Gramatika

Zpět

Podstatná jména

Podstatná jména mohou být rodu mužského, nebo ženského.

Příklady:

 • Mužský rod: niño, hombre, teléfono, profesor
 • Ženský rod: niña, mujer, casa, profesora

Tvorba množného čísla

Jestliže podstatné jméno končí samohláskou, přidá se ‘s’. Jestliže končí souhláskou, přidá se ‘es’.

Příklady:

 • Mužský rod: niños, hombres, teléfonos, profesores
 • Ženský rod: niñas, mujeres, casas, profesoras

Členy

Určité členy rodu mužského jsou:

Jednotné čísloel
Množné číslolos

Příklady:

Jednotné čísloMnožné číslo
el niñolos niños
el hombrelos hombres
el teléfonolos teléfonos
el profesorlos profesores

Určité členy rodu ženského jsou:

Jednotné číslola
Množné číslolas

Příklady:

Jednotné čísloMnožné číslo
la niñalas niñas
la mujerlas mujeres
la casalas casas
la profesoralas profesoras

Neurčité členy rodu mužského jsou:

Jednotné čísloun
Množné číslounos

Příklady:

un niñounos niños
un hombreunos hombres
un teléfonounos teléfonos
un profesorunos profesores

Neurčité členy rodu ženského jsou:

Jednotné číslouna
Množné číslounas

Příklady:

Jednotné čísloMnožné číslo
una niñaunas niñas
una mujerunas mujeres
una casaunas casas
una profesoraunas profesoras

Rod podstatných jmen

Podstatná jména končící na ‘–o’ jsou téměř vždy mužského rodu: el niño; el teléfono; el periódico; el banco; el cambio; el dinero; el edificio un diccionario; un abrigo; un libro; un piso; un baño; un litro; un ejemplo

výjimky: la mano; la foto; la moto; la radio

Podstatná jména končící na ‘–a’ jsou téměř vždy rodu ženského: la niña; la casa; la ventana; la puerta; la mesa; la luna; la boca una revista; una palabra; una sonrisa; una taza; una camisa; una carretera

výjimky: el día; el mapa; el idioma; el programa; Podstatná jména která končí na ‘-ema’ (například: el problema; el tema; el sistema)

Podstatná jména, která končí na ‘–dad’, ‘-tad’, ‘-ión’ , jsou vždy rodu ženského: una ciudad; la libertad; la igualdad; la televisión; una conversación; una nación

Je několik málo podstatnách jmen ženského rodu, začínajících na ‘a’ nebo ‘ha’ a vyžadujících (v jednotném čísle) člen ‘el’ nebo ‘un’: el agua, el ala, el alma, un área, el hambre

Jsou podstatná jména, která mohou být mužského nebo ženského rodu dle pohlaví:

Končící na ‘–ista’: un/una turista, el/la economista, el/la artista, un/una tenista

Končící na ’–ante’: el/la cantante, un/una representante, el/la estudiante

Nejsou pravidla pro podstatná jména končící na ‘–e’ nebo na souhlásky el coche, la calle; el golpe, la gripe; el arroz, la voz; el fin, la crin

Poznámka 1:

Je nová tendence tvoření forem ženského rodu u podstatných jmen,

která byla předtím pouze rodu mužského. (například: el abogado –- la abogada, el médico – la médica). Další nová tendence je nepoužívání formy mužského rodu v případě, že není jasné jakého pohlaví je příslušná osoba. Na to se využívají různá vyjádření. Například: el/la pasajer/a, nebo opakování slova v obou pohlavích (el pasajero o la pasajera).

Tradičně se při oslovování nebo zmiňování se o skupině, kde jsou osoby obou pohlaví, používá v množném čísle mužský rod.

Například:

 • el padre y la madre – los padres
 • el rey y la reina – los reyes
 • la abuela y el abuelo --los abuelos
 • la tía y el tío – los tíos
 • dos niños y ocho niñas – diez niños

Další nová tendence je vyhnout se použití společného množného čísla vyjádřeními jako : los pasajeros y las pasajeras; los/las pasajeros/as; l@s pasajer@s

Poznámka2:

 • A + EL se zkracuje na AL: Voy a el cine. = Voy al cine.
 • DE + EL sse zkracuje na DEL: Voy de el hotel a el cine. = Voy del hotel

al cine.<<

Přídavná jména

Přídavné jméno je v souladu s podsatným jménem v rodě a čísle. Obvyklé umístění přídavného jména je častěji za podstaným jménem. Přídavná jména končící na samohlásku, na ‘–ista’, nebo na ‘e’ nemají formu mužského nebo ženského rodu. Mění pouze číslo.

Forma mužského rodu v jednotném čísle:

 • un coche bonito
 • un niño simpático
 • el hombre rico
 • el ministro nuevo
 • un libro interesante
 • el autobús azul
 • un político nacionalista

Forma ženského rodu v jednotném čísle:

 • una casa bonita
 • una niña simpática
 • la mujer rica
 • la ministra nueva
 • una clase interesante
 • la casa azul
 • una ministra pacifista

Los adjetivos ‘bueno’, ‘malo’, ‘grande’ pueden colocarse delante del sustantivo. En este caso, en singular, ‘bueno’ y ‘malo’ cambian en masculino a ‘buen’ y ‘mal’ y ‘grande’ cambia a ‘gran’ en masculino y femenino.

