Gramatická příručka španělštiny

Zpět

PODSTATNÉ JMÉNO

Podstatná jména mohou být ženského nebo mužského rodu.

Příklad:

 • Mužský: niño, hombre, teléfono, profesor
 • Ženský: niña, mujer, casa, profesora

Množné číslo

Pokud je podstatné jméno zakončeno samohláskou, připojuje ‘s’. Pokud je podstatné jméno zakončeno souhláskou, připojuje ‘es’.

Příklad:

 • Mužský: niños, hombres, teléfonos, profesores
 • Ženský: niñas, mujeres, casas, profesoras

Členy

Určité členy rodu mužského jsou:

jednotné čísloel
množné číslolos

Příklad:

jednotné číslomnožné číslo
el niñolos niños
el hombrelos hombres
el teléfonolos teléfonos
el profesorlos profesores

Určité členy rodu ženského jsou:

jednotné číslola
množné číslolas

Příklad:

jednotné číslomnožné číslo
la niñalas niñas
la mujerlas mujeres
la casalas casas
la profesoralas profesoras

Neurčité členy rodu mužského jsou:

jednotné čísloun
množné číslounos

Příklad:

un niñounos niños
un hombreunos hombres
un teléfonounos teléfonos
un profesorunos profesores

Neurčité členy rodu ženského jsou:

jednotné číslouna
množné číslounas

Příklad:

jednotné číslomnožné číslo
una niñaunas niñas
una mujerunas mujeres
una casaunas casas
una profesoraunas profesoras

Druh podstatných jmen

Podstatná jména zakončená na ‘–o’ jsou převážně rodu mužského: el niño; el teléfono; el periódico; el banco; el cambio; el dinero; el edificio un diccionario; un abrigo; un libro; un piso; un baño; un litro; un ejemplo

Výjimky: la mano; la foto; la moto; la radio

Podstatná jména zakončená na ‘–a’ jsou převážně rodu ženského: la niña; la casa; la ventana; la puerta; la mesa; la luna; la boca una revista; una palabra; una sonrisa; una taza; una camisa; una carretera

Výjimky: el día; el mapa; el idioma; el programa; podstatná jména zakončená na ‘-ema’ (příklad: el problema; el tema; el sistema)

Podstatná jména zakončená na ‘–dad’, ‘-tad’ a ‘-ión’ jsou vždy rodu ženského: una ciudad; la libertad; la igualdad; la televisión; una conversación; una nación

Jen několik podstatných jmen ženského rodu s přízvučným ‘a’ nebo ‘ha’ na začátku slova se pojí (v jednotném čísle) se členem ‘el’ nebo ‘un’: el agua, el ala, el alma, un área, el hambre

Existují podstatná jména, která mohou být rodu ženského i mužského:

Zakončená na ‘–ista’: un/una turista, el/la economista, el/la artista, un/una tenista

Zakončená na ’–ante’: el/la cantante, un/una representante, el/la estudiante

Pro podstatná jména, která jsou zakončená na ‘–e’ nebo na souhlásku, nejsou žádná pravidla. el coche, la calle; el golpe, la gripe; el arroz, la voz; el fin, la crin

POZNÁMKA 1: Stále více se objevuje sklon vytvářet ženské tvary z podstatných jmen, která měla v minulosti pouze tvar mužský (například: el abogado –- la abogada, el médico -– la médica). Dalším trendem je nepoužívat rod mužský, pokud není známo pohlaví osoby. K tomu se používají různé tvary. Například: el/la pasajer/a nebo zopakování obou tvarů (el pasajero o la pasajera).

Tradičně se používá množné číslo mužského rodu, pokud mluvíme o dvojici nebo skupině osob, ve které jsou ženy i muži.

Příklad:

 • el padre y la madre – los padres
 • el rey y la reina – los reyes
 • la abuela y el abuelo --los abuelos
 • la tía y el tío – los tíos
 • dos niños y ocho niñas – diez niños

Další moderní tendencí je nepoužívat společné množné číslo, ale použít spojení: los pasajeros y las pasajeras; los/las pasajeros/as; l@s pasajer@s

POZNÁMKA 2:

 • A + EL se zkracuje na AL: Voy a el cine. = Voy al cine.
 • DE + EL se zkracuje na DEL: Voy de el hotel a el cine. = Voy del hotel al cine.

PŘÍDAVNÉ JMÉNO

Přídavné jméno se shoduje s podstatným jménem v rodě a v čísle. Nejčastěji stojí za podstatným jménem. Přídavná jména zakončená na souhlásku, na ‘–ista’ nebo na ‘e’, nemají tvar ženský a mužský. Mění se pouze v čísle.

Tvar jednotného čísla mužského rodu:

 • un coche bonito
 • un niño simpático
 • el hombre rico
 • el ministro nuevo
 • un libro interesante
 • el autobús azul
 • un político nacionalista

Tvar jednotného čísla ženského rodu:

 • una casa bonita
 • una niña simpática
 • la mujer rica
 • la ministra nueva
 • una clase interesante
 • la casa azul
 • una ministra pacifista

Přídavná jména ‘bueno’, ‘malo’ a ‘grande’ mohou stát před podstatným jménem. V tomto případě se mužský tvar jednotného čísla ‘bueno’ a ‘malo’ mění na ‘buen’ a ‘mal’ a ‘grande’ se mění na ‘gran’ v ženském i v mužském rodě.

Příklad:

 • un día bueno – un buen día
 • tiempo malo – mal tiempo
 • un problema grande – un gran problema
 • una parte grande – una gran parte

Množné číslo se tvoří podle stejných pravidel, která platí pro podstatná jména:

 • připojením ‘s’, pokud přídavné jméno končí na samohlásky ‘o’,‘a’, ‘e’
 • připojením ‘es’, pokud přídavné jméno končí na souhlásku.

