Gramatická banka

Back

Hlavná veta

Nemecká veta je určená postavením časovaného slovesa: je to tvar slovesa s koncovkou príslušnej osoby.

Príklady:

 • ich gehe
 • du gehst

Hlavná veta je nezávislá, úplná veta. Časované sloveso stojí vždy na druhom mieste.

Podmet môže stáť na prvom alebo na treťom mieste. Pohybuje sa okolo časovaného slovesa ako okolo osi.

Príklady:

 • Die Firma liefert heute die Ware.
 • Heute liefert die Firma die Ware.

Otázky

Existujú dva druhy otázok:

 1. Otázky bez opytovacieho zámena (zisťovacie otázky)
 2. Otázky s opytovacím zámenom (určovacie otázky)

Otázky bez opytovacieho zámena

Pri otázkach bez opytovacieho zámena stojí časované sloveso na začiatku otázky.

Príklady:

 • Spricht er mit Heidi?
 • Gehen die Studenten zum Kurs?

Pri kladných odpovediach sa väčšinou odpovedá pomocou Ja, .... Pri záporných odpovediach sa väčšinou odpovedá pomocou Nein, ....

Príklady:

 • Spricht er mit Heidi?Ja, er spricht mit Heidi.
 • Gehen die Studenten zum Kurs?Nein, die Studenten gehen ins Kino.
 • Lesen Sie gerne Bücher?Ja, ich lese gerne Bücher.
 • Sieht Marianne gerne fern?Nein, Marianne sieht nicht gerne fern. Sie hört lieber Radio.

Presnejšie a diferencovanejšie sa dá pýtať pomocou výrazov schon, erst, noch, nur atď.

Príklad:

 • Bleibst du nur drei Tage hier?Ja, ich bleibe nur drei Tage hier.
 • Gehst du noch zum Supermarkt?Nein, ich gehe nicht mehr zum Supermarkt.

Otázky s opytovacím zámenom

Pri otázkach s opytovacím zámenom začína opytovacia veta opytovacím zámenom, potom nasleduje časované sloveso a podmet.

Príklady:

 • Wann kommt sie aus Berlin zurück?
 • Wo liegt der höchste Berg Europas?

Tu je zoznam jednoduchých opytovacích zámen a ich významov s uvedenými príkladmi:

Wann

otázka ČASU (temporálna)
Wann kommt ihr aus Ungarn zurück?

Warum

otázka PRÍČINY (kauzálna)
Warum schreiben sie uns keinen Brief?

Wie

otázka OKOLNOSTI (modálna)
Wie geht es Ihnen?

Wo, Wohin

otázka MIESTA (lokálna)
Wo findet der Kurs statt?, Wohin fahren wir morgen?

Wer, Was

PODMETOVÁ otázka
Wer steht vor der Tür?, Was läuft im Kino?

Wen, Was

otázka PRIAMEHO PREDMETU
Wen trifft er im Kaffeehaus?, Was sieht sie sich im Kino an?

Wem

otázka NEPRIAMEHO PREDMETU
Wem verdanken wir dieses Geschenk?

Wessen

otázka PRÍVLASTKU V GENITÍVE
Wessen Telefon muss repariert werden?

Spôsobové sloveso '>>können<<'

Spôsobové sloveso 'können' vyjadruje možnosť / príležitosť alebo schopnosť. Podobne ako iné modálne slovesá sa aj sloveso 'können' viaže s plnovýznamovým slovesom v infinitíve (bez 'zu'). V prítomnom čase a v préterite stojí časované spôsobové sloveso na druhom mieste v oznamovacej vete.

Príklady:

 • Morgen bekommen wir ein neues Telefon. Da können wir dich sicher anrufen.
 • Martha kann gut Fußball spielen.

Na vyjadrenie zdvorilej prosby alebo výzvy sa v opytovacej vete používa 'können' alebo 'könnte'. I keď má táto prosba zdanlivo tvar otázky na schopnosť, z kontextu však vyplýva, že v skutočnosti nejde o kladenie otázky, ale o vyjadrenie prosby. Väčšinou je vhodné pripojiť k vete slovíčko 'bitte'.

Príklady:

 • Können Sie mich mit Frau Steger verbinden, bitte?
 • Könnte ich mit Herrn Freiberger sprechen, bitte?

Spôsobové sloveso 'können' sa v prítomnom čase časuje nasledovne:

 • Jednotné číslo: ich kann, du kannst / Sie können, er/sie/es kann.
 • Množné číslo: wir können, ihr könnt, sie können.