Příklady:

 • un día bueno – un buen día
 • tiempo malo – mal tiempo
 • un problema grande – un gran problema
 • una parte grande – una gran parte

Množné číslo přídavných jmen se shodují s pravidly podstatných jmen:

 • přidat ‘s’ když přídavné jméno končí na samohlásku ‘o’,‘a’, ‘e’
 • přidat ‘es’ když přídavné jméno končí na souhlásku.

Množné číslo mužského rodu:

 • unos coches bonitos
 • unos niños simpáticos
 • los hombres ricos
 • los ministros nuevos
 • unos libros interesantes
 • los autobuses azules

Množné číslo ženského rodu:

 • unas casas bonitas
 • unas niñas simpáticas
 • las mujeres ricas
 • las ministras nuevas
 • unas clases interesantes
 • las casas azules

K přídavným jménům národností končících na souhlásku přidejte ‘a’ abyste vytvoříli ženský rod:

Jednotné čísloMnožné číslo
español-españolaespañoles-españolas
inglés-inglesaingleses-inglesas
francés-francesafranceses-francesas

Některá jsou neměnná v rodě: iraní, iraquí, belga, estadounidense, canadiense

Ostatní dodržují pravidla dle rodu:

Jednotné čísloMnožné číslo
italiano-italianaitalianos-italianas
checo-checachecos-checas
noruego-norueganoruegos-noruegas
eslovaco-eslovacaeslovacos-eslovacas

Přivlastňovací zájmena

Zájmena přivlastňovací se shodují s podstatným jménem, které doprovázejí. Všechna přivlastňovací zájmena se shodují v čísle. V první a druhé osobě množného čísla se shodují také v rodě.

ZájemenaPřivlastňovací zájmena j.č.Přivastňovací zájmeno mn.č.
Yomimis
tutus
Él, ella, ustedsusus
Nosotros / Nosotrasnuestro, nuestranuestros, nuestras
Vosotros / Vosotrasvuestro, vuestravuestros, vuestras
Ellos, ellasustedes, susus

Příklady:

 • mi hermano, mi hermana, mis hermanos, mis hermanas
 • tu amigo checo, tu amiga checa, tus amigos checos, tus amigas checas
 • nuestro piso, nuestra casa, nuestros profesores, nuestras profesoras
 • vuestro hotel, vuestra ciudad, vuestros pasaportes, vuestras maletas
 • su pueblo, su ciudad, sus libros, sus casas

POZNÁMKA: ‘su’ / ‘sus’ Může se vztahovat k: él, ella, usted, ellos, ellas nebo ustedes

(Více informací o zájmenech hledejte v sekci "Zájmena" níže).

Příslovce

Mnoho příslovcí se tvoří přímo z přídavných jmen. Přidá se‘–mente’ k ženskému rodu přídavného jména:

rápida –- rápidamente, precisa –- precisamente, segura –- seguramente

Jestliže příslovce nemá formu v ženském rodě, přídá se `–mente’ k tvaru jednotného čísla.

 • fácil –- fácilmente
 • total – totalmente
 • simple – simplemente
 • real – realmente

Číslovky

0cero11once30treinta81ochenta y uno
1uno12doce31treinta y uno90noventa
2dos13trece40cuarenta91noventa y uno
3tres14catorce41cuarenta y uno100cien
4cuatro15quince50cincuenta101ciento uno
5cinco16dieciséis51cincuenta y uno1.000mil
6seis17diecisiete60sesenta1.001mil uno
7siete18dieciocho61sesenta y uno2.000dos mil
8ocho19diecinueve70setenta1.000.000un millón
9nueve20veinte71setenta y uno
10diez21veintiuno80ochenta

Slovo cien se používá pouze pro číslici 100 (například ‘Cien euros’). Pro ostatní číslice se používá ciento: ciento uno, ciento dos, etc.

y’ se používá pro desítky od třiceti: treinta y uno, cuarenta y uno, cincuenta y uno, sesenta y uno, setenta y uno, ochenta y uno, noventa y uno.

Číslovky nemají rody s výjimkou stovek:

 • 200 doscientos hombres – doscientas mujeres
 • 300 trescientos – trescientas
 • 400 cuatrocientos – cuatrocientas
 • 500 quinientos – quinientas
 • 600 seiscientos – seiscientas
 • 700 setecientos – setecientas
 • 800 ochocientos – ochocientas
 • 900 novecientos – novecientas

Až do čísla 10 jsou řadové číslovky:

primeroprimeraprimerosprimeras
segundosegundasegundossegundas
terceroterceratercerosterceras
cuartocuartacuartoscuartas
quintoquintaquintosquintas
sextosextasextossextas
séptimoséptimaséptimosséptimas
octavooctavaoctavosoctavas
novenonovenanovenosnovenas
10ºdécimodécimadécimosdécimas

Od čísla 11 se řadové číslovky používají jen málo a používají se číslovky základní.

 • “Carlos V” se lee Carlos Quinto.
 • “Alfonso XIII” se lee Alfonso Trece.

Datum

Datum se vyjadřuje také základními číslovkami.

“¿Qué día es hoy?”
“Tres de abril.”