Tvar množného čísla mužského rodu:

 • unos coches bonitos
 • unos niños simpáticos
 • los hombres ricos
 • los ministros nuevos
 • unos libros interesantes
 • los autobuses azules

Tvar množného čísla ženského rodu:

 • unas casas bonitas
 • unas niñas simpáticas
 • las mujeres ricas
 • las ministras nuevas
 • unas clases interesantes
 • las casas azules

Přídavná jména označující národnost, která jsou zakončena souhláskou, přidávají ‘a’, čímž utvoří ženský rod:

jednotné číslomnožné číslo
español-españolaespañoles-españolas
inglés-inglesaingleses-inglesas
francés-francesafranceses-francesas

Některá jsou v rodě neměnná: iraní, iraquí, belga, estadounidense, canadiense

Ostatní se řídí pravidly pro rod:

jednotné číslomnožné číslo
italiano-italianaitalianos-italianas
checo-checachecos-checas
noruego-norueganoruegos-noruegas
eslovaco-eslovacaeslovacos-eslovacas

PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ

Ve španělštině se přídavná jména přivlastňovací shodují s podstatným jménem, ke kterému se vztahují. Všechna přídavná jména přivlastňovací se shodují v čísle. V první a v druhé osobě množného čísla se shodují i v rodě.

ZájmenaPřivlastňovací j.č.Přivlastňovací mn.č.
Yomimis
tutus
Él, ella, ustedsusus
Nosotros / Nosotrasnuestro, nuestranuestros, nuestras
Vosotros / Vosotrasvuestro, vuestravuestros, vuestras
Ellos, ellasustedes, susus

Příklad:

 • mi hermano, mi hermana, mis hermanos, mis hermanas
 • tu amigo checo, tu amiga checa, tus amigos checos, tus amigas checas
 • nuestro piso, nuestra casa, nuestros profesores, nuestras profesoras
 • vuestro hotel, vuestra ciudad, vuestros pasaportes, vuestras maletas
 • su pueblo, su ciudad, sus libros, sus casas

POZNÁMKA: ‘su’ / ‘sus’ se mohou vztahovat k: él, ella, usted, ellos, ellas nebo ustedes

(Další informace o zájmenech naleznete v sekci věnované zájmenům.)

PŘÍSLOVCE

Mnoho příslovcí se tvoří přímo z přídavného jména a to přidáním ‘–mente’ k ženskému tvaru přídavného jména:

rápida –- rápidamente, precisa –- precisamente, segura –- seguramente

Pokud přídavné jméno nemá ženský tvar, přidává se `–mente’ k jednotnému tvaru neměnnému:

 • fácil –- fácilmente
 • total -– totalmente
 • simple -– simplemente
 • real -– realmente

KOMPARATIV A SUPERLATIV

KOMPARATIV

 1. K porovnání odlišných věcí se používají más / menos que
 • Madrid es más grande que Salamanca. – Salamanca es menos grande que Madrid.
 • La ciudad es más ruidosa que el campo. – El campo es menos ruidoso que la ciudad.
 • Nosotros trabajamos más que vosotros. – Vosotros trabajáis menos que nosotros.
 • Mi hermano tiene más dinero que yo. – Yo tengo menos dinero que mi hermano.
 1. K vyjádření rovnosti dvou věcí používáme:

Přídavná jména a příslovce: ‘igual de ... que’ nebo ‘tan ... como

 • Paco es igual de alto que Juan.
 • Paco es tan alto como Juan.

Slovesa: ‘igual ... que’ a ‘tanto ... como

 • Mi hija se llama igual que mi madre.
 • Mi hijo come tanto como su padre.

SUPERLATIV

más’ a ‘menos’ se používají i pro odlišení věcí nebo osob od nějaké skupiny:

 • Pepe es el alumno más inteligente de la clase.
 • El Monte Everest es la montaña más alta del mundo.

Pro vyjádření nejvyššího stupeň kvality, bez porovnání s ostatními, se používá ‘muy + přídavné jméno’ nebo ‘-ísimo / -ísima / -ísimos / -ísimas

 • muy guapo – guapísimo
 • muy grande – grandísimo
 • muy alta – altísima
 • muy delgados – delgadísimos
 • muy caras – carísimas

Bueno, malo, grande, pequeño, bien a mal jsou nepravidelná:

 • más bueno / más bien = mejor
 • más malo / más mal = peor
 • más grande = mayor
 • más pequeño = menor

ČÍSLOVKY

0cero11once30treinta81ochenta y uno
1uno12doce31treinta y uno90noventa
2dos13trece40cuarenta91noventa y uno
3tres14catorce41cuarenta y uno100cien
4cuatro15quince50cincuenta101ciento uno
5cinco16dieciséis51cincuenta y uno1.000mil
6seis17diecisiete60sesenta1.001mil uno
7siete18dieciocho61sesenta y uno2.000dos mil
8ocho19diecinueve70setenta1.000.000un millón
9nueve20veinte71setenta y uno
10diez21veintiuno80ochenta

Slovo cien se používá pouze pro vyjádření číslovky 100 (například ‘Cien euros’). Pro ostatní se používá ciento: ciento uno, ciento dos, atd.

y’ se používá v desítkách a to od číslovky třicet: treinta y uno, cuarenta y uno, cincuenta y uno, sesenta y uno, setenta y uno, ochenta y uno, noventa y uno.

Číslovky nemají žádný rod s výjimkou stovek:

 • 200 doscientos hombres -– doscientas mujeres
 • 300 trescientos – trescientas
 • 400 cuatrocientos – cuatrocientas
 • 500 quinientos – quinientas
 • 600 seiscientos – seiscientas
 • 700 setecientos – setecientas
 • 800 ochocientos – ochocientas
 • 900 novecientos – novecientas

Až do čísla 10 jsou řadové číslovky následující:

primeroprimeraprimerosprimeras
segundosegundasegundossegundas
terceroterceratercerosterceras
cuartocuartacuartoscuartas
quintoquintaquintosquintas
sextosextasextossextas
séptimoséptimaséptimosséptimas
octavooctavaoctavosoctavas
novenonovenanovenosnovenas
10ºdécimodécimadécimosdécimas

Od čísla 11 se řadové číslovky používají zřídka. Používají se číslovky základní.

 • “Carlos V” se lee Carlos Quinto.
 • “Alfonso XIII” se lee Alfonso Trece.

DATU

Datum se vyjadřuje pomocí číslovek základních.

“¿Qué día es hoy?”
“Tres de abril.”

Pokud hovoříme o konkrétním datu, přidáváme člen ‘el’. Před název měsíce a rok přidáme předložku ‘de’.