Spôsobové sloveso '>>müssen<<'

Spôsobové sloveso 'müssen' vyjadruje vonkajšiu nutnosť alebo potrebu. Podobne ako iné modálne slovesá sa aj sloveso 'müssen' viaže s plnovýznamovým slovesom v infinitíve (bez 'zu'). V prítomnom čase a v préterite stojí časované sloveso na druhom mieste v oznamovacej vete.

Príklady:

 • Ich muss heute das Seminar besuchen.
 • Wir müssen einen neuen Fernseher kaufen, unser alter ist kaputt.

Spôsobové sloveso 'müssen' sa v prítomnom čase časuje nasledovne:

 • Jednotné číslo: ich muss, du musst / Sie müssen, er/sie/es muss.
 • Množné číslo: wir müssen, ihr müsst, sie müssen

Perfektum

Na vytvorenie perfekta je potrebné pomocné sloveso a príčastie minulé príslušného slovesa. Ako pomocné slovesá sa používajú slovesá 'haben' a 'sein'.

Perfektum s '>>haben<<'

Nasledujúce slovesá sa používajú so slovesom 'haben':

 • Všetky slovesá, ktoré môžu mať pri sebe priamy predmet (napr.: essen, fragen, öffnen).
 • Všetky zvratné slovesá (napr.: sich beschäftigen, sich bemühen, sich rasieren).
 • Všetky spôsobové slovesá (napr.: dürfen, können, müssen)
 • Slovesá, ktoré nemôžu mať pri sebe priamy predmet, avšak nevyjadrujú pohyb, ale trvanie deja alebo stav (napr.: sitzen, antworten, beginnen).

Sloveso 'haben' sa v prítomnom čase časuje nasledovne:

 • Jednotné číslo: ich habe, du hast / Sie haben, er/sie/es hat.
 • Množné číslo: wir haben, ihr habt, sie haben.

Niekoľko príkladov:

 • Ich habe meine Trainerin gefragt.
 • Sie hat sich sehr bemüht.
 • Sie haben meine Frage nicht beantwortet.
 • Wir haben uns bei dieser Übung sehr bemüht.

Perfektum so '>>sein<<'

Nasledujúce slovesá sa používajú so slovesom 'sein':

 • Všetky slovesá, ktoré nemôžu mať pri sebe priamy predmet, ktoré však označujú pohyb z miesta alebo na miesto (napr.: aufstehen, fahren, gehen).
 • Všetky intranzitívne slovesá, ktoré označujú zmenu stavu (napr.: aufwachen, wachsen, vergehen).
 • Slovesá sein a bleiben.

Sloveso 'sein' sa v prítomnom čase časuje nasledovne:

 • Jednotné číslo: ich bin, du bist / Sie sind, er/sie/es ist.
 • Množné číslo: wir sind, ihr seid, sie sind.

Niekoľko príkladov:

 • Er ist diese Woche immer früh aufgestanden.
 • Die Blumen sind rasch gewachsen.
 • Die Studenten sind im Seminarraum geblieben.

Zdvorilá prosba pomocou konjunktívu II

Na vyjadrenie zdvorilej prosby sa v nemčine často používa konjunktív II.

Príklady:

 • Wären Sie so freundlich, mir zu helfen?
 • Könnten Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?
 • Würden Sie mir beim Ausfüllen des Formulars helfen, bitte?
 • Ich hätte gerne eine Auskunft, bitte.

Pomocné slovesá haben a werden majú v konjunktíve II prehlásku:

haben

ich hätte, du hättest / Sie hätten, er/sie/es hätte; wir hätten, ihr hättet, sie hätten.

werden

ich würde, du würdest / Sie würden, er/sie/es würde; wir würden, ihr würdet, sie würden.

Osobné zámená

Skloňovanie osobných zámen

Jednotné číslo:

1. pád j.č.2. pád j.č.3. pád j.č.4. pád j.č.
ichmeinermirmich
dudeinerdirdich
SieIhrerIhnenSie
erseinerihmihn
sieihrerihrsie
esseinerihmes

Množné číslo:

1. pád mn.č.2. pád mn.č.3. pád mn.č.4. pád mn.č.
wirunsererunsuns
ihreurereucheuch
sieihrerihnensie

Použitie osobných zámen

Osobné zámená ich, du / Sie, wir a ihr sa vzťahujú v nominatíve, datíve a akuzatíve vždy na osoby.