Pro vyjádření nějakého konkrétního data používáme člen ‘el’, a pro měsíc a rok se využívá předložka ‘de’.

“Yo nací el 3 de marzo de 1968.”

Požíváme také člen ‘el’ u dnů v týdnu: “El viernes voy al oculista.”

Čas

Na čas se ptáme v jednotném čísle: ‘¿Qué hora es?’ Odpovídáme vždy v množném čísle: ‘Son las dos.’ Výjimkou je 1 hodina: ‘Es la una.

U otázky kdy se děje nějaká událost: “¿A qué hora......?” A odpovídáme také: “A la / las.....”

Pro vyjádření času:

 • 1.00 – Es la una / Es la una en punto
 • 1.05 – Es la una y cinco
 • 2.10 – Son las dos y diez
 • 3.15 – Son las tres y cuarto
 • 4.20 – Son las cuatro y veinte
 • 5.25 – Son las cinco y veinticinco
 • 6.30 – Son las seis y media
 • 7.35 – Son las ocho menos veinticinco
 • 8.40 – Son las nueve menos veinte
 • 9.45 – Son las diez menos cuarto
 • 10.50 – Son las once menos diez
 • 11.55 – Son las doce menos cinco
 • 12.00 – Son las doce / Son las doce en punto

Pro vyjádření času nějaké části dne používáme předložku ‘de’:

 • Las tres de la mañana (3:00)
 • Las cinco de la tarde (17:00)
 • Las diez y media de la noche (22:30)

Když nevyjadřujeme hodinu, používáme předložku ‘por’ u částí dne:

 • Por la mañana
 • Por la tarde
 • Por la noche

Zájmena

Osobní zájmena

Jednotné čísloMnožné číslo
yonosotros / nosotras
vosotros / vosotras
él, ella, ustedellos, ellas, ustedes

U neformální formy oslovování (tykání) se používá ‘’ v jednotném čísle a ‘vosotros’ (mužský rod) nebo ‘vosotras’ (ženský rod) v množném čísle.

Zdvořilostní a formální tvary (vykání) jsou ‘usted’ jednotné číslo, a ‘ustedes’ v množném čísle. Tyto dvě formy se běžně píší Vd. a Vds., a používá se s nimi sloveso ve třetí osobě. Osobní zájmena se běžně ve spojení se slovesy nepoužívají, osobu určuje gramatický tvar slovesa.

¿Dónde vives?’ – ‘Vivo en Avilés y trabajo en Gijón.

Nicméně se osobní zájmena používají pro odlišení a ujasnění informace, názoru apod., aby se zabránilo dvojsmyslnosti:

 • ¿Cómo os llamáis? – Yo me llamo Raquel y ella se llama Elena.
 • ¿Qué estudiáis? – Yo estudio Medicina y él estudia farmacia.

Osobní zájmena po předložce

První dvě osoby jednotného čísla se mění. Ostatní osoby se nemění. Po předložkách (a, para, de, por etc.) se používají ‘’ a ‘’.

Osobní zájmenoyo,
Zájmeno po předložce,

Příklady:

 • Esta carta es para tí.
 • El jefe habla muy bien de tí.

Ale:

 • Esta carta es para él / ella / Vd.
 • El jefe habla muy bien de nosotros nosotras / vosotros / vosotras /ellos / ellas / Vds.<<

V případě předložky ‘con’ se používají speciální tvary: conmigo y contigo.

Příklad:

 • ¿Quieres ir conmigo? - Sí, quiero ir contigo.

Osobní zájmena, předmět přímý a nepřímý

Tvary pro první a druhé osoby jsou stejné v předmětu přímém (4. pád) i nepřímém (3. pád). Změna nastává jen ve třetích osobách.

zájmenoNepřímé (3. pád)Přímé (4. pád)
yomeme
tete
éllelo
ellalela
ustedlelo
nosotros / asnosnos
vosotros / asosos
ellosleslos
ellasleslas
ustedesleslos

Příklady Předmětu přímého (4. pád):

 • ¿Quién es Alberto? – No sé. No lo conozco.
 • ¿Quién es María? – No sé. No la conozco.
 • ¿Quiénes son Alberto y María? – No sé. No los conozco.
 • ¿Dónde están mis libros? – No los encuentro.
 • ¿Dónde están mis gafas? – No las encuentro.

Příklady Předmětu nepřímého (3. pád):

 • ¿Me das un beso?
 • Claudio nos ha enviado una carta.
 • Os doy mi número de teléfono.
 • Les enviaré un email mañana.

Postavení předmětu přímého a nepřímého

 1. Na konci infinitivu (nebo před slovesem jako ‘poder’,

querer’, po kterém následuje infinitiv):

 • No puedo hacerlo. – No lo puedo hacer.
 • El jefe quiere verte. – El jefe te quiere ver.
 1. Na konci gerundia (nebo před slovesem ‘estar’, po kterém následuje gerundium):

* Estoy pensándolo. Lo estoy pensando.

 1. Před časovaným slovesem, ale až po negaci:

* Las veré mañana. – No las veré mañana. * Te quiero. – No te quiero.

 1. Před pomocným slovesem ve složených tvarech:

* ¿Dónde están mis libros? – Los he puesto sobre la mesa. * ¿Has escrito a Tomás? – Sí, le he enviado un email ayer.