“Yo nací el 3 de marzo de 1968.”

Člen ‘el’ se používá i pro dny v týdnu: “El viernes voy al oculista.”

HODINY

Kolik je hodin se ptáme vždy v jednotném čísle: ‘¿Qué hora es?’ a odpovídáme v množném: ‘Son las dos.’ Výjimku tvoří jedna hodina: ‘Es la una.

Ke zjištění, kdy se nějaká věc odehraje, používáme: “¿A qué hora......?” A odpovídáme: “A la / las.....”

K vyjádření hodin používáme:

 • 1.00 – Es la una / Es la una en punto
 • 1.05 – Es la una y cinco
 • 2.10 – Son las dos y diez
 • 3.15 – Son las tres y cuarto
 • 4.20 – Son las cuatro y veinte
 • 5.25 – Son las cinco y veinticinco
 • 6.30 – Son las seis y media
 • 7.35 – Son las ocho menos veinticinco
 • 8.40 – Son las nueve menos veinte
 • 9.45 – Son las diez menos cuarto
 • 10.50 – Son las once menos diez
 • 11.55 – Son las doce menos cinco
 • 12.00 – Son las doce / Son las doce en punto

Pro vyjádření okamžiku v průběhu dne používáme předložku ‘de’:

 • Las tres de la mañana (3:00)
 • Las cinco de la tarde (17:00)
 • Las diez y media de la noche (22:30)

Pokud není určena hodina, používáme předložku ‘por’ před částí dne:

 • Por la mañana
 • Por la tarde
 • Por la noche

ZÁJMENA

ZÁJMENA OSOBNÍ

jednotné číslomnožné číslo
yonosotros / nosotras
vosotros / vosotras
él, ella, ustedellos, ellas, ustedes

Obracíme-li se k osobám důvěrným a neformálním způsobem, používáme ‘’ v jednotném čísle a ‘vosotros’ (mužský rod) nebo ‘vosotras’ (ženský rod) v množném čísle.

Zdvořilostní nebo formální tvary jsou ‘usted’ v jednotném čísle a ‘ustedes’ v množném čísle. Obvykle se píšou jako Vd. a Vds. a používají se se slovesem ve třetí osobě. Zájmena osobní se většinou nepoužívají, protože tvar slovesa již vyjadřuje danou osobu.

¿Dónde vives?’ – ‘Vivo en Avilés y trabajo en Gijón.

Podstatné jméno je možné použít, pokud chceme dát důraz na osobu a zabránit dvojsmyslnosti:

 • ¿Cómo os llamáis? – Yo me llamo Raquel y ella se llama Elena.
 • ¿Qué estudiáis? – Yo estudio Medicina y él estudia farmacia.

ZÁJMENA OSOBNÍ PO PŘEDLOŽCE

První a druhá osoba jednotného čísla se mění. Ostatní osoby zůstávají neměnné. Po předložkách (a, para, de, por etc.) se používají tvary ‘’ a ‘’.

Zájmeno osobníyo,
Zájmeno po předložce,

Příklad:

 • Esta carta es para tí.
 • El jefe habla muy bien de tí.

Ale:

 • Esta carta es para él / ella / Vd.
 • El jefe habla muy bien de nosotros nosotras / vosotros / vosotras /ellos / ellas / Vds.<<

V případě předložky ‘con’ se používají speciální tvary: conmigo y contigo.

Příklad:

 • ¿Quieres ir conmigo? - Sí, quiero ir contigo.

ZÁJMENA OSOBNÍ NESAMOSTATNÁ: PŘEDMĚT PŘÍMÝ A NEPŘÍMÝ

Tvary zájmen v první a druhé osobě jsou shodná pro předmět přímý i nepřímý. Mění se pouze třetí osoba.

PodmětPředmět nepřímý (3. pád)Předmět přímý (4. pád)
yomeme
tete
éllelo
ellalela
ustedlelo
nosotros / asnosnos
vosotros / asosos
ellosleslos
ellasleslas
ustedesleslos

Příklad předmětu přímého:

 • ¿Quién es Alberto? – No sé. No lo conozco.
 • ¿Quién es María? – No sé. No la conozco.
 • ¿Quiénes son Alberto y María? – No sé. No los conozco.
 • ¿Dónde están mis libros? – No los encuentro.
 • ¿Dónde están mis gafas? – No las encuentro.

Příklad předmětu nepřímého:

 • ¿Me das un beso?
 • Claudio nos ha enviado una carta.
 • Os doy mi número de teléfono.
 • Les enviaré un email mañana.

Postavení zájmen nesamostatných

 1. Po infinitivu (nebo před slovesy typu ‘poder’, ‘querer’, za kterými následuje infinitiv):

  • No puedo hacerlo. – No lo puedo hacer.
  • El jefe quiere verte. – El jefe te quiere ver.
 2. Po gerundiu (nebo před slovesy jako ‘estar’, za kterými následuje gerundio):

* Estoy pensándolo. Lo estoy pensando.

 1. Před časovaným slovesem, ale po záporem:

* Las veré mañana. – No las veré mañana. * Te quiero. – No te quiero.

 1. Před pomocným slovesem ve složených tvarech:

* ¿Dónde están mis libros? -– Los he puesto sobre la mesa. * ¿Has escrito a Tomás? -– Sí, le he enviado un email ayer.

 1. Po slovese v rozkazovacím způsobu:

* ¡Házlo ahora! * ¡Contéstame!

 1. Mezi záporem a záporným tvarem slovesa v rozkazovacím způsobu:

* ¡No lo hagas ahora! * ¡No me contestes!

Pokud se ve větě setkají dvě nesamostatná zájmena, stojí zájmeno 3. pádu před zájmenem 4. pádu. V tomto případě se ‘le’ nebo ‘les’ mění na ‘se’.

Příklad:

 • ¿Te gusta este libro? Te lo regalo.
 • ¿Le gusta a Vd. este libro? Se lo regalo.
 • Este jersey es muy bonito. Me lo ha regalado mi mujer.
 • ¿Has dado el libro a Jaime? – Sí, se lo he dado.
 • Nos lo dirán mañana.