Príklady:

 • Wir haben euch gestern in der Stadt gesehen.
 • Wann sehen wir dich wieder?
 • Ich treffe Sie dann morgen im Büro. Auf Wiedersehen!

Osobné zámená er, sie, es a sie (mn. č.) sa vzťahujú v nominatíve, datíve a akuzatíve na osoby alebo veci.

Príklady:

 • Die Direktorin ist zuhause. Sie kommt erst morgen wieder.
 • Das Haus ist sehr alt. Wir kaufen es nicht.
 • Der Bankdirektor ist nicht im Büro. Sie können ihn jetzt nicht sprechen.

Oslovenie pomocou du a ihr sa používa u detí, príbuzných a priateľov. Oslovenie pomocou Sie sa označuje ako zdvorilostné oslovenie. Používa sa u cudzích dospelých osôb v jednotnom i množnom čísle. Zdvorilostné oslovenie Sie a jeho odvodené tvary (Ihnen, Ihre atď.) sa píše s veľkým začiatočným písmenom.

Neurčité zámeno >>man<<

Skloňovanie neurčitého zámena >>man<<

  1. pád j. č.: man
  1. pád j. č.: –
  1. pád j. č.: einem
  1. pád j. č.: einen

Použitie neurčitého zámena >>man<<

Neurčité zámená označujú, že osoby alebo veci sú neurčité, neznáme alebo nie sú bližšie známe. Píšu sa malým začiatočným písmenom.

Neurčité zámeno man sa vzťahuje na množné číslo neznámych osôb alebo na neurčitú všeobecnosť. Man má tvar jednotného čísla.

Príklady:

 • In der Zeitung liest man oft über wichtige Ereignisse.
 • Schriftsteller halten einem oft einen Spiegel vor.
 • Schlechte Filme ärgern einen oft sehr.

Číslovky

ZÁKLADNÁ ČÍSLOVKARADOVÁ ČÍSLOVKA
0null
1einserster /-e /-es
2zweizweiter /-e /-es
3dreidritter /-e /-es
4viervierter /-e /-es
5fünffünfter /-e /-es
6sechssechster /-e /-es
7siebensiebenter /-e /-es
8achtachter /-e /-es
9neunneunter /-e /-es
10zehnzehnter /-e /-es
11elfelfter /-e /-es
12zwölfzwölfter /-e /-es
13dreizehndreizehnter /-e /-es
14vierzehnvierzehnter /-e /-es
15fünfzehnfünfzehnter /-e /-es
16sechzehnsechzehnter /-e /-es
17siebzehnsiebzehnter /-e /-es
18achtzehnachtzehnter /-e /-es
19neunzehnneunzehnter /-e /-es
20zwanzigzwanzigster /-e /-es
21einundzwanzigeinundzwanzigster /-e /-es
22zweiundzwanzigzweiundzwanzigster /-e /-es
.........
30dreißigdreißigster /-e /-es
40vierzigvierzigster /-e /-es
50fünfzigfünfzigster /-e /-es
60sechzigsechzigster /-e /-es
70siebzigsiebzigster /-e /-es
80achtzigachtzigster /-e /-es
90neunzigneunzigster /-e /-es
100(ein)hundert(ein)hundertster /-e /-es
101(ein)hunderteins(ein)hunderterster /-e /-es
.........
1000(ein)tausend(ein)tausendster /-e /-es
1001(ein)tausendeins(ein)tausenderster /-e /-es
.........
1000000eine Millioneinmillionster /-e /-es

Poznámky:

 • V telefónnych číslach sa číslice často spájajú do čísiel: 11356977 sa dá vysloviť napríklad ako elf fünfunddreißig neunundsechzig siebenundsiebzig.
 • Pri zlomkoch sa k radovej číslovke pripája (s výnimkou 1/2 – ein halb) koncovka -el: 1/4 – ein Viertel; 1/8 – ein Achtel; 1/16 – ein Sechzehntel atď.
 • Do roku 2000 sa roky často vyslovujú v tvare dvoch rozdielnych čísiel, napr. 1492 –- vierzehn zweiundneunzig; 1941 – neunzehn einundvierzig atď. 1600, 1700 atď. sa vyslovujú ako sechszehn hundert, siebzehn hundert atď. Rok 2000 sa vyslovuje ako zweitausend a 2001 atď. zweitausendeins atď.