 1. Na konci slovesa v rozkazovacím způsobu:

* ¡Házlo ahora! * ¡Contéstame!

 1. Mezi negaci a sloveso v záporném rozkazovacím způsobu:

* ¡No lo hagas ahora! * ¡No me contestes!

Když je zájmeno předmětem přímým i nepřímým v jedné větě, vždy má přednost zájmeno nepřímé (3. pád). V tomto případě se ‘le’ nebo ‘les’ mění na ‘se’.

Příklady:

 • ¿Te gusta este libro? Te lo regalo.
 • ¿Le gusta a Vd. este libro? Se lo regalo.
 • Este jersey es muy bonito. Me lo ha regalado mi mujer.
 • ¿Has dado el libro a Jaime? – Sí, se lo he dado.
 • Nos lo dirán mañana.

Zvratná zájmena

Některá slovesa se používají se zvratnými zájmeny. K těmto slovesům se přidává –se k infinitivu, například: llamarse, levantarse, sentarse, ducharse. Pravidla pro umístění zvratného zájmena jsou stejná jako u zájmen ve tvaru předmětu (viz výše). Zvratná slovesa jsou:

ZýjmenoZvratné zájmeno
yome
te
el, ella, Vd.se
nosotros as<<nos
vosotros as<<os
ellos, ellas, Vds.se

Příklady:

 • Me llamo Pepe.
 • ¿Cómo te llamas?
 • ¿Cómo se llama tu amigo?
 • ¿Dónde podemos sentarnos?
 • ¿Dónde nos podemos sentar?
 • ¿Tu hermana no se ha levantado todavía?
 • ¡Siéntate!
 • ¡Siéntese Vd.!
 • ¡No te vayas!
 • María y Pepe van a casarse en mayo.
 • María y Pepe se van a casar en mayo.

Zájmena přivlastňovací

Jestliže je zřejmé, o čem mluvíme, nemusíme opakovat znovu podstatné jméno a můžeme použít přivlastňovací zájmeno. Přivlastňovací zájmena se shodují v rodě a čísle s podstatným jménem, které nahrazují.

(el) mío(la) mía(los) míos(las) mías
(el) tuyo(la) tuya(los) tuyos(las) tuyas
(el) suyo(la) suya(los) suyos(las) suyas
(el) nuestro(la) nuestra(los) nuestros(las) nuestras
(el) vuestro(la) vuestra(los) vuestros(las) vuestras

Příklady:

 • ¿De quién es esta casa? – Es mía.
 • Mi padre tiene más dinero que el tuyo.
 • ¿Es vuestro este dinero? – Sí, es nuestro.
 • ¿Estas cosas son vuestras? – No, no son nuestras. Son suyas.

Např. ‘suyo’ atd. může být obourodé, pak se použije: de él, de ella, de Vd., de ellos, de ellas, de Vds.

Příklady:

 • ¿Estas cosas son vuestras? – No, no son nuestras. Son de ellos.
 • ¿Estos zapatos son tuyos? – No, son de él.

Tyto formy se mohou také použít po podstatném jménu. Pak se jmenují ‘přivlastňovací zájmena přízvučná’.

Příklady:

 • un amigo mío
 • la profesora nuestra
 • unas amigas suyas
 • cuatro alumnos suyos

Ukazovací zájmena

Ukazovací zájmena se shodují v rodě a čísle s podstatným jménem. Slouží k ujasnění, zda je něco blízko nebo daleko.

Blízko:

Mužský rodeste, estos
Ženský rodesta, estas

Daleko:

Mužský rodese, esos
Ženský rodesa, esas

Ještě dále:

Mužský rodaquel, aquellos
Ženský rodaquella, aquellas

Příklady:

 • Este tren va a Madrid.
 • Estos libros son míos.
 • Esta habitación es muy bonita.
 • Estas gafas son mías.
 • Ese hombre se llama Paco.
 • Esa puerta no abre bien.

Ukazovací zájmena mají stejnou formu, ale mohou mít i přízvuk.

Příklady:

 • ¿Qué color prefieres? ¿Éste o ése?
 • ¿Te gustan estas flores, o prefieres aquéllas?

Také existují tři ukazovací zájmena, která jsou neutrální, ani mužského, ani ženského rodu: ‘esto’ je rovnocenné výrazu ‘esta cosa’, ‘eso’ je rovnocenné výrazu ‘esa cosa’, ‘aquello’ je rovnocenné výrazu ‘aquella cosa’.

Příklady:

 • ¿Qué es esto? Esto es un teléfono.
 • No me gusta eso.
 • Eso es imposible.
 • Aquello es una iglesia.

Ser y Estar

Tato dvě slovesa korespondují se slovesem ‘být’ v češtině ‘to be’ en inglés, ‘être’ en francés, ‘sein’ en alemán.

Časování v přítomném čase:

SERESTAR
yosoyestoy
eresestás
élesestá
ellaesestá
Vd.esestá
nosotrossomosestamos
vosotrossoisestáis
ellossonestán
ellassonestán
Vds.sonestán

Sloveso ‘ser’ vyjadřuje něco stálého, běžně neměnného: identitu, profesi, národnost, trvalé vlastnosti.