ZÁJMENA ZVRATNÁ

Některá slovesa se používají se zvratnými zájmeny. Tato slovesa připojují koncovku –se k infinitivu, například: llamarse, levantarse, sentarse, ducharse. Postavení zvratných zájmen je shodné s postavením zájmen předmětu přímého a nepřímého (viz nahoře). Zvratná zájmena jsou:

OsobaZájmeno zvratné
yome
te
el, ella, Vd.se
nosotros as<<nos
vosotros as<<os
ellos, ellas, Vds.se

Příklad:

 • Me llamo Pepe.
 • ¿Cómo te llamas?
 • ¿Cómo se llama tu amigo?
 • ¿Dónde podemos sentarnos?
 • ¿Dónde nos podemos sentar?
 • ¿Tu hermana no se ha levantado todavía?
 • ¡Siéntate!
 • ¡Siéntese Vd.!
 • ¡No te vayas!
 • María y Pepe van a casarse en mayo.
 • María y Pepe se van a casar en mayo.

ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ

Pokud je známo, o čem se hovoří a nechceme podstatné jméno zopakovat, můžeme použít zájmeno přivlastňovací. Přivlastňovací zájmena se shodují s podstatným jménem, které nahrazují, v rodě a čísle.

(el) mío(la) mía(los) míos(las) mías
(el) tuyo(la) tuya(los) tuyos(las) tuyas
(el) suyo(la) suya(los) suyos(las) suyas
(el) nuestro(la) nuestra(los) nuestros(las) nuestras
(el) vuestro(la) vuestra(los) vuestros(las) vuestras

Příklad:

 • ¿De quién es esta casa? – Es mía.
 • Mi padre tiene más dinero que el tuyo.
 • ¿Es vuestro este dinero? – Sí, es nuestro.
 • ¿Estas cosas son vuestras? – No, no son nuestras. Son suyas.

suyo’ atd. mohou být shodné pro oba rody, proto je můžeme použít: de él, de ella, de Vd., de ellos, de ellas, de Vds.

Příklad:

 • ¿Estas cosas son vuestras? – No, no son nuestras. Son de ellos.
 • ¿Estos zapatos son tuyos? – No, son de él.

Tyto tvary mohou být také použity po podstatném jménu. V tomto případě se nazývají ‘přivlastňovací zájmena přízvučná nebo tvrdá’.

Příklad:

 • un amigo mío
 • la profesora nuestra
 • unas amigas suyas
 • cuatro alumnos suyos

PŘÍDAVNÁ JMÉNA UKAZOVACÍ

Přídavná jména ukazovací se shodují s podstatným jménem v rodě a v čísle. Používají se k vyjádření vzdálenosti od toho, kdo hovoří.

Blízko:

Mužskýeste, estos
Ženskýesta, estas

Daleko:

Mužskýese, esos
Ženskýesa, esas

Dál:

Mužskýaquel, aquellos
Ženskýaquella, aquellas

Příklad:

 • Este tren va a Madrid.
 • Estos libros son míos.
 • Esta habitación es muy bonita.
 • Estas gafas son mías.
 • Ese hombre se llama Paco.
 • Esa puerta no abre bien.

Ukazovací zájmena mají stejný tvar, ale mohou být přízvučná.

Příklad:

 • ¿Qué color prefieres? ¿Éste o ése?
 • ¿Te gustan estas flores, o prefieres aquéllas?

Existují tři ukazovací zájmena neměnná a ‘neutrální’ – ani mužská ani ženská: ‘esto’ označuje ‘esta cosa’, ‘eso’ označuje ‘esa cosa’, ‘aquello’ označuje ‘aquella cosa’.

Příklad:

 • ¿Qué es esto? Esto es un teléfono.
 • No me gusta eso.
 • Eso es imposible.
 • Aquello es una iglesia.

Ser a Estar

Tato dvě slovesa jsou shodná se slovesem ‘to be’ v angličtině, ‘être’ ve francouštině, ‘sein’ v němčině, ‘a fi’ v rumunštině.

Časování v přítomném čase je následující:

SERESTAR
yosoyestoy
eresestás
élesestá
ellaesestá
Vd.esestá
nosotrossomosestamos
vosotrossoisestáis
ellossonestán
ellassonestán
Vds.sonestán

Sloveso ‘ser’ označuje věci stálé: totožnost, zaměstnání, nějakou trvalou vlastnost.

Příklad:

 • Totožnost: Yo soy Beatriz. Esta es mi amiga Elena.
 • Původ: ¿Sois ingleses o irlandeses? – Somos americanos.
 • Zaměstnání: Mis hermanos son ingenieros.
 • Vlastnost: Mi marido es ciego.
 • Materiál: Esta mesa es de madera.
 • Tvar: Es rectangular.
 • Barva: Es negra.
 • Značka: Es un Ford.
 • Datum, hodina: Son las cinco.

Sloveso ‘estar’ označuje dočasnou situaci nebo stav.

Situace (příklad):

 • ¿Dónde está el jefe? -– Está tomando un café en el bar.
 • Estamos aquí de vacaciones.
 • La farmacia está muy cerca.
 • ¿Dónde están mis llaves?

Stav (příklad):

 • Estoy muy cansada.
 • María siempre está de buen humor.
 • Shh, está dormido.
 • Luis es el que está sentado a la derecha.

VĚTY TÁZACÍ

V případě, že na otázky můžeme odpovědět ano / ne, tak tyto otázky mají zvláštní stavbu. V mluveném jazyce je stoupající intonace odlišuje od vět kladných. V psaném jazyce se přidává na začátek a konec věty ¿ ...?

Příklad:

 • ¿Vienes?
 • ¿Vamos a la playa mañana?

Je možné položit otázku i obrácením podmětu a slovesa, význam je stejný:

 • ¿Ha llegado el jefe? ¿El jefe ha llegado?