Vyjadrenie času

V nemčine sa dá čas vyjadriť 12-hodinovým aj 24-hodinovým spôsobom. Pritom sa používa ‘digitálny’ alebo ‘tradičný’ spôsob:

4.00vier Uhrvier (Uhr)
4.05vier Uhr fünffünf (Minuten) nach vier
5.10fünf Uhr zehnzehn (Minuten) nach fünf
6.15sechs Uhr fünfzehnViertel nach sechs
7.20sieben Uhr zwanzigzwanzig (Minuten) nach sieben
8.25acht Uhr fünfundzwanzigfünfundzwanzig (Minuten) nach acht
9.30neun Uhr dreißighalb zehn
10.35zehn Uhr fünfunddreißigfünfundzwanzig vor elf
11.40elf Uhr vierzigzwanzig vor zwölf
12.45zwölf Uhr fünfundvierzigViertel vor eins
13.50dreizehn Uhr fünfzigzehn vor zwei
14.55vierzehn Uhr fünfundfünfzigfünf vor drei
15.00fünfzehn Uhrdrei (Uhr)

Predložky

Predložky so 4. pádom

Nasledujúce predložky sa používajú so 4. pádom:

bis

Die Präsentation muss bis nächsten Mittwoch fertig sein.

durch

Er schaffte es durch die Hilfe seiner Freunde.

entlang

Sie fuhren die Landstraße entlang.

für

Dieses Seminar habe ich für euch alle zusammengestellt.

gegen

Der Unfalllenker fuhr gegen einen Baum.

ohne

Die Studenten arbeiten ohne Betreuung an dem Projekt.

um

Sie kämpften um Gerechtigkeit.

wider

Wider Erwarten war die Stimmung sehr gut.

Predložky s 3. pádom

Nasledujúce predložky sa používajú s 3. pádom:

ab

Ab dem ersten Januar gilt die neue Währung.

aus

Sie liest aus dem Buch vor.

außer

Außer einer guten Note wollte er nichts.

bei

Sie diskutierten bei einem guten Glas Wein.

dank

Dank der Hilfe seiner Kollegen schaffte er die Prüfung.

entgegen

Entgegen den Erwartungen gewann das Team das Fußballspiel.

entsprechend

Sie erfüllten die Aufgabe entsprechend den Vorgaben.

gegenüber

Das Seminarzentrum ist gegenüber dem Bahnhof.

gemäß

Die Parlamente beschlossen die Gesetze gemäß den bilateralen Vereinbarungen.

mit

Er sprach mit dem gesamten Team.

nach

Nach der Veranstaltung fuhren die Teilnehmerinnen nach Hause.

nebst

Er kaufte das Anwesen nebst Seitengebäuden.

samt

Er verkaufte das Anwesen samt dazugehöriger Plantage.

seit

Seit vier Tagen habe ich nichts von ihnen gehört.

von

Die reifen Früchte fallen schon von den Bäumen.

zu

Wir gelangten zu folgender Überzeugung.

zufolge

Der Auskunft der Polizei zufolge sinkt die Kriminalität in Österreich.

Predložky so 4. alebo 3. pádom

Nasledujúce predložky sa používajú so 4. alebo 3. pádom. Rozdiel pritom spočíva predovšetkým v určení miesta.

Pri udaní pohybu so smerovaním do určitého cieľa sa predložka viaže so 4. pádom (otázka wohin).

Pri udaní pevného bodu, miesta, plochy či priestoru sa predložka viaže s 3. pádom (otázka wo). Na otázku woher sa odpovedá vždy väzbou s datívom.

an

Sie stellt die Leiter an die Mauer. (4. pád)
Wien liegt an der Donau. (3. pád)

auf

Sie gehen auf einen Berg. (4. pád)
Sie stehen auf einem Berg. (3. pád)

hinter

Wir stellen das Bild hinter den Kasten. (4. pád)
Das Bild steht hinter dem Kasten. (3. pád)

in

Morgen fahren wir in die Stadt. (4. pád)
Morgen sind wir in der Stadt. (3. pád)

neben

Legen Sie die Bücher bitte neben den Computer. (4. pád)
Die Bücher liegen neben dem Computer. (3. pád)

über

Bitte hängen Sie das Bild über die Bank. (4. pád)
Das Bild hängt über der Bank. (3. pád)

unter

Leg die Zeitung unter den Tisch, bitte. (4. pád)
Die Zeitung liegt unter dem Tisch. (3. pád)

vor

Wir schieben das Auto vor die Garage. (4. pád)
Das Auto steht vor der Garage. (3. pád)

zwischen

Setz dich bitte zwischen die beiden. (4. pád)
Sie sitzt zwischen den beiden. (3. pád)

Poznámky

Niekedy sa dajú predložky spojiť s členom do jedného slova:

 • auf + das = aufs
 • durch + das = durchs
 • für + das = fürs
 • hinter + das = hinters
 • in + das = ins
 • über + das = übers
 • um + das = ums
 • unter + das = unters
 • vor + das = vors
 • bei + dem = beim
 • in + dem = im
 • an + dem = am
 • von + dem = vom
 • zu + dem = zum
 • zu + der = zur

Trpný rod

 1. Trpný rod sa tvorí pomocou pomocného slovesa werden a minulého príčastia plnovýznamového slovesa.
 2. V trpnom rode minulom a predminulom je pomocné sloveso vždy sein; po príčastí minulom plnovýznamového slovesa stojí worden. (Základné tvary slovesa werdenwerdenwurdegeworden. Iba v trpnom rode minulom a predminulom je skrátený tvar worden.

Použitie trpného rodu

 1. V činnej vete je dôležitý podmet, teda konajúca osoba: Der Trainer schließt nach dem Seminar die Tür ab. V trpnej vete je v popredí dej. Konajúca osoba (podmet činnej vety) často nie je dôležitý alebo zaujímavý a väčšinou sa vynecháva: Nach dem Seminar wird die Tür abgeschlossen.
 2. Pôvodca deja často nie je známy. V takomto prípade sa používa činná veta s neurčitým zámenom man alebo trpná veta, pričom sa zámeno man vynecháva: Man baut hier ein neues Haus. (činná veta) Hier wird ein neues Haus gebaut. (trpná veta)

Časovanie

Prítomný časPréteritumPerfektum
ich werde gebetenich wurde gebetenich bin gebeten worden
du wirst gebetendu wurdest gebetendu bist gebeten worden
Sie werden gebetenSie wurden gebetenSie sind gebeten worden
er/sie/es wird gebetener/sie/es wurde gebetener/sie/es ist gebeten worden
wir werden gebetenwir wurden gebetenwir sind gebeten worden
ihr werdet gebetenihr wurdet gebetenihr seid gebeten worden
sie werden gebetensie wurden gebetensie sind gebeten worden

Tvorenie trpného rodu

Priamy predmet činnej vety sa stáva podmetom (v 1. páde) trpnej vety. Podmet činnej vety (okrem man) sa môže v trpnej vete vyjadriť pomocou predložky von + 3. pádom.

Príklady:

Činný rod: Familie Meier verkauft das Haus vor dem Umzug.

Trpný rod:

 • Das Haus wird vor dem Umzug verkauft. (bez podmetu činnej vety)
 • Das Haus wird von Familie Meier vor dem Umzug verkauft. (s podmetom činnej vety)

Činný rod: Die Stadt errichtete dieses Denkmal im Jahre 2000.

Trpný rod:

 • Dieses Denkmal wurde im Jahre 2000 errichtet. (bez podmetu činnej vety)
 • Dieses Denkmal wurde von der Stadt im Jahre 2000 errichtet. (s podmetom činnej vety)

Činný rod: Der Arzt hat die Patientin vor der Operation untersucht.

Trpný rod:

 • Die Patientin ist vor der Operation untersucht worden. (bez podmetu činnej vety)
 • Die Patientin ist vom Arzt vor der Operation untersucht worden. (s podmetom činnej vety)

Vzťažné vety

Vzťažné vety sú vedľajšie vety, ktoré závisia od podstatného mena. Podávajú vysvetlenia k tomuto podstatnému menu. Bez týchto vysvetlení je veta často nezrozumiteľná.

Príklad:

 • Menschen, die eine gute Ausbildung haben, finden leichter einen Arbeitsplatz.

Vzťažné vety sa zvyčajne kladú priamo za podstatné meno, na ktoré sa vzťahujú. To znamená, že sa do danej vety vsúvajú alebo sa k nej pripájajú. Vetný rámec danej vety sa pritom nemení.

Je však tiež možné, že slovesá, príslovky atď. stoja medzi podstatným menom a vzťažnou vetou.

Príklady:

 • Wir müssen den Plan, der morgen vorgelegt werden soll, vorbereiten.
 • Wir müssen den Plan vorbereiten, der morgen vorgelegt werden soll.

Vzťažné zámená

  1. pád j. č.: der/welcher, die/welche, das/welches
  1. pád j. č.: den/welchen, die/welche, das/welches
  1. pád j. č.: dem/welchem, der/welcher, dem/welchem
  1. pád mn. č.: die/welche (mužský, ženský a stredný rod)
  1. pád mn. č.: die/welche (mužský, ženský a stredný rod)
  1. pád mn. č.: denen/welchen (mužský, ženský a stredný rod)

Vzťažné zámeno sa riadi v rode (mužský/ženský/stredný) a čísle (jednotné/množné číslo) podstatným menom, na ktoré sa viaže.