Příklady:

 • Identita: Yo soy Beatriz. Esta es mi amiga Elena.
 • Původ: ¿Sois ingleses o irlandeses? – Somos americanos.
 • Profese: Mis hermanos son ingenieros.
 • Trvalá vlastnost nebo stav: Mi marido es ciego.
 • Materiál: Esta mesa es de madera.
 • Forma: Es rectangular.
 • Barva: Es negra.
 • Značka: Es un Ford.
 • Datumy, hodniny: Son las cinco.

Sloveso ‘estar’ vyjadřuje nějakou situaci nebo stav, který je dočasný.

Situace (příklady):

 • ¿Dónde está el jefe? – Está tomando un café en el bar.
 • Estamos aquí de vacaciones.
 • La farmacia está muy cerca.
 • ¿Dónde están mis llaves?

Stav (příklady):

 • Estoy muy cansada.
 • María siempre está de buen humor.
 • Shh, está dormido.
 • Luis es el que está sentado a la derecha.

Věty tázací

Otázky na které je možné odpovědět ano/ne nemají nějakou zvláštní strukturu. V mluveném jazyku je odlišuje od oznamovacích vět vzestupná intonace. Když píšeme tázací věty, dáváme otazník jak na začátek, tak na konec věty. ¿ ...?

Příklady:

 • ¿Vienes?
 • ¿Vamos a la playa mañana?

Může se obracet podmět a sloveso, nebo ne:

 • ¿Ha llegado el jefe? ¿El jefe ha llegado?

Tázací částice se píší s přízvukem a dávají se na začátek věty.

dóndekde
cuándokdy
cómojak
por quéproč
quéco
cuálkterý
cuáleskteří
quiénkdo
quienes (množné číslo)kdo
cuánto (mužský rod)kolik
cuánta (ženský rod)kolik
cuántos (mužský rod množné číslo)kolik
cuantas (ženský rod množné číslo)kolik

Slovesa

Slovesa se rozdělují do tří tříd časování podle koncovky:

1: Slovesa končící na ‘–ar’. Příklad: estudiar, hablar, jugar, trabajar, cantar

2: Slovesa končící na ‘–er’. Příklad: aprender, comer, leer, correr, ver

3: Slovesa končící na ‘–ir’. Příklad: vivir, decidir, escribir, salir, pedir

Pro časování slovesa, měníme koncovku infinitivu (‘-ar’, ‘-er’, ‘–ir’) na koncovky dle času a slovesné osoby. Ve španělštině není nutné používat osobní zájmena (podobně jako v češtině). Existují slovesa pravidelná a nepravidelná, ale až na velmi málo výjimek jsou koncovky vždy stejné. Zvratná slovesa přidávají zájmeno ‘–se’ k infinitivu.

Příklad: ducharse, peinarse, moverse, vestirse

Přítomný čas, způsob oznamovací

Slovesa pravidelná, končící na -ar

Yo+ohablo, trabajo, estudio
+ashablas, trabajas, estudias
El, Ella, usted+ahabla, trabaja, estudia
Nosotros/as+amoshablamos, trabajamos, estudiamos
Vosotros/as+áishabláis, trabajáis, estudiáis
Ellos/as, Ustedes+anhablan, trabajan, estudian

Slovesa pravidelná, končící na -er

Yo+oaprendo, como, leo
+esaprendes, comes, lees
El, Ella, usted+eaprende, come, lee
Nosotros/as+emosaprendemos, comemos, leemos
Vosotros/as+éisaprendéis, coméis, leéis
Ellos/as, Ustedes+enaprenden, comen, leen

Slovesa pravidelná, končící na -ir

Yo+oaprendo, como, leo
+esaprendes, comes, lees
El, Ella, usted+eaprende, come, lee
Nosotros/as+imosaprendemos, comemos, leemos
Vosotros/as+ísaprendéis, coméis, leéis
Ellos/as, Ustedes+enaprenden, comen, leen

Přízvuk připadá vždy na kořen slovesa v případě osob yo, tú, él--ella, ellos--ellas a na koncovku u nosotros--nosotras, ellos-ellas.

Nepravidelná slovesa

 1. Slovesa se změnou samohlásky: quiero, puedo, juego....

U mnoha sloves se samohláska v kořenu mění, když je přízvučná, tedy u všech osob kromě ‘nosotros’ a ‘vosotros’. Tato slovesa mohou náležet ke kterékoliv ze tří tříd a zachovávají si koncovky normálního pravidelného časování své třídy.

‘e’ v kořenu se mění na ‘ie’.

Příklady:

Quererquiero – quieres – quiere – queremos – queréis – quieren
Perderpierdo – pierdes – pierde – perdemos – perdéis –- pierden
Entenderentiendo – entiendes – entiende – entendemos – entendéis – entienden

Některá další běžně užívaná slovesa s tímto typem nepravidelnosti: tener (pero ‘yo tengo’), sentar, cerrar, pensar, empezar, comenzar, sentir, preferir, venir (ale ‘yo vengo’)

‘o’ v kořenu se mění na ‘ue’.