Tázací zájmena se píší s přízvukem a dávají se na začátek otázky:

dóndekde
cuándokdy
cómojak
por quéproč
quéco
cuáljaký
cuáles (mn.č.)jací
quiénkdo
quienes (mn.č.)kdo
cuánto (mužský)kolik
cuánta (ženský)kolik
cuántos (mn. č. mužský r.)kolik
cuantas (mn. č. ženský r.)kolik

SLOVESA

Slovesa se dělí na tři třídy podle jejich zakončení:

1: Slovesa zakončená na ‘–ar’. Příklad: estudiar, hablar, jugar, trabajar, cantar

2: Slovesa zakončená na ‘–er’. Příklad: aprender, comer, leer, correr, ver

3: Slovesa zakončená na ‘–ir’. Příklad: vivir, decidir, escribir, salir, pedir

Slovesa se časují nahrazením koncovky infinitivu (‘-ar’, ‘-er’, ‘–ir’) příslušnou koncovkou a to v závislosti na čase a rodě. Ve španělštině není vždy nutné uvádět osobní zájmena. Existují slovesa pravidelná a nepravidelná, ale až na několik výjimek, jsou koncovky vždy stejné. Zvratná slovesa připojují zájmeno ‘–se’ k infinitivu.

Příklad: ducharse, peinarse, moverse, vestirse

PŘÍTOMNÝ ČAS

PRAVIDELNÁ SLOVESA -AR

Yo+ohablo, trabajo, estudio
+ashablas, trabajas, estudias
El, Ella, usted+ahabla, trabaja, estudia
Nosotros/as+amoshablamos, trabajamos, estudiamos
Vosotros/as+áishabláis, trabajáis, estudiáis
Ellos/as, Ustedes+anhablan, trabajan, estudian

PRAVIDELNÁ SLOVESA -ER

Yo+oaprendo, como, leo
+esaprendes, comes, lees
El, Ella, usted+eaprende, come, lee
Nosotros/as+emosaprendemos, comemos, leemos
Vosotros/as+éisaprendéis, coméis, leéis
Ellos/as, Ustedes+enaprenden, comen, leen

PRAVIDELNÁ SLOVESA -IR

Yo+oaprendo, como, leo
+esaprendes, comes, lees
El, Ella, usted+eaprende, come, lee
Nosotros/as+imosaprendemos, comemos, leemos
Vosotros/as+ísaprendéis, coméis, leéis
Ellos/as, Ustedes+enaprenden, comen, leen

V případě yo, tú, él--ella, ellos--ellas je přízvuk vždy na kořeni slova, zatímco u nosotros--nosotras, ellos-ellas je přízvuk na konci slova.

SLOVESA NEPRAVIDELNÁ

 1. Slovesa se změnou samohlásky: quiero, puedo, juego....

U mnoha sloves se kmenová samohláska mění, pokud je přízvučná, a to ve všech osobách kromě ‘nosotros’ a ‘vosotros’. Takové sloveso může patřit do kterékoliv ze tří časových tříd a zachovat koncovku příslušné časové třídy.

Kmenová samohláska ‘e’ se mění na ‘ie’.

Příklad:

Quererquiero – quieres -– quiere -– queremos -– queréis -– quieren
Perderpierdo -– pierdes -– pierde -– perdemos -– perdéis –- pierden
Entenderentiendo -– entiendes -– entiende -– entendemos -– entendéis -– entienden

Některá jiná často používaná slovesa se časují podle tohoto vzoru: tener (però ‘yo tengo’), sentar, cerrar, pensar, empezar, comenzar, sentir, preferir, venir (ale ‘yo vengo’).

Kmenová samohláska ‘o’ se mění na ‘ue’.

Příklad:

Poderpuedo -– puedes -– puede -– podemos -– podéis -– pueden
Dormirduermo -– duermes -– duerme -– dormimos -– dormís -– duermen
Encontrarencuentro -– encuentras -– encuentra -– encontramos -– encontráis -– encuentran

Některá jiná často používaná slovesa se časují podle tohoto vzoru: volar -– recordar -– costar -– morir – doler

I sloveso ‘jugar’ se časuje podle tohoto vzoru. Samohláska ‘u’ se mění na ‘ue’: Jugar: juego -– juegas -– juega – jugamos -– jugáis – juegan

 1. Slovesa se změnou samohlásky:

Existuje přibližne 30 sloves zakončených na ‘...ir’, u kterých se kmenová samohláska ‘e’ mění na ‘i’, pokud je samohláska přízvučná.

Příklad:

Pedirpido – pides – pide – pedimos – pedís – piden

Některá jiná často používaná slovesa se časují podle tohoto vzoru: decir (1. osoba ‘digo’), servir, medir, vestir, repetir, reír, impedir, seguir, conseguir, sonreír

 1. Nepravidelná první osoba. Existuje skupina velmi často používaných sloves, která má nepravidelnou pouze první osobu. Ostatní osoby mají tvar pravidelný.

Příklad:

SABER: yo sé -– tú sabes -– él, ella, usted sabe – nosotros, nosotras sabemos -– vosotros, vosotras sabéis -– ellos, ellas, ustedes saben

HACER: yo hago -– tú haces -– él, ella, usted hace – nosotros, nosotras hacemos -– vosotros, vosotras hacéis -– ellos, ellas, ustedes hacen

Další důležitá slovesa, která mají nepravidelnou první osobu, jsou:

Caercaigo, caes ...
Dardoy, das ...
Decirdigo, dices ...
Estarestoy, estás ...
Ponerpongo, pones ...
Salirsalgo, sales ...
Tenertengo, tienes ...
Traertraigo, traes ...
Valervalgo, vales ...
Venirvengo, vienes ...

Všechna slovesa zakončená na ‘-ecer’, ‘-ocer’ a ‘-ucir’ tvoří také nepravidelně první osobu pomocí ‘-zco’.

Agradeceragradezco, agradeces ...
Conducirconduzco, conduces ...
Conocerconozco, conoces ...
Introducirintroduzco, introduces ...
Parecerparezco, pareces ...
Traducirtraduzco, traduces ...

