bliższego ani dalszego,

le’ lub ‘les’ staje się ‘se’.

 • No lo hagas así.
 • No se lo digan todavía.

NIEDOKONANY TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY

Aby odmienić niedokonany tryb przypuszczający, usuwamy końcówkę -ron dla trzeciej osoby liczby mnogiej bez względu na to czy jest to forma regularna czy nieregularna. W ten sposób uzyskujemy rdzeń i dodajemy odpowiednią końcówkę. Są dwie możliwości odmiany, jednak z -ra, a druga z -se:

Czasownik HABLAR – Przeszły nieokreślony (3 osoba liczby mnogiej): ‘hablaron’. Odcinamy końcówkę

-ra, -ras, -ra, -ramos, -rais, -ran
o
-se, -ses, -se, -semos, -seis, -sen

UWAGA: nosotros form of both conjugations, an accent is added to the last syllable of the stem.

Przykłady czasowników nieregularnych:

Czasownik ‘–arCzasownik ‘–erCzasownik ‘-ir
1 O. L.POJ.hablara / hablasecomiera / comieseviviera / viviese
2 O. L.POJ.hablaras / hablasescomieras / comiesesvivieras / vivieses
3 O. L.POJhablara / hablasecomiera / comieseviviera / viviese
1 O. L. MN.habláramos / hablásemoscomiéramos / comiésemosviviéramos / viviésemos
2 O. L. MN.hablarais / hablaseiscomierais / comieseisvivierais / vivieseis
3 O. L. MN.hablaran / hablasencomieran / comiesenvivieran / viviesen

Przyklady czasownikow nieregularnych:

1 O. L.POJ.hiciera/ hiciesetuviera / tuviesefuera / fuese
2 O. L.POJ.hicieras/ hiciesestuvieras / tuviesesfueras / fueses
3 O. L.POJ.hiciera/ hiciesetuviera / tuviesefuera / fuese
1 O. L.MN.hiciéramos / hiciésemostuviéramos / tuviésemosfuéramos / fuésemos
2 O. L.MN.hicierais / hicieseistuvierais / tuvieseisfuerais / fueseis
3 O. L.MN.hicieran / hiciesentuvieran / tuviesenfueran / fuesen

Niedokonany tryb przypuszczający jest używany jak tryb łącznikowy teraźniejszy, ale w przeszłości. Ma trzy podstawowe użycia:

 1. Wyrażanie podmiotowości w przeszłości po tych samych czasownikach, bezosobowych wyrażeniach i odmianach w

trybie łącznikowym teraźniejszym. Czasownik głównej części zdania powinien być w czasie przeszłym prostym, niedokonanym lub w trybie przypuszczającym:

 • Quería que lo hicieras.
 • Fue una lástima que no pudiera venir.
 • Yo no lo haría aunque me pagases mucho dinero.
 1. Formy grzecznosciowe:
 • Quisiera dos libros, por favor.
 • Quisiéramos cenar, por favor.
 1. Tryb warunkowy z ‘si’ i ‘como si’:
 • Si tuviera dinero, iría contigo.
 • Nos miraron como si fuésemos locos.
Wersja 2.0 (2011-12-07 01:19 CET)