Příklady:

Poderpuedo – puedes – puede – podemos – podéis – pueden
Dormirduermo – duermes – duerme – dormimos – dormís – duermen
Encontrarencuentro – encuentras – encuentra – encontramos – encontráis – encuentran

Některá další běžně užívaná slovesa s tímto typem nepravidelnosti: volar – recordar – costar – morir – doler

Sloveso ‘jugar’ má také tuto nepravidelnost. ‘u’ se mění na ‘ue’: Jugar: juego – juegas – juega – jugamos – jugáis – juegan

 1. Slovesa se změnou samohlásky:

Existuje asi 30 sloves končících na ‘...ir’, u kterých se samohláska ‘e’ v kořeni mění na ‘i’, když je přízvučná. Příklady:

Pedirpido – pides – pide – pedimos – pedís – piden

Některá další běžně užívaná slovesa s tímto typem nepravidelnosti: decir (první osoba ‘digo’), servir, medir, vestir, repetir, reír, impedir, seguir, conseguir, sonreír

 1. Nepravidelnost v první osobě. Skupina sloves, která jsou velmi běžně používána

mají nepravidelnou pouze první osobu. Další osoby jsou už pravidelné. Příklady:

SABER: yo sé – tú sabes – él, ella, usted sabe – nosotros, nosotras sabemos – vosotros, vosotras sabéis – ellos, ellas, ustedes saben

HACER: yo hago – tú haces – él, ella, usted hace – nosotros, nosotras hacemos – vosotros, vosotras hacéis – ellos, ellas, ustedes hacen

Ostatní důležitá slovesa nepravidelná v první osobě jsou:

Caercaigo, caes ...
Dardoy, das ...
Decirdigo, dices ...
Estarestoy, estás ...
Ponerpongo, pones ...
Salirsalgo, sales ...
Tenertengo, tienes ...
Traertraigo, traes ...
Valervalgo, vales ...
Venirvengo, vienes ...

Všechna slovesa končící na ‘-ecer’, ‘-ocer’, ‘-ucir’ mají také nepravidelnou první osobu končící na ‘-zco’.

Agradeceragradezco, agradeces ...
Conducirconduzco, conduces ...
Conocerconozco, conoces ...
Introducirintroduzco, introduces ...
Parecerparezco, pareces ...
Traducirtraduzco, traduces ...

Když má takovéto slovesu tuto nepravidelnost, všechna další slovesa od nich odvozená (přidáním předpony) mají tuto nepravidelnost také:

 • Apareceraparezco
 • Atraeratraigo
 • Componercompongo
 • Desaparecerdesaparezco
 • Deshacerdeshago
 • Distraerdistraigo
 • Rehacerrehago
 • Suponersupongo
 1. První osoba je nepravidelná a k tomu další změny: Tener, venir, decir, oír, estar.

Výše jsme viděli některá slovesa, která mají první osobu nepravidelnou a k tomu ještě nějaký jiný druh nepravidelnosti:

Decirdigo – dices –- dice –- decimos –- decís – dicen
Tenertengo – tienes – tiene – tenemos – tenéis – tienen
Venirvengo – vienes –- viene –- venimos –- venís –- vienen

To je také případ u sloves:

Oíroigo – oyes – oye – oímos – oís – oyen
Estarestoy – estás – está – estamos – estáis – están
 1. Slovesa naprosto nepravidelná: ir, ser, haber.
Iryo voy – tú vas – él, ella, usted va
nosotros, nosotras vamos –- vosotros, vosotras vais –- ellos, ellas, ustedes van
Seryo soy – tú eres – él, ella, usted es
nosotros, nosotras somos –- vosotros, vosotras sois – ellos, ellas, ustedes son
Haberyo he – tú has – él, ella, usted ha
nosotros, nosotras hemos –- vosotros, vosotras habéis –- ellos, ellas, ustedes han

Haber’ má teké formu neměnnou, neosobní ‘hay’ (podobně jako v angličtině ‘there is’, ‘there are’ nebo ve francouzštině ‘il y a’). Kromě toho slouží jako pomocné sloveso u všech složených časů.

>>gustar<< a >>doler<<

Slovesa typu DOLER nebo GUSTAR se nečasují jako pravidelná slovesa, nýbrž v tomto případě je podmětem vždy ta věc, která chutná nebo bolí, nikoliv osoba, v tomto případě neříkáme Me gusto la cerveza. (Ne chutnám si pivo, ale chutná mi pivo, nikoliv bolím si nohu, ale bolí mě noha)

Me gusta vivir en España.
Me duele mucho la cabeza.
Me gustan las vacaciones en la playa.
Me duelen los ojos cuando leo mucho.

Užití přítomného času v oznamovacím způsobu

Přítomný čas, způsob oznamovací používáme pro děje v přítomnosti a také když mluvíme o budoucnosti, pokud je informace jistá.

 • Vivimos en Toledo pero trabajamos en Madrid.
 • El próximo martes no vengo a clase. Voy a Barcelona.
 • La semana que viene marchamos de vacaciones.

Průběhový čas (>>estar<< + gerundium)

Pro čas, který se děje právě teď, můžeme použít také průběhový čas ‘estar’ + gerundium. Gerundium se tvoří ze slovesa koncovkou ‘–ando’ (verbos en ‘–ar’) o ‘-iendo’ (verbos en ‘–er’, ‘-ir’).

Příklady:

 • Espera un momento. Estoy hablando por teléfono.
 • ¿Qué haces? –- Nada, estoy escuchando música.