Pokud má sloveso tuto nepravidelnost, tak to samé platí i pro příslušné sloveso složené:

 • Apareceraparezco
 • Atraeratraigo
 • Componercompongo
 • Desaparecerdesaparezco
 • Deshacerdeshago
 • Distraerdistraigo
 • Rehacerrehago
 • Suponersupongo
 1. Nepravidelná první osoba a jiné změny: Tener, venir, decir, oír, estar. Jak již bylo uvedeno výše, některá slovesa s nepravidenou první osobou a jinými změnami:
Decirdigo -– dices –- dice –- decimos –- decís – dicen
Tenertengo – tienes – tiene – tenemos – tenéis – tienen
Venirvengo -– vienes –- viene –- venimos –- venís –- vienen

Toto je také případ:

Oíroigo -– oyes -– oye -– oímos – oís -– oyen
Estarestoy -– estás -– está -– estamos -– estáis -– están
 1. Zcela nepravidelná slovesa: ir, ser, haber.
Iryo voy – tú vas – él, ella, usted va
nosotros, nosotras vamos –- vosotros, vosotras vais –- ellos, ellas, ustedes van
Seryo soy – tú eres – él, ella, usted es
nosotros, nosotras somos –- vosotros, vosotras sois -– ellos, ellas, ustedes son
Haberyo he – tú has – él, ella, usted ha
nosotros, nosotras hemos –- vosotros, vosotras habéis –- ellos, ellas, ustedes han

Haber’ má také neměnnou neosobní formu ‘hay’ (jako v angličtině ‘there is’, ‘there are’ nebo ve francouštině ‘il y a’). Je také pomocným slovesem, se kterým se tvoří časy složené.

POUŽITÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU

Přítomný čas se používá k popisu událostí odehrávajících se v přítomnosti, ale také k vyjádření budoucnosti, pokud se jedná o skutečnost, která víme, že nastane.

 • Vivimos en Toledo pero trabajamos en Madrid.
 • El próximo martes no vengo a clase. Voy a Barcelona.
 • La semana que viene marchamos de vacaciones.

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ (ESTAR + GERUNDIO)

Pro popis událostí, které se odehrávají ve chvíli, kdy hovoříme, můžeme použít i přítomný čas slovesa ‘estar’ + gerundio. Gerundio se tvoří přidáním koncovek ‘–ando’ (pro slovesa zakončená na ‘–ar’) nebo ‘-iendo’ (pro slovesa zakončená na ‘–er’, ‘-ir’).

Příklad:

 • Espera un momento. Estoy hablando por teléfono.
 • ¿Qué haces? –- Nada, estoy escuchando música.

MINULÝ ČAS - PRETÉRITO PERFECTO

Tvoří se pomocí přítomného času slovesa ‘haber’ a příčestí minulého slovesa významového. Přítomný čas slovesa ‘haber’:

yo he – tú has – él, ella, usted ha
nosotros, nosotras hemos -– vosotros, vosotras habéis -– ellos, ellas, ustedes han

Příčestí minulé se tvoří pomocí koncovek ‘–ado’ (pro slovesa zakončená na ‘–ar’) nebo ‘–ido’ (pro slovesa zakončená na ‘–er’, ‘-ir’)

Příklad:

 • cantar -– cantado
 • comer –- comido
 • estar –- estado
 • tener –- tenido
 • salir - salido

Některá slovesa s nepravidelným příčestím jsou:

 • ser –- sido
 • abrir –- abierto
 • decir –- dicho
 • hacer -– hecho
 • escribir -– escrito
 • poner –- puesto
 • ver -– visto
 • romper –- roto
 • volver – vuelto

Tento minulý čas používáme k popisu událostí, které právě skončily, nebo mají spojitost s přítomností.

Příklad:

 • Hola, Pepe. ¿Dónde has estado?
 • ¿Habéis terminado?
 • ¿Qué han hecho Pepe y María hoy?
 • ¿Has estado alguna vez en España?
 • Nunca he visitado Madrid.
 • ¿Has pagado la cuenta?

POZNÁMKA: V některých částech Španělska, například v Madridu, se Pretérito Perfecto používá pro všechny události, které se odehrály v minulosti:

 • ¿Cuándo han llegado? – Han llegado ayer.
 • ¿Has terminado tus estudios? – Sí, los he terminado el año pasado.

V jiných částech Španělska a v mnoha latinskoamerických zemích se Pretérito Perfecto používá velice zřídka. Místo něj se používá Pretérito Indefinido.

MINULÝ ČAS - PRETÉRITO INDEFINIDO

Pravidelné koncovky jsou:

Slovesa zakončená na –arSlovesa zakončená na –erSlovesa zakončená na -ir
hablarcomervivir
Yohablécomíviví
hablastecomisteviviste
Él, ella, ustedhablócomióvivió
Nosotros / ashablamoscomimosvivimos
Vosotros / ashablasteiscomisteisvivisteis
Ellos/as ustedeshablaroncomieronvivieron

Některá slovesa zakončená na ‘-ir’, jako například pedir nebo sentir, mění ve třetí osobě jednotného a množného čísla ‘–e-’ na ‘–i-’ . Slovesa zakončená na ‘-ir’, jako například dormir, mění ve třetí osobě jednotného a množného čísla ‘–o-’ na ‘–u-’.

pedirsentirdormir
pedísentídormí
pedistesentistedormiste
pidiósintiódurmió
pedimossentimosdormimos
pedisteissentisteisdormisteis
pidieronsintierondurmieron

Slovesa ‘ser’ a ‘ir’ tvoří Pretérito Indefinido nepravidelně a mají stejný tvar: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron

Jiná slovesa mají v tomto čase nepravidelný kořen:

Estarestuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
Tenertuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
Poderpude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
Ponerpuse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
Sabersupe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
Quererquise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
Hacerhice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
Venirvine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
Decirdije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron

Pretérito Indefinido se používá k popisu událostí, které se staly v určitém čase v minulosti.

 • ¿Qué hiciste el domingo? – Fui al parque.
 • ¿Has hablado con el jefe? – Sí, hablé con él ayer.
 • ¿Cuándo descubrió Colón América? – Hizo su primer viaje en 1492.

MINULÝ ČAS - PRETÉRITO IMPERFECTO

Slovesa zakončená na -arSlovesa zakončená na -erSlovesa zakončená na -ir
yoestudiabacomíavivía
estudiabascomíasvivías
el, ella, ustedestudiabacomíavivía
nosotros / asestudiábamoscomíamosvivíamos
vosotros / asestudiabaiscomíaisvivíais
ellos, ellas, ustedesestudiabancomíanvivían

Existují 3 nepravidelná slovesa:

serverir
Yoeraveíaiba
erasveíaiba
El, ella, ustederaveíaiba
Nosotros / aséramosveíamosíbamos
Vosotros / aseraisveíaisibais
Ellos, ellas, ustedeseranveíaniban

Pretérito imperfecto se používá k popisu událostí, v průběhu kterých se odehrál jiný děj nebo k popisu zvyků a návyků v minulosti.