Pád (1.4./3.) vzťažného zámena sa riadi štruktúrou vzťažnej vety.

Príklady:

 • Die Bewohner können den Lärm, der ihnen den Schlaf raubt, nicht mehr aushalten.

V tejto vete je 'den Lärm' vo 4. páde j. č. muž. r. a vzťažné zámeno 'der' je v 1. páde j. č. muž. r.

 • Heute hat die Trainerin, die alle sehr schätzen, ihren letzten Arbeitstag.

V tejto vete je 'die Trainerin' v 1. páde j. č. žen. r. a vzťažné zámeno 'die' vo 4. páde j. č. žen. r.

Préteritum

Slabé slovesá

Slabé slovesá sa tvoria pravidelne a v základnom tvare nemenia samohlásku. Koncovky v préterite sa tvoria pomocou -te:

Prítomný časPréteritum
ich frageich fragte
du fragstdu fragtest
Sie fragenSie fragten
er/sie/es fragter/sie/es fragte
wir fragenwir fragten
ihr fragtihr fragtet
sie fragensie fragten

Silné slovesá

Silné slovesá a zmiešané slovesá sa časujú nepravidelne. Túto skupinu slovies je potrebné naučiť sa naspamäť.

Silné slovesá menia kmeňovú samohlásku v préterite a väčšinou v príčastí minulom: finden – fand – gefunden

U niektorých silných slovies sa mení celý základ: gehen – ging – gegangen

V 1. a 3. osobe jednotného čísla préterita nemajú silné slovesá žiadnu koncovku: ich/er/sie/es trug, ich/er/sie/es ging

Futur I

Futur I sa tvorí pomocou werden a infinitívu plnovýznamového slovesa:

Prítomný časFutur I
ich frageich werde fragen
du fragstdu wirst fragen
Sie fragenSie werden fragen
er/sie/es fragter/sie/es wird fragen
wir fragenwir werden fragen
ihr fragtihr werdet fragen
sie fragensie werden fragen

Príčinné vedľajšie vety

Príčinné spojky weil a da sa často používajú v rovnakom význame.

Príklady:

 • Weil die Wettervorhersage gut war, machten sie einen Ausflug in die Berge.
 • Da die Wettervorhersage gut war, machten sie einen Ausflug in die Berge.

Niekedy sa však môže vyskytnúť významový rozdiel medzi spojkami weil a da. Vo vedľajšej vete s weil sa udáva zatiaľ ešte neznámy dôvod výpovede alebo deja; vedľajšia veta so spojkou da zdôvodňuje a zdôrazňuje už všeobecne známu výpoveď alebo dej.

Príklady:

 • Wir haben die Prüfung bestanden, weil wir viel gelernt haben.
 • Für diese Prüfung sollte man viel lernen, da sie als sehr schwierig gilt.

Stupňovanie prídavných mien

2. a 3. stupeň

V 2. stupni ide o porovnávanie, ktorým sa označuje rozdiel. Po tvare 2. stupňa nasleduje als (nikdy wie). 2. stupeň sa tvorí pridaním koncovky -er k prídavnému menu.

 1. stupeň označuje najvyšší stupeň a používa sa vždy s určitým členom. Tvorí sa

pomocou -st-.

Príklady:

 • reichreicheram reichsten
 • schönschöneram schönsten
 • freundlichfreundlicheram freundlichsten

Zvláštne tvary

 1. Niektoré prídavné mená tvoria 2. a 3. stupeň pomocou prehlásky.
  Príklady:

  • armärmeram ärmsten
  • langlängeram längsten
  • starkstärkeram stärksten
 2. Niektoré prídavné mená tvoria 2. a 3. stupeň nepravidelne.
  Príklady:

  • hochhöheram höchsten
  • gutbesseram besten
  • vielmehram meisten
  • gernlieberam liebsten
  • nahnäheram nächsten
 3. Mnohé prídavné mená končiace na -d, -t, -tz, -z, -sch, -ss a tvoria 3. stupeň pomocným e.
  Príklady:

  • mildmilderam mildesten
  • weitweiteram weitesten
  • hübschhübscheram hübschesten
  • heißheißeram heißesten
Verzia 2.0 (2011-12-07 01:30 CET)