Minulý čas (předpřítomný)

Tvoří se přítomným časem pomocného slovesa ‘haber’ a příčestím základního slovesa. Přítomný čas ‘haber’:

yo he – tú has – él, ella, usted ha

nosotros, nosotras hemos – vosotros, vosotras habéis – ellos, ellas, ustedes han

Příčestí se tvoří koncovkou ‘–ado’ (slovesa na ‘–ar’) nebo ‘–ido’ (slovesa na ‘–er’, ‘-ir’)

Příklady:

 • cantar – cantado
 • comer –- comido
 • estar –- estado
 • tener –- tenido
 • salir - salido

Některá slovesa mají příčestí nepravidelné:

 • ser –- sido
 • abrir –- abierto
 • decir –- dicho
 • hacer – hecho
 • escribir – escrito
 • poner –- puesto
 • ver – visto
 • romper –- roto
 • volver – vuelto

Předpřítomný minulý čas používáme na děje které se staly v minulosti a mají nějaký vztah k současnosti.

Příklady:

 • Hola, Pepe. ¿Dónde has estado?
 • ¿Habéis terminado?
 • ¿Qué han hecho Pepe y María hoy?
 • ¿Has estado alguna vez en España?
 • Nunca he visitado Madrid.
 • ¿Has pagado la cuenta?

POZNÁMKA: V některých částech Španělska, například v Madridu, se používá Pretérito Perfecto na všechny děje, které se staly v minulosti:

 • ¿Cuándo han llegado? – Han llegado ayer.
 • ¿Has terminado tus estudios? – Sí, los he terminado el año pasado.

V jiných částech Španělka a v mnoha zemích Latinské Ameriky se používá předpřítomný čas řídčeji. Místo toho se používá Indefinido.

Minulý čas neurčitý

Pravidelné koncovky jsou:

Verbos en –arVerbos en –erVerbos en -ir
hablarcomervivir
Yohablécomíviví
hablastecomisteviviste
Él, ella, ustedhablócomióvivió
Nosotros / ashablamoscomimosvivimos
Vosotros / ashablasteiscomisteisvivisteis
Ellos/as ustedeshablaroncomieronvivieron

Některá slovesa na ‘-ir’, jako například pedir nebo sentir, mění ‘–e-’ na ‘–i-’ ve třetích osobách jednotného čísla a množného čísla . Slovesa na ‘-ir’, jako například dormir, mění ‘–o-’ na ‘–u-’ ve třetích osobách.

pedirsentirdormir
pedísentídormí
pedistesentistedormiste
pidiósintiódurmió
pedimossentimosdormimos
pedisteissentisteisdormisteis
pidieronsintierondurmieron

Slovesa ‘ser’ a ‘ir’ jsou nepravidelná v Pretérito Indefinido, a mají tu samou formu : fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron

Další slovesa mají nepravidelný kořen v minulém čase Pretérito Indefinido:

Estarestuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
Tenertuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
Poderpude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
Ponerpuse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
Sabersupe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
Quererquise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
Hacerhice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
Venirvine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
Decirdije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron

Minulý čas neurčitý používáme pro děje, které se staly v nějakém konkrétním čase či momentě v minulosti.

 • ¿Qué hiciste el domingo? – Fui al parque.
 • ¿Has hablado con el jefe? – Sí, hablé con él ayer.
 • ¿Cuándo descubrió Colón América? – Hizo su primer viaje en 1492.

Budoucí čas

Koncovky budoucího času se přidávají k infinitivu slovesa a jsou stejné ve všech třech konjugacích:

PersonaTerminaciónestarserir
Yo-éestaréseréiré
-ásestarásserásirás
Él, ella, usted-áestaráseráirá
Nosotros/as-emosestaremosseremosiremos
Vosotros/as-éisestaréisseréisiréis
Ellos/as ustedes-ánestaránseránirán

Některá slovesa mají v budoucím čase nepravidelné koncovky:

quererquerré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán
decirdiré, dirás etc.
hacerharé, harás etc.
haberhabré, habrás etc.
sabersabré, sabrás etc.
poderpodré, podrás etc.
ponerpondré, pondrás etc.
salirsaldré, saldrás etc.
tenertendré, tendrás etc.
venirvendré, vendrás etc.

Mluvíme o budoucnosti

Když mluvíme o dějích a skutečnostech, které se teprve stanou, můžeme použít tvar budoucího času, ale můžeme použít i další formy:

Budoucí čas“En enero iré a Roma”
Přítomný čas ‘ir’ + a + infinitiv“En enero voy a ir a Roma”
Přítomný čas“En enero voy a Roma”
 1. Budoucí čas používáme, když se odvoláváme na budoucí činnost nebo událost, která

není v přímém vztahu s současností. Budoucí čas používáme také, když mluvíme hypoteticky v přítomném čase:

 • Mañana lloverá y bajarán las temperaturas.
 • Lo haré si puedo.
 • ¿Cuántos años tendrá? – No tengo ni idea.
 1. Když se jedná o nějaký plán, projekt nebo o nevyhnutelnou událost,

používáme ir a + infinitiv:

 • El próximo domingo voy a ir a Madrid.
 • Va a llover por la tarde.
 1. Přítomný čas používáme pro rozhodnutí, které jsme již udělali nebo děláme

v přítomnosti:

 • Esta semana lo llamo.
 • ¿Vienes a clase mañana?