Příklad:

 • ¿Qué hiciste el sábado? - Nada. Llovía, mi novio trabajaba, ponían una

película muy buena en la tele, así que me quedé toda la tarde en casa.<<

 • Cuando yo era joven me gustaba mucho jugar al fútbol.

BUDOUCÍ ČAS

Koncovky budoucího času se připojují k infinitivu slovesa a jsou stejné pro všechny časové třídy:

OsobaKoncovkaestarserir
Yo-éestaréseréiré
-ásestarásserásirás
Él, ella, usted-áestaráseráirá
Nosotros / as-emosestaremosseremosiremos
Vosotros / as-éisestaréisseréisiréis
Ellos/as ustedesestaránseránirán

Některá slovesa mají v budoucím čase nepravidelný kořen, ale zachovávají stejné koncovky.

quererquerré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán
decirdiré, dirás atd.
hacerharé, harás atd.
haberhabré, habrás atd.
sabersabré, sabrás atd.
poderpodré, podrás atd.
ponerpondré, pondrás atd.
salirsaldré, saldrás atd.
tenertendré, tendrás atdc.
venirvendré, vendrás atd.

Použití budoucího času

Pro vyjádření budoucích činů nebo událostí, můžeme použít budoucí čas, ale můžeme použít i jiné způsoby:

Budoucí čas“En enero iré a Roma”
Přítomný čas ‘ir’ + a + infinitiv“En enero voy a ir a Roma”
Přítomný čas“En enero voy a Roma”
 1. Budoucí čas používáme k objektivnímu vyjádření budoucích událostí, bez ohledu na to, kdy hovoříme. Používá se také k vyjádření domněnky:
 • Mañana lloverá y bajarán las temperaturas.
 • Lo haré si puedo.
 • ¿Cuántos años tendrá? – No tengo ni idea.
 1. Pokud se jedná o plán, návrh, nebo o něco nezbytného, používáme ir a + infinitiv:
 • El próximo domingo voy a ir a Madrid.
 • Va a llover por la tarde.
 1. Přítomný čas se používá, pokud chceme oznámit nějaké rozhodnutí, které jsme udělali nebo pokud jsme se pro něj právě rozhodli:
 • Esta semana lo llamo.
 • ¿Vienes a clase mañana?

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

Podmiňovací způsob se tvoří stejně jako čas budoucí. A to přidáním koncovek podmiňovacího způsobu ke kořeni infinitivu slovesa. Koncovky jsou stejné pro všechna slovesa.

OsobaKoncovkaestarserir
Yo-íaestaríaseríairía
-íasestaríasseríasirías
Él, ella, usted-íaestaríaseríairía
Nosotros / as-íamosestaríamosseríamosiríamos
Vosotros / as-íaisestaríaisseríaisiríais
Ellos as ustedes<<-íanestaríanseríanirían

Má stejné nepravidelnosti jako čas budoucí: podría atd., tendría atd., querría atd.

Podmiňovací způsob se používá k vyjádření možných plánů nebo myšlenek, ale i toho, co si přejeme udělat:

 • Podríamos ir a la montaña este fin de semana.
 • ¿Te gustaría venir conmigo?

Podmiňovací způsob se používá ke zdvořilému vyjádření prosby:

 • ¿Podrías venir un momento a mi despacho, por favor?
 • ¿Podría usted ayudarme?
 • ¿Te importaría hacerme un favor?
 • ¿Les importaría (a ustedes) cerrar la puerta, por favor?

Podmiňovací způsob se používá také ve spojení se ‘si’ (a se slovesem ve tvaru subjuntivo imperfecto – viz dole) k vyjádření domněnky o možných událostech:

 • Estudiaría más si tuviera más tiempo.
 • Compraríamos un ordenador nuevo si pudiéramos.
 • ¿Qué harías si te tocase la lotería?

VYJÁDŘENÍ POVINNOSTI A NUTNOSTI

>>TENER QUE<< + Infinitiv

tener que + Infinitiv se používá k vyjádření povinnosti nebo k zadání pokynů:

 • Primero tienes que encender el ordenador y luego tienes que abrir el programa.
 • Mañana tengo que pagar la factura del teléfono.
>>HAY QUE<< + Infinitiv

Neosobní tvar ‘hay que’ se používá k vyjádření povinnosti nebo nutnosti něco udělat bez označení toho, kdo to má udělat. Stejný význam jako ‘es necesario’:

 • Primero hay que encender el ordenador y luego hay que abrir el programa.
 • Lo primero que hay que hacer es enviarles un email.

TRPNÝ ROD

Trpný rod se používá především v psané formě a médiích. Například:

 • El ministro y su mujer fueron detenidos por la policía. Su mujer fue puesta en libertad.

Často se může normální trpný rod nahradit takzvaným zvratným trpným rodem, pokud není nutné vědět, kdo věc vykonal. Zvratný trpný rod se tvoří pomocí ‘se’ + 3. osoba jednotného nebo množného čísla. Příklad:

 • Este coche fue fabricado en Eslovaquia. -– Este coche se fabricó en Eslovaquia.
 • La factura será pagada mañana. -– La factura se pagará mañana.
 • La casa no ha sido vendida todavía. –- La casa no se ha vendido todavía.
 • Estos ordenadores son fabricados en China. – Estos ordenadores se fabrican en China.

KONJUKTIV PŘÍTOMNÝ - PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Tvoří se pomocí příslušných samohlásek pro každou skupinu.

Infinitiv ‘-ar’: Presente de Subjuntivo -e
Infinitiv ‘-er/ -ir’: Presente de Subjuntivo -a

HABLARCOMERVIVIR
hablecomaviva
hablescomasvivas
hablecomaviva
hablemoscomamosvivamos
habléiscomáisviváis
hablencomanvivan

Slovesa s nepravidelnými ‘e’ > ‘ie’ a ‘o’ > ‘ue’ v přítomném čase mají stejnou nepravidelnost i v konjuktivu přítomném.

slovesoPŘÍTOMNÝ ČASKONJUKTIV
quererquieroquiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quieran
poderpuedopueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan

Slovesa s nepravidelnou první osobou v přítomném čase tvoří konjuktiv přítomný se stejnou nepravidelností. Příklad:

 1. osoba přítomného času: hago, tengo, salgo, conozco, pido

Konjuktiv:

hagatengasalgaconozcapida
hagastengassalgasconozcaspidas
hagatengasalgaconozcapida
hagamostengamossalgamosconozcamospidamos
hagáistengáissalgáisconozcáispidáis
hagantengansalganconozcanpidan

Slovesa zakončená na ‘...e..-ir’ (‘sentir’) mění také ‘e’ na ‘i’ v první a druhé osobě množného čísla. Slovesa zakončená na ‘...o...-ir’ (‘dormir’) mění ‘–o-’ na ‘–u-’.

 • sentir – sintamos – sintáis
 • dormir – durmamos – durmáis

Další slovesa s vlastní nepravidelností:

sabersepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan
irvaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan
haberhaya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan
vervea, veas, vea, veamos, veáis, vean
sersea, seas, sea, seamos, seáis, sean
estaresté, estés, esté, estemos, estéis, estén

ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

Rozkazovací způsob kladný

Rozkazovací způsob kladný má zvláštní tvary pouze pro druhou osobu jednotného čísla () a pro druhou osobu množného čísla (vosotros/as).

Ty: Rozkazovací způsob je shodný s třetí osobou jednotného čísla času přítomného.

 • Pasa, por favor.
 • Mira esto.

Existuje 8 výjimek:

ponerpon
ser
decirdi
irve
hacerhaz
salirsal
tenerten
venirven

Vy: Rozkazovací způsob se tvoří nahrazením ‘-r’ infinitivu souhláskou ‘–d’. Například: mirar –- mirad; salir –- salid. Neexistují výjimky.

 • Pasad, por favor.
 • Venid aquí. Mirad esto.

Pro rozkazovací způsob zdvořilostní formy Vás nebo nás, používáme příslušný tvar konjuktivu přítomného.

 • Pase, por favor.
 • Vengan ustedes aquí.
 • Mire usted esto. Hablemos con él.

Ve všech tvarech rozkazovacího způsobu kladného se zájmena připojují ke slovesu nebo ho následují.

 • Tráiganla mañana, por favor.
 • Déjalo ahí encima.

Pokud je zájmen více, dáváme první zájmeno předmětu nepřímého a poté zájmeno předmětu přímého.

 • Tráemelo, por favor.
 • Cómprenselo. Es muy bueno.
ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB ZÁPORNÝ

Pro všechny osoby se používají tvary konjuktivu přítomného.

 • No lleguéis tarde.
 • No fume, ni beba alcohol.

Zájmena stojí před slovesem. Zájmena předmětu přímého a nepřímého ‘le’ nebo ‘les’ se mění na ‘se’.

 • No lo hagas así.
 • No se lo digan todavía.

SUBJUNTIVO IMPERFECTO

Subjuntivo imperfecto se tvoří vynecháním koncovky -ron třetí osoby množného čísla kteréhokoliv slovesa pravidelného nebo nepravidelného (čímž získáme kořen slova) a nahrazením této koncovky koncovkou příslušné osoby. Existují dvě možná časování, jedno s -ra a druhé s -se. Je možné použít je obě. Příklad:

Sloveso HABLAR – Pretérito Indefinido (3. os. mn. č.): ‘hablaron’ vynechává se koncovka ‘–ron’ a přidávají se tyto koncovky:

-ra, -ras, -ra, -ramos, -rais, -ran
nebo
-se, -ses, -se, -semos, -seis, -sen

POZNÁMKA: Ve tvaru my obou časování se přízvuk přesouvá na poslední slabiku kořene.

Příklad pravidelných sloves:

Slovesa zakončená na ‘–arSlovesa zakončená na ‘–erSlovesa zakončená na ‘-ir
1ª os. j.č.hablara / hablasecomiera / comieseviviera / viviese
2ª os. j.č.hablaras / hablasescomieras / comiesesvivieras / vivieses
3ª os. j.č.hablara / hablasecomiera / comieseviviera / viviese
1ª os. mn.č.habláramos / hablásemoscomiéramos / comiésemosviviéramos / viviésemos
2ª os. mn.č.hablarais / hablaseiscomierais / comieseisvivierais / vivieseis
3ª os. mn.č.hablaran / hablasencomieran / comiesenvivieran / viviesen

Příklad nepravidelných sloves:

1ª os. j.č.hiciera/ hiciesetuviera / tuviesefuera / fuese
2ª os. j.č.hicieras/ hiciesestuvieras / tuviesesfueras / fueses
3ª os. j.č.hiciera/ hiciesetuviera / tuviesefuera / fuese
1ª os. mn.č.hiciéramos / hiciésemostuviéramos / tuviésemosfuéramos / fuésemos
2ª os. mn.č.hicierais / hicieseistuvierais / tuvieseisfuerais / fueseis
3ª os. mn.č.hicieran / hiciesentuvieran / tuviesenfueran / fuesen

Subjuntivo imperfecto se používá stejně jako konjuktiv přítomný, ale v minulosti. Tři jeho základní použití jsou:

 1. Vyjadřuje subjektivnost po stejných slovesech a neosobních výrazech nebo spojeních jako v konjuktivu přítomném. Pokud použijeme Subjuntivo imperfecto, hlavní věta souvětí musí být v minulém čase pretérito indefinido, imperfecto nebo v podmiňovacím způsobu:
 • Quería que lo hicieras.
 • Fue una lástima que no pudiera venir.
 • Yo no lo haría aunque me pagases mucho dinero.
 1. Zdvořilostní forma:
 • Quisiera dos libros, por favor.
 • Quisiéramos cenar, por favor.
 1. Věty podmínkove se ‘si’ nebo se spojením ‘como si’:
 • Si tuviera dinero, iría contigo.
 • Nos miraron como si fuésemos locos.
Verze 2.0 (2011-12-07 01:19 CET)