Vyjádření povinnosti a potřeby

>>Tener que<< + infinitiv

Používáme tener que a infinitiv pro vyjádření povinnosti, nebo abychom zadali instrukce:

 • Primero tienes que encender el ordenador y luego tienes que abrir el programa.
 • Mañana tengo que pagar la factura del teléfono.
>>Hay que<< + infinitiv

Neosobní formu ‘hay que’ používáme pro vyjádření povinnosti nebo potřeby něco udělat, aniž bychom specifikovali, kdo to má udělat. Tato forma má stejný význam jako ‘es necesario’:

 • Primero hay que encender el ordenador y luego hay que abrir el programa.
 • Lo primero que hay que hacer es enviarles un email.

Trpný rod

Trpný rod se používá více v psaném formálním textu a v médiích. Například:

 • El ministro y su mujer fueron detenidos por la policía. Su mujer fue puesta en libertad.

Často se místo běžného trpného rodu používá zvratné sloveso, jestliže není důležité, kdo udělal nějakou věc. Tvoří se zvratným zájmenem ‘se’ + třetí osobou jednotného nebo množného čísla. Příklady:

 • Este coche fue fabricado en Eslovaquia. – Este coche se fabricó en Eslovaquia.
 • La factura será pagada mañana. – La factura se pagará mañana.
 • La casa no ha sido vendida todavía. – La casa no se ha vendido todavía.
 • Estos ordenadores son fabricados en China. – Estos ordenadores se fabrican en China.

Konjunktiv v přítomném čase

Abychom vytvořili konjunktiv přítomného času, přehodíme koncovky charakteristické pro každou slovesnou třídu.

Infinitiv ‘-ar’: Přítomný konjunktiv -e
Infinitiv ‘-er/ -ir’: Přítomný konjunktiv -a

HABLARCOMERVIVIR
hablecomaviva
hablescomasvivas
hablecomaviva
hablemoscomamosvivamos
habléiscomáisviváis
hablencomanvivan

Slovesa nepravidelná v přítomném čase ‘e’ > ‘ie’ a ‘o’ > ‘ue’ mají ty samé nepravidelnosti v přítomném konjunktivu.

slovesoINDICATIVOSUBJUNTIVO
quererquieroquiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quieran
poderpuedopueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan

Slovesa nepravidelná v první osobě v přítomném čase tvoří celý Přítomný konjunktiv s tou samou nepravidelností. Příklady:

První osoba přítomného času: hago, tengo, salgo, conozco, pido

Subjuntiv:

hagatengasalgaconozcapida
hagastengassalgasconozcaspidas
hagatengasalgaconozcapida
hagamostengamossalgamosconozcamospidamos
hagáistengáissalgáisconozcáispidáis
hagantengansalganconozcanpidan

Slovesa na ‘...e..-ir’ (‘sentir’) mění také ‘e’ na ‘i’ v první a druhé osobě množného čísla. Slovesa na ‘...nebo...-ir’ (‘dormir’) se mění ‘–o-’ na ‘–u-’.

 • sentir – sintamos – sintáis
 • dormir – durmamos – durmáis

Některá slovesa s vlastními nepravidelnostmi:

sabersepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan
irvaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan
haberhaya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan
vervea, veas, vea, veamos, veáis, vean
sersea, seas, sea, seamos, seáis, sean
estaresté, estés, esté, estemos, estéis, estén

Rozkazovací způsob

Kladný rozkazovací způsob

Kladný rozkazovací způsob má zvláštní tvary ve druhé osobě jednotného čísla () a ve druhé osobě množného čísla (vosotros/as)

Tú: Rozkaz je stejný jako třetí osoba přítomného času.

 • Pasa, por favor.
 • Mira esto.

Existuje 8 výjimek:

ponerpon
ser
decirdi
irve
hacerhaz
salirsal
tenerten
venirven

Vosotros / vosotras: Pro vytvoření vyměníme ‘-r’ z infinitivu za ‘–d’. Příklady: mirar –- mirad; salir –- salid. Neexistují žádné výjimky.

 • Pasad, por favor.
 • Venid aquí. Mirad esto.

Pokud při rozkazu vykáme (usted, ustedes) nebo používáme první osobu množného čísla (nosotros/ as, používáme stejný tvar jako v přítomném konjunktivu.

 • Pase, por favor.
 • Vengan ustedes aquí.
 • Mire usted esto. Hablemos con él.

Ve všech osobách a tvarech kladného rozkazovacího způsobu jdou zájmena za sloveso a jsou s ním spojená.

 • Tráiganla mañana, por favor.
 • Déjalo ahí encima.

Jestliže je více než jedno zájmeno, dáváme první nepřímý předmět a poté přímé předměty (první 3. pád, poté 4. pád):

 • Tráemelo, por favor.
 • Cómprenselo. Es muy bueno.
Záporný rozkazovací způsob

Používáme ve všech osobách tvary přítomného konjunktivu.

 • No lleguéis tarde.
 • No fume, ni beba alcohol.

Zájmena se dávají před sloveso. Nezapomeňte, že pokud je ve větě přímý i nepřímý předmět, ‘le’ nebo ‘les’, mění se na ‘se’.

 • No lo hagas así.
 • No se lo digan todavía.
Verze 2.0 (2011-12-07 01:34 